/strona-10_0001.djvu

			10 . KROt
IKA BESI\lDlKA 


Zach
..ny Cl'ytelnikow do dZiele ma Się' nami swoimi 'prob
emaml. opiniami i spos....ze- 
.leni.ml. Czekamy na listy. telefony I wizyty w redakCJI. DZiał ł-ącznoscl 
 C.zytelnkam' 
pelo. dyzur w 'k.illZdą śI"odę od godziny 9 do 15 W poz
stal
 dm (z wYjątkiem sabot 
I ",edzlel) czekają dziennikarze dyzurOl. Telefonicznie mQLna Się Z narm onta
towac P?
 
numerami: 235-77 i 258-78 listy prosimy przesyłać pod adresem: RedakCja ..Kromki 
Beskidzkie." 43-300 Bielsko-Blsla. ul Dubols 4 Na autOlow naiciekawszych sygnalów 
czekaiiI co miesiąc nagrody kSlązkowe. 
 


PATRON 


..I' S'YI znłO dou"łE'st to po V"(I
1U ska"dat... 


(nan"i..ko i adn"s Ponane 
r..dak.'jił 


Rrd : Iłodajro\. ;;f' "kar
 n. 
n1ł"ilor\"("lt"nir kartek i hsłow 
" '.od) 11:0\0\ u.a.'h zK"loszono 
nam \0\ i\"( 1'.1. Popra" dr SI(' 
I wytlllmar7.I.il" 'Oł!) gUMo-ICC) Ji- 
"tono..z('_ 


Bl'TlKOWE 
KROLEXrWO 


Oto rl"a
mrllt}. pi...ma prt"z)'- 
df"nła 8...I..ka-Hialej 
kil"ro
 
waDt:
O do nas'IEC'j rf"dak('ji. 
W Odpou'ledzl.JIf1 zaIllU"Bl'- 
('zoIIII 
a lamudt .1\ r01lik
'. nr 
52 z dYlIc 28 XII J.I h.sl pt. 
.,B"hk(J
'.!> kr(Jlr'
tu.o -. Informu- 
]f. ze poozlP!om tł lek> ZOWOT- 
tJJ(h tam ł11ł'aQ Doslrzt>gamu 
PQlTU'łJf resrruklUTyzaCjł sten 
hO"ldlou'o Uslllg01N'J U! Bwlsku- 
-Blałf"j 1 ło PIIC L1Ilo U. (
nfrum 
miasta "' ry'l& celu zlf'("łhs.mll 
u'1988 r.ln.s:tyHdoU'1 Rynku Wr- 
tUJ'l.rtrznl'Qol KortslIPrlpCJi U' Wa- 
T.sZOtl..11" opracou.o Pile progT04 
mu '1'I0deTlnzacJI S't'M hondlo- 
U'(ł Usll£gOIL f>J ;:r()dnnt'.st
lO B,rl- 
ska BtaIPJ. Opracou.o-nv pTO. 
gram zaklada ..alkoU'dq Z1Rla- 
nę kszr.alru ("t".łrlun '"lostO. Po- 
s'uluje uTudwnnentf" ."OWllch 
rodzo]f)'W dZlalahwsC1 Ut tn. Qf r"n1- 
rjoTlou.-aVio Jf!dnosh'k u""'pok - 
Tłrnnllcłt ustawy o przł'd
,\-bllJrsL- 
tL'(Jrh pan.'tlu.C.ltI'YC'h I Pro 11'0 ,':o.J..ił 
dzłt'l{'zc. l Uda) 0111 Uocffl N"oru- 
do.u"Cl anI oTgan tldrrrllllslTOC'11 
J.lO'ISLuVJwej filI! .,,,Ct}q prawo 11I- 
Q't't"ou'anw u' UX'fI'''C'fT
'I(, sprcr 
u"Y 11JC'hj("dno:-Iwk. Jn:fY'l,'rrt ,ftQl
 
hu ym spo.sobctn 1r
-.:t(lrł(uI'orJ.l(l 
prou icttou'ego I Jlul.qdnrrt"Q'_ 
'RudL'lu '11111:1:1 "'oglob
 bUC' 00- 


dZl0łYlvonl.ó' pollfVkq łukarem!!J 
I drogq sLu'orzcrna udp0lI.'u'd- 
711Ch pT('fM"l'nł-11. 
NJ.ern,u{') Jednak I u' 'Vlrt pun- 
k..:"1(' notrof.amll "O ()grctmnl' 
LTudno.S'c. spou'udou"lI.'1R bra- 
kwm zasob01c lokulol"VC'1 (na 
przeslTzcrtl uslatn'ic-h Z.lat przy- 
dzu
lono tylko:1 J Inkab du adap- 
taCJi na dzialalrlu'c hmldlO1L1q 
I to w IClfkszosu l)oza obsZO"f'm 
cM1Lrum J Takze fl/"l ze zrkCJI- 
dowana t.t'1t'ks.o:oic pLaC'(;u)t'k 
haJldIUlł-'IICh zlukoltzowa,m )est 
w budYllkoL'h prJItLotny('h_ 
Wlosł-Inw turll budJlnkou'. 
korzysL0.J<łC z lib....,.ahu
go prł:1- 
wo lokalvlL'ł'Uo, wYPolJ)lac1oJQ. 
urnowlI 'JCtJmU' dolyC'hczo.su- 
u'ym uzy'kow,nkom i urlU.'ha. 
mlają Lam 1I.'lasnq dzu
alno.sc 
lub oddoJq tD nClJ
1:71 nowym oso- 
bom za l.I.'yzSzy czynsz 
Nle)f'd.tokrotnii! prZf'd':łlfblor- 
Itu'O ltaudlotL'e raluJQ(' SWÓ1 
majątek przed u..szczuplf'nwm 
pTzyjrnuJQ 'Iorzu("on(' Im wa- 
runki tu'orząc plo("Owb oqen. 
CYJYU! pro1ł-'adzorle przez 1/ l lasci- 
C1ela lokalu bq.dz Jego TOrlZUl.ę 
o branzJJ vkre'sloneJ UTyląc
m(" 
przez SU"bw. W ten spusub pows£a- 
JCł tok bardzo kTy"vkou1Qne .bu- 
tiki. . 
"Va przestrzC'nt tJJlku 1989 
T. .okoto J5 pLacou'ł'k 'Iondlo-- 
tv]Ich u' ITodmieśL'u zmrtalo 
przf'JęLych - przez u-łasC1c1eh 
ZmI.MlIQ,JqC jed'IOCZesn,e bran- 
żę. Szczrgolnie widoC'zni" jest to 
w Ciągu handlowym wzdłuż u.I,- 
C1I Dzi£'rżyńsklego. 
171knC]ami ttlladz ttflłToln.llm 
'UJtola.Jącyrh tak hberalne przt'
 
pisy bylo uk.szłalłowant£ mode.- 
łu rynku weTwtkou,Ianego przez: 

chonizmll Tllnkou'l(" m.lft. 
prawo podaZJI i popytu. To właj. 
nie Tynek O WięC konsument ma. 
zdrcydował o tł/m ro jest ninbf- 
dne i jaki kształt przJlbif'TzC' 
ałł-uktvra bTanzowofurlk
rJu4 
;ą.C'I"J sieci a nlł! dZlalmlia od,ni- 
.nistroC'yjne ograniczaJql-e 5WO- 
bodr dZlalatlta. podmIOtów 11°'- 
podarczych.. 
RrasIo&mujQC'. można u'IfC 
SlU'If'Tdzlc. ze z.niany jakw uIW- 
at(pujq. w OJtatrulrl. okr('s
 
w strukturze branz01V'J placó- 
tve'k handlowych. tL1JntkCl}q. nie 
Z deC:lł2;j1 urzędu - z CZ('QO nt£ 
zawsze zda)t Bobit' sproWf opi- 
nia publiczna - a knłaUU}f' jq 
I'ULuacjO rynkowo Jak i aktl,ar- 
'IY stan prawno 
WLadze mU'Jskie alarojq slf' 
O zQ('howanie branż nQ)bar. 
dz.ej uzytecznych spolf!'Czn&e 
(sklf'P1,I spożywcze. u.sługl deft4 
cytowe. baTII mlecznr. Jocłlodo,j. 
nit, plo.cowln OChTOnJł zdrowia 
itp_) pop-rZl':l s..osou.ar)if' Jlrf"le- 
Ten"'1 tLI Jl1"ztJdzlall" lokah uzyC- 
kowych (dotyC'zyC' to łnozt' rylko 
ZQsobou' .skof'bu pa'ISIU,"} uraz 
stOS01ł'OntO pri'fcTllłllJJJ'ICh sto. 
u1("k ("'ZY'ISZU zn lokale UZ!llkoU'c 
(sro
ownq ndltllrOlf tJ' tf'J spro- 
UlU' pud.j\-,lo .'\fu:Jsko lluclo 'Ioru- 
d01ł'O tJ. dnIU 31 Ol IqQO rl 
Nalt'zy 
q.dzk, że ;:o"u"'1(1l1n. 
fla u' JloJbhzszY1n C'Z(l<;"!f'110u'
'II. 
ZOL ta pro u"a ll)kalnu"t.'Uo slu-o, 
TZII u1ladzorn lokalrrJlrn fJfodl- 
uv)s('i rZ.'CZJ"('ISfC!'.IO gu.,ptCtoru 
u'o'na tl.tlOSJtyl1tł zap,tJarrn lo 
kuloll.'l/"n. 


Pr....."cł..łlcł MuuLo 
7rlgr rnz. f(OZUIUiJ'r" "ah
'łz 


łt.t.d. "1"0 mdł'.;#'1" prnydrnt Ale'. 
!loka ..dnstrzPlI:'a potnl'br'. 
7.mian w mit'J!'k
m handlu_ 
Il7iwi n.n r) Iko. i'.e tf'j spraw,. 
n
ł" roz!'o'r.ly
aj" 
O...,..dBI"Zf' 
mia
U. If'vv, zlł'('ają ,
 r.adani. 
ł-no;,tytuc-li l: Warsz::łwy. C2)'Z. 
Ity
m)" s.Pli ni.. połrafllj :'re.. 
tir ...3.y«'ob poł.l"Zpb? pan.wir. 
łHI 
Z6ł"0 WrAI: l: r.dnymi jr. 
-ł.ł......i
! 


W sklt'pie ..Spolem" PSS 


"MAL Y SEZAM" 
przy ul. Lenina 2 


najszvheiej kupisz zamówiony sprzęt 
firm zat'hodnloni..mieekieh i japoń
kieh 


. lJ1agnt-'tł1u' Kły 
. odtwan-3lZC wn'('o 
. lele\\ ,,
or) kolorowt 
. kamery 


W ('l"mc do 730 OM + 200 000 7ł 
w cenie do 580 DM + 200 lH.K) zł 
w cenłe do 900 DM -ł 200.000 d 
"'. CCOl
 do 940 DM ł 200.000 zł 


Termin l"f:aIl7.ac.11 7 dm 
Wpłata 
Clluh \,\ dmu ..dt,loru towdru. 


Ponadlo: 
Polł-'c..iuny ek:!tkluf\ "" rU" kusm('tykl dla pan l p:mow 7. naJlcp. 
sz}'("h firm fi ancu:o.kl( h ol"a7du7.v "" yhoC" rarbdn "'łos(lw. p1ynuw 
do trwalc.-J unduJaljl I tkanin d.'korac}"Jny,,'h. 


ZAPRASZAMY 


fJ6560 g 


. ZARZĄD KARPACKIEJ 
SNU DZIEI.NI 
IIESZKANlf)WEJ 
W Bit'lsku-Bialej 


mroC"muie. 7(" '/10' dmu ., 03 1990 r o J:"Ofł7 17.30 w 
.I"kulf" Pnrłstawu\\pj 
Nr 37 n.a 0<:1 Ilu Karp.u.klP1 odb("dzie <0:1"" 
EłntA:"\IIE GR,LIPY 
CZLONKOWSKn
J "lIt t o
JmuJąc.cJ członkow ocz('kuji4cyclt na 
przyd7iał mit' kama 
Pr7.edmiotl'm jI"('branM mlfd7'.' Innvml bfdTII'V. vbor przedsto1Wlt Idi 
do ol"gonow 
a'n()r7oJdl)"'''c.h 
połdzlelni 


KI. DO 


ZARZ.,\D SPÓLDZIELNI 
'\IIIESZKANIOWEJ 
"GRONIE" 
W Żywcu os. Mlod)ch paw. 10 
za -w-iadam.ia 


że w dniu 28 lute
o 1990 r. o godz. 16_30 w swiptlicy 
Spółdzielni na os_ 
nndych pdwilon 10 odbędzie się zebranie 
grupy członkowskiE"J c,ttonkow oczekujących. Kr. 93 


BIELSKIE ZAKŁADY .'UTRZARSKIE 
..BESKIDlANA" 
ul Cieszynska 365 Bicbko Biala 


skupl.U;J wyłącznte skóry owcze- surowe. 
Jednoc7.esme 7.8WICSI"..ają az do odwołama !okup wszystkich umyC"h 
skór fuurkowych. Kr tł2 


KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWU 
GOSPODARKI MASZYNAMI nUDOWNICTWJ\. 


sprzeda w di"odze przetarg'u 
nieograniczonego 


niW pojazdy samochodowe: 
_ samochod Gaz 51 PT.1'ok bud. 1qa8. {'
'na wyw(.ł
,.....t.":r... I HOO.OOO 71 
_ samochód Star 28 pr. rok bud. 191!ł. (
..ua wywnł.twl...rlll 90() DUO 1':1 
_ ciągnik balastowy Kraz 255 B. rok hUtł. 19;", n.'na wywoławcza 
21.500.000 zł 


Pn:
tarł odbędzie sie w dniu 8 moen...a (I W)d,. 11 na ll'ł-(."nl(. ZST 
w Bielsku-BialeJ Wapienicy ul, Sll"a:r3t.ka fi2 
Tam też mozna oglądać w w pOJD.7dy_ 
Wadium w wysoko!Sci 10':-. Ct'ny WYW(.łdW(- .,.j 'ldlf"7Y Wf.Pt.l. IĆ 
naJdafej w d.mu przetar
u w kć1...i
 7iłkloldu Iłu J:.udl" lU. 
7.astrzega Slf' prawo uniewa7oi.-....ićl pnt ld( gu bl
7 nhllwl,,7ku po- 
dama przyczyny. 


66M:.g 


Na podstawie art. 42 ust. 2 uslawy 7 dnia I 2.07. I 98-t r. 
o planowaniu przestrzennym 


(Dz.U. Nr 17 z 30.03.1989 r. pOL !I!I) "'''7 
 l list. 
3 rozporządzenia Rady Mmlstrow 7 drna 27 0(i.1986 r. 
w sprawie pod7ialu inwE:"'stycjl orar r....krcc;;u. 73Sdd 
i trybu ustalenia ich lokali7aeji (DJ.U Nr :
I pM. I
O 
i 7mianyDz.U. Nr 33 z 17.09.1988 1".1)07. 250\ Nat'",lmk 
Miasta i Gminy Andrychuw w dmu 6.02.90 r. wyd"ł 
decyzję lokalizacyjną na budowł.' IlI1u SN 15 !tV, 
slupowyeh staeji transformatorowyt'h. Im II NN wra", 
z oswietleniem ulicznym i prJyl4aam. domuwymi 
w Zagórniku. . 
Od niniejs7ej decyzJi słu;.y stronom prawo wm
s
e- 
nia odwolania do Glównego Arch,t.,kta WOjeWód7- 
kiego w Bielsku-Białej za pośrednidwem Ur7
.cł
 MIG. 
Andrychów w t
rmin
 14 dni od daty ukazama S'ł.' 
obwieszczenia 


Kr!l7
		

/strona-11_0001.djvu

			Wadowice 
ul. Graniczna 343 
tel. 34!)-06 
NAJTANIEJ. NAJLEPIEJ, 
TYLKO ZA ZLOTOWKI 
TYLKO U NAS KUPISZ 
IMPREZĘ BEZ ŻADNYCH 
DOPLAT! 


WYCIECZKI AUTOKAROWE: 
n Berlin Zachodm (nocleg. kola<;i8. 7.Wicd7.aniC) 3 dni 190.000.-- 
2) WII
den l dzjen 130.000,- 


PRZF.JAZDY: 
U IfuJT"lburg pn:ez Hannover , Bremen 
2\ Kolonia p.'zez Hannover, Dortmund, Diis!eldorl 
ih Frankfurt, Mannheim przez Nor)"rn1x>rg
, Wili:zburg 
4) StuLl
a..t. Karlsruhe przez Norvmbcrg
. Pforzheim 
:;1 Monachium przez Regensbur,g. Ingolstadt. AUjSburg 
fi) E.<;St
n prze7 Getyngę. Kassel. Unn3. Rochun 
CENA ZA PRZEJAZD 250.000, 


'\łZY DO RN 
v...\.iazdy 2 v..ooowic. Bielska-Białej. 2or. R.)'b111ka. Katowic, 
E}10rraa. Gli"ic. 


ł"Ił'ORMACJE I ZAPISY: 
] I Hipisko Blala uJ. Rychli.i1')kic
/') 20. "2.'m 14.lc-J. 415-26 od 13 do 19 
2.lJlelsko-Biala uj Solna 6'6 od 9 do 19 
3, l f'Sz\"n ul Chrobrego 6'"5 k>1. 238 Ol. 
HI) JtIKATA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH' 
, -, l G LOSOWANIE JEDNEGO BEZPLATr>.EGO MIF.JSCA POD- 
C/ \» KA7DEJ IMPRFZY. ORGANIZUJEMY WYCIECZKI GRUPO- 
"F DLĄ. ZAKLADQW PRACY. 
7APIłASZA1\IY no KOllZYSTA'IA Z N...SZ\CH lISLUG. 
M536 g 


Przedsiębiorstwo Państwowe 
Obrotu Wyrobami Hutniczymi 


"CENTROSTAL" 


Bielsko-Biala ul. Centralna Ił 


-utrudm natychmiast na bardzo dobrych warunkach (doomowienia 
ł1d miejscu) kandydata na głownego księgo\\' ego. 
"' ymagane v.Y7'\ze wykształcenie ekonomi("7nC tub średnie z mini
 
mum 4-1ctnią praktyką na kierowniczym stanowisku. 
InftJrmacjl telefonicznej udzi
lam)' pod nr 240-21 do 24 wew. 26 od 
6.30 do 1430 Kr. 87 


RADA PRACOWNICZA 
BIELSKIE.J FABRYKI 
WYROBÓW ŚRUBOWYCH 


BI S POL" 
" 
W Bielsku-Bialej ul. Pstrowskiego 3 
ogłasza konkurs na stanowisko 
dyrektora przedsiębiorstwa 


KandydacI winni spełniać następujące warunki: 
. wykształcenie wyższe ekonomiczne. pra\\'"J1icze tub tEchniczne 
. co najmnicJ 5-1etni staż pracy na stanowiskach kierowniczych 
. dobry stan zdrowIa 
. poządana zm\}omoś
 języka zachodniego 


Zgłoszeme powinno zawierać: 
O podanie z motywacją ubiegania się O stanowisko dyrektora 
O kweslIonariusz osobowy z fotografią 
O uwierzytelmony odpiS dyplomu i świadectw kwalifikacyjnych 
CJ dń'kumcnty stwierdzające StcłŻ pracy na stanowiskach kierowA 
. mczych 
C opmie zawodowe z miejsc pracy w ostatnich 5 latach 
O s",ladectwo zdrowia stwierdza.Jące brak przcciwwskazan do 
pełnienia funkcji dyrektora. 
O pI<;('mną zgodę na pOddanie sit;' badaniom specjalistycznym cech 
osobOWOSCl, predyspozycJi zawodow)'('h t klerov.mczych. 
Oferty wraz z dokumentami prosimy skladac w zalakowanych 
kopertach z dopiskiem ..KONKURS" w sekretariacie Bielskiej 
Fabryki Wyrobów Śrubowych ..BISPOL " uj. Pstrowskiego 4. 
43-300 Bielsko-Biała, w termmle J4 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia w prasie. 
Komisja konkursowa po tym tf'rmime dokona ky. a1ifikacji kan
 
rlydatów do udziału w konkursif' po c7ym tostaną przcka.tarte im 
informacje o przedsiębiorsty. ie. 
O termmlf" przeprowadzenia konkur<;u kand}daci zostaną powiado- 
rolem indvwidualnie. Fabrvka me d, sponuJC mies7kaniami. 
. - Kr.86 


KRONIKA BESKIDlKA . 11 


, 
SPOI.DZIELNIA PRACY 
"AUTOTEST" 
W Bielsku-Bialej. ul. A..znii Czel'wol\ej 105 
oglasza pr:zetarg nieograniczony 
na .pnetlaż nluJ wymlenlonyrh pojazdów: 


(A utotest ) 


Lp. Marka I 1
.p Rok prod. %zu:l. Nr rej. I przetorg II przetarg 
I Fiat 126p 1083 70 BBB-663H 8.500.000,_ tł.300.000.- 
2. Fiat J26p 1985 łO BBC.IMB 7.500.000,_ 7.000.000.- 
3. Fiat J:l.5p 1500 1985 30 BBC.056X 17.000.000.- 11.000_000,_ 
ł. F18.tJ
 1985 80 BBB 425D 2.500.000._ 2.000_000._ 
0, Polonez 1500 1985 25 BBC.26lB 28_000.000._ 25.000_000,_ 
ł. Żok A 07 1983 80 BBB.060U 3.000.000.- 2.000.000,- 
7. ŻukA uE 19117 to BBC-789B 10.000.000.- 8.000.000..- 
ł. ŻokA13B 1910 80 IIBBIIO:IC ".500,000._ ł_OOO.OOO,_ 
ł. Żuk A II 1978 75 BBF.2f48 2.800.080.- UOO.OOO,- 
111. NYN 1')22 towos 1088 20 IIBC.618D 14_000.000._ 
II. Ny.. 522 1078 lO BBB-439R 11_000.000._ ł.ooo.ooo.- 
12. Nysa 522 1075 :g IIBC.218D 8.000.000.- 4.000.000,- 
13. Nysa E 52;1 18,8 BBA.80IC 1.300.000,- 1.000.000.- 
Ił. Nyla 522 1983 la BBB.3I1C 10.000.000,- '.ooo.ooo
- 
16. Jłyuł52:ł 1880 łI IIBA-750N 7.000.000.- 8,000.000,- 
II!. Nysa 522 1887 as BBC.292D Ił 000.000,- 12.000.000.- 
17. S... 200 W SIIL UM 10 BBBII09U 18.000.000._ Ił.ooo.ooo,- 
18. S"r 2003W 1883 " BBB-72SR 10,000.000.- 8.000.000,- 
lO. S"r W 28 187. W BBA-ł90U 1.200,000,- 4.800.000.- 
"'. Star A 28 1!H!8 III BBB-0ł2U '.500.000,- 8.500.000,- 
21. Star A28 osinobus 19ę oc. 
trapezową i płaską - po cenach konkurencyjnych. 
Informacje: Skoczów tel. 25-61 
Cieszyn tel. 220-52 66566g 


KSEROKOPIARKI 
TElEFAKSY 
MASZYNKI DO LICZENIA 
PIENIĘDZY 
TI' "1ŻEMY
LOWA 
PRZEDSIĘ81ORSTWO 
HANOlOWO-IJSlIJI;OWE SP Z 0.0 
OOD2rAl w KAłOWICACH 
40 SSI KATOWICE Ul NASYPOWA 6 
TEL S2' 300 TlX031S684 
(jc:.url U 


FIRMA EXPORT -IMPORT 


przyjmie udzialowców O dUZym oprocentowaniu 
kapitału - prawne ubezpieczenie - w złotówkacb 
I dewizacb. 
Oferty na nr 66561. 


66561g 


PPUH ..JANEX" 
Spółka z 0.0. 
43-300 Bielsko-Biala 


PANSTWOWY TEATR POLSKI 
BIELSKO - CIESZYN 
w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 1 


ul. Sobieskiego ]05 oglasza 
likwidację łipółki z dniem 
1.02.1990 r. 


ogłasza przetarg 
nieograniczony 


66546 g 


WILLE, 
DOMKI 
LETNISKOWE, 
OBIEKTY 
ZABYTKOWE 
możesz pokryć 
gontami 
Adres: 
Istebna-Beskid 1016. 
665ł2g 


autobusu "AUTOSAN"H9-2I, nr rej. BBB 937R, rok produkcji 1981, 
55% zuiycia. cena wywoławcza 39.375.000,- zł: 
Przetarg odbędzie się w 7 dniu (roboczym) po ukazaniu się ogłosze- 
nia (licz.ąc dzleil druku jako pierwszy) O godz. 10 w świt>tlicy 
budynku Teatru Polskiego II piętro. 
Samochód oglądać można przy ul. l Maja l - 1 d71en pr7cd 
przetargiem w godz. 9--lf, 
PrzystęPlUący do przetargu zobowiązani są wpłac
 wadium w wy- 
sokości lOf)" ceny wywoławczej, najpózniej w dzi
ri. przHa-rgu do 
godz. 9. .... . 
W przypadku niedojscia do skutku l pr7.Rtargu..11 pr
etarR odbęd
 
:się w następnym dniu O godż. 10. . '-- 
Teatr zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez' pod8nra przy... 
czyny. 


Kr.86
		

/strona-12_0001.djvu

			12 . KRONIKA BF<;
iDlKA 


ysług 


. ol ...now , Upl{"t:ilu 81"1. 
.... łJl łl. 


fI"o"Z"igF." 


CARI"'ET MAc 'V:U D,,,.. TUI 
I)' DI
l 
___łk.I. Kn&lJIuit'&:u 31. 


fI
92ft1l: EJ( 


REMO'liTY. h,16i1.rstwo.malowal1lc, spr '..- 
łAnie Vo'rIC'trz - u.ykon..u. szybko, -.lIdltłf', 
LInio Bl(!lsko Bla/a leJ 220.08. 
łr..i9t4zPx: 


VID£OREJESTRAC.JA _ MarC1' I1Skl, 
C..chowlcc Di:ie'dzll_
 539 IS. 


EXPRt..50W A napra"a protn d('III)'IoI,)'. 
I:'Ulych Pronki('u:lll. Bielsko Biała Lesz_ 
r:r.,ylUka 2.3 b. \III ro:k. pJ,lek III 00 -17 00. 
Iili3"g 


W's P()?""
ZAL:'''(A,,
 ld. 2$1.1. ;G 
617łł)z 


KA''TOR wvml.In}' "..lul ,...pnl..I'a fil' b- 
Ilo Blalll !.Iu:lur.....lcza 4ł 


..UDA" - 
.ll}.I). I. karzy J'I,rI,.!,:JI';lł-t'k 
.. m. azy.tow 4.51 
]600 2000 


6OI1.'i, 


TANIE U,III,tlraNpnnUl¥e_ T
I 41114 
lj6(\"1{ 


AUroPOSR
DSI'- TWO 449 2t 
, 


060124 


UWAGA -firmy kr.wN......k"". nafty _ ,>1,.-. 
....zo...ane n.pt.S
. m.""'''')' rojllDnC' yk" 
nuJt na tpaftJlliP. płIJlIl.e, rtl..amme Bit.lsko_ 
BI.Ła Polna 
. 


Cj .I
.fog 


seEC.lALISTyeZNY układ InllaJ.\Ue no. 

"N1e 5JI\1erny anlJ'właln&łIIUw
. wy.. 
'"4.
 WYlł'lklł' budJrnkl. lI'I_uanul. skle. 
p}'- T",oJiP mi("llliP G.'ar..n
. I rw.... 
SosnowI.. r tiPI 698 57S, 


fiG08J,f 


WYKOł':\'y" Ą:'IIIF poluniku,," or.z ".ziPl. 
klcb robOt ka,..ut'marsh". naa-rlft\CJ.' 437 Ol. 


-. 


ĄU1()RYZOW"\
Y prJX'7 FSM I FSO 7... 
kLld KUhM'l"w6C,J1 SZ['"l-yrlr ul Grar"llna 
lei 943 prolł il 5" lue. 


8!'I
t 


\ I[)F'O - tłn....H ..., 4Gł fl4 (12 00 I';'_OCII. 
662161' 


Mt'Rt FUF..... M d" RI..... 
II. OB'llliI t('] 7318t! 


"xprf'
,,"<:>. 2JJI!I:F. 


USI UGI RLRlhal"
"'. ....ml..d"od,,"!."f'Jln B..- 
b:knłUlaM("1 Ą 4 
kr k
 lir 


N:J:i.,f 


TFI t WIZJA ::....lłIJTAR"" _ 1I1.
ilJa. 
c.ł., dor .adll D UlO handlQ mer 
1n7 O"IIU.>I "",,"k. OH "'LIMll")K P __ 
","u 81i11i1( uka II 


66239J! F. 


SLU5AR:. nł.:o dr:z....1 ł!;ara.r.owl' pod. 
.....lOJW II 'fJ1pł",lnC' lub .t.....:;. pod bo.a"... 
nf dr_'f]'ilfllt Slu"........o Budm....lne B... 
I..".. B,ał.. CI(,III,yiI
iI 37 tf'1 297 5i c"d.r. 
10&-1'00 


6829:1, F,:or: 


ZAKUD f'lł'ktr....."I.I.
7jnY poleca UJ"I. 
ci- Si[
o. b,nlo." dl1lł' O,,'15M RI.'
 
nL.ł:'I
.o &:;0:'11'1'.. 


"ARIAN I ZD7.ISLAW JANOTOWIE In. 
Iwm
_,;: od I rTIłIrca przYJmUJa UmóWI". 
ni.... tilrra......n'" c)'klmt' "'''1 nll!rmUrA<- 
wy. z..ldad GOIł'SoiW.. Rown. II _ przep 
r...._... pt Klie-tuuw u bnlk mOLliwOk, 
lt>wCvOlcU1.....0 tafllv....rełlla nl.jtł..lIlOlo
' 
&51031' !KIC. 


ZAWIASY o1uenne. dnwlU\ft' mameW't' 
- pole<"a firma. Blełsko-Bt..ła. t'lnd..,. 
. 
tel mi' 16::1131' 


KAFELKO.....A"IIIE. drobne pr..ft mllrar- 
skle. BJebko 8111I1. leJ. '16113. łJ6 1 F.. 


sprzedaż 


BIS r.bucm.e nowy oluU'yjn.. s'pI"7-C'dilm 
Biebko B,...... lei. :!:i7 04. 


łSP4"F.x 


SPRlF.DAM . NJ'-ł". WuJ.I U\'ł..".... 4 
I 
.
. 659:!Q«ł:x 
POLONEZ - pilnie Sprzrdam. łłlt"1II: 
kto "'i.I.. Tel 
tI.". 


I5$PIJ&:.F.1I: 


BESKIDY kupno, .przrodał dmlluw. mlIeU- 
kań par
b IIlarOCI. 81els11O 1ł,.la I-(odclr. 
rue II 7 - JIOflit-dłiilołki. 
..'
kr 
1..00 lilIO. Tl'I '207 24. 


'170
 


SPRZI;DAM - rutra ..nku.It....c 011'1sko. 
B,.I. Rychl",.kJełlO J4. 10. 


6607ł1a: 


C"pRZEuAM .. 101 
I :I n klrl 
ci .. B 
17 18 


I-' tI: Mo' Rub,n 
"4111101 ku 
.illil k, 
""J'..I:Jł6 


5I'RZFDA"1 drwI' Bil 1,,1\. BI..ła L.Mo'Jr. 
'oE.q kd III !I'J_ ('Mi O!I£' I I?7ED -\1\1 Mł.,....-1'
:.o"'"NI n I. MŁ' 
I
"'d"-ł \\'''j'.I.la ( LI Dran:nwa 22 
6ti.2 17 ł' 


SPR7FDAM"\\'I"l('dr" "".n BleLs.laoBI.I. 
1f'1 458 .foS. 443 80 (,/;:22.&" 


BIF' 
 :0 1JIALA' 
n}wOl .. ... 'J 
(21 00-2:! 00/ 


"I-'in-dam ""0:;.11. ...a 
..wy 288.10 
662.16< 


55O"'i, 


"1:'0\\\ k. ,plł'l 
dil leo B,ala 21!: 


'kO\\.')-'
:lijJIIC. 
.' 'I,"rrI 
8(,'841' IR.fF"n",u p -LOI t 19131 P
rkusjC 
!:ł'illa R)'chl ue. 
ł-.ti28ae Ex 


._-.If ...., 
e<> _łI !9 


SPRI'..n\..II1'k... BI.... 
WiliE"" 


ZY\\If:I.... ok.I
' KupI' dom lub 7.a.1\1.iiofto 
_wlln. "'-'dow". Ofeny 30e T)'bul.;a, Rv- 
botnl( L.. BI 11.0 BI.la. 


115f3ł.1:1t POLKA Br."'.' .łł.()zth'plł
 38 I'rrun. 
Ja II" or.rUJe pu 2OxłOx1JJ po 
1:;00 7ł 7.apl 11. m te mar,-pi' or
. 
ł"
I" I"'r. 0<1, L- L _ t at. 
r)' 11-. -'pu:etI.m [1'01001. SIł( Y nłer:l,. 
[o\\,(' Ij..!) 9.: Ex- 


K' PIF IIIJillkę- .. łłl,,1 I>u BI.lej. or!"rt1' 
,306 TI.;rbllrJiI. R'Jb-' II- iI BId' B,al.. 
11'iQ.1(!j{Fx 


&lR7F[J-\'\lpllI-lL()a;:i1L
rmlr)' B p
' 
{J'w;a,r/iln .II B.ł' Q HI I... "" 94 
5»:IIf':" F.Je 


lokale 


T\'LH\' Wla Ą(' l\.f 3 kw. 
- z:.omlł"n.ęo '" Kęolacl1 lut! An.lr ,,,,,P_ 
Kozlrł LJIPJ:.kl IQ 
 114. łifiQ7L. 


POMIt
ZC'Zł MA na blUI 
B'''
a 81 I"'J - pulLukuj(. 


w '('ntrum 
Tl'I .71... 
8.'>924. F.x 


POSZUKUJĘfI\I
zk.ftI. p<)kOJu-rw.n- 
tualr la oJ i!.", B pl-ok.. HI.łOl te-l 432 ID 
(WR{'Z'Jrl'ml &:iI11W E.: 


Kl'PI):: d..ml'k do r"m"
' <111;a,lkęo budowo 
Ian4 Of",rr\o' 304 1 r'looun;a, 1\000111I(.141 
B,e-h."o B.OIliI 9IficF.J( 


O::'IEDLI!: K."RI'AlKU:' M 2 p."r...
zC' 
plt\I"O zanllel"'llł' nil w.f.....l-ł' '" B.ebku- 
8.;a,1"1 or..r1y ł ' Trybuna Rnboln'l'" 
BIł'L....o 81.011&_ 611076. 


ZAMIENIĘ dom .... Blel,;ku BliI'ł'J na Jawo 
rzł'. J.. '11-'1"'1I1"( Tel IU(,,lIF komfort o....""" umebJuwanl' 
.. toe"'l"um 8.t'lliIk. BI.I"j. 1..I..ron dwu 
pokoJo",,,, do ",>.n__J('cla orll'l"1'Io' 289.' T)' 
buna Robl.>lJu. ZiII Bł-.u.!w R,;;)ł. 


-. 


MIESZKA ....IE .. 
 do W)'IIOIJ...ua 1...1 
lir. 31 Cj60!,I(,
 


ZAMJt "IĘ pał dnrnu do rl'n10n.tu w B!..b- 
"li BIaIł'J. dobl"f' mleJllr-. na dz.al..lr.-. 
....ywatnlt Na" 4 Ofe-ny 
 - Tu bul'!. 
HuboU\l' za Bielsko BJ.aha 


....,. 


MlFA",7.KANI£ trzypnknJOW'" wla
no';(,lft 
wr. teldorJ CDu..... WIł'lkupoJoskJ za 
mil'"m
 N podobne" Blrl.ku Bral{'J. lub 
""' 1,"N'
le wOJ blelslut'l:"o GorzoW" \I, 11'1110 
połskl St..1.IC6 lA 4 tel 73 521 


-. 


BIł.l-"'KO Rlltl A' Kupl
 "'''',"nluall1i- 
WYlll1Jrnę mleuk.nliP wst.rym bu..u....nlcl 


... 
C " 
BI.I. 


J przcprowadl"
 rł..mont 
Trybun.. RobotruCZiI UI..I 
 


66234. 


PO">7l1Kl II:: m (-' Lkilma du UIYfI-.JO:<-I. M 
3.M 4 I 10(1" Jna.lJot)'chł...n&ch Biel 
MO Ib-ł. ł.. 4. 90. 


16245,£ 


7A-.łIE Ił kumfur
O""Ił'M 3Zabae na po 
d( nr \Ił II isku lł'1Ill"J Zir.brze Skr).tka 
poc;ztowa JI Ift5Cj. 
BIE' <:')( ) BIALA - ("f'n1rum' Sprzrdam 
J(Jkal Ixok .KWncz:uk.a.'
 m 
sil J biur0 TrI. 461 t7. 462 26. po 18. 
..,... 


KI YI Do "" naJ
' Ul M 3. Ofł"rty ..%78" 
Tr,).1 na I botnlu.. BIt.l5ko BIIIII.. 
...... 


KUI"U 
",liI
 
T, 


m w R'E'I:!I.ku Blal('j w rQZliLrc'nlU 
I' fol 3. I'lOraL or..rt,. 301' 
III" unII.- ko BiiIJa. 
M2
F-..- 


UlU .......0 HlALA' NIIr'I"kan.eN-2d... ....y 
n"'lC d T I 428 29 6tł2P6g EJ( 
ZAMIł r-.Ił
 M 3 wlilSftok_e: na wlfk
7e 
w ro
I".....'1JU Flilt 1211, Rqata D lub VEl). 
BICI.s...............teł.lOO-61. 


882r.'IJF.x: 
MALżt....S1WQ pnu;uk"UC rrurSlbn&a na 
L-kf"l"s2 3I.1LM "'}.pożyc7alnia ftlrnńw i ..pr7.ftu '\ ideo 

 posrectnicl\lou przy v.ym1dme kaset 

 uslugl \. ideo 
Rit"lslm-Bia.ła uj Doliny MlftuSH'j.!.7 IJ3 (0.._ Karpcu.kiel. 
ZAPRASZAMY 


66549g 


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
"PREVOLT"' Spółka z 0.0. 
OFERUJE L:Sł.UGI W ZAKRESIE ROBÓT: 


.:., 
Iusarskf) ",pawalnll7ych (InslalacJt:' technnloglc7.nt". ur7ąctn'nia 
dZWlgO"" t:'. lip 
{'Iektr..anych 
eh'ktromkl i autom.nykl pf"Zcm,'s'O\\ci 
Bielsi I-B13ła ul P....WN 54 
tel 239-07 ł20!ll v.ew 18 


f!łi543ł.;: 


WOJEWODA BIELSKI ogłasza konkurs na stanowi- 
sko d)'rf'ktora \\ ojewodzkit'go 7.eo;połu Pomocy Spo- 
łecznej " Bielsku-Białt'j. 


Kand\da( I \llo'inm posl8dac... 


W\ k"7takenie W
'ZSZC 
- ukom.7oną 
p(,cjahzaCJę Z zakresu pomocy społt'c7neJ 
-.nmumum 5 Idt sta.fU pracy na stanowi..ku kierowl1Il''-}'fT' lub 
.!Iamodzil'lnym w pionl£' pomocy spolf"C7nej 
Zg'fI:łze-nla przYjmllJe Wydział Kadr i Kontroh Urzędu WOIt-'\\ ndz.. 
kiego "". RIł:"ls1..u Blal(..I"' terminie to dm od Ukd7.3n1a sjp n
lfI '('m
. 
00 plsemnegh 7gloS7.l!'rua kandydatury nal
7.Y dolłf( 7yC. 
(,oPIS d}.plomu ukonl zenia stUdlllW W\'zs7vch. 
- 7.ó1swiadcl:t'me o uz)skaniu sPCCJahza
1I 
- k wtSllonanusz osobnv.y 
opml£' 7 dl)l\tchc73!o\owego miejsca pra<..y 
- innI-' 7..a,y,.l.łdc7.if.'JU8 dokumentują<.."t.' podnoszenIt.. kwahfikacJI 
lub oSI",gnl\'CUt 7.awoduw(' 
Hhzs7."t h mflJntl.acJI udziela y,. w wydział {t"" 24t1 69 lUb J5 73.')1 
KrB9 


Szczere wyrazy współ- 
czucia z powodu śmierci 


WYROBY BETONOWE 


Syna Jerzego 


. płytki chodnikow" 
. obrzeza chodrukowc 
. krawfżniki drogow£" 
. przewody wentylacYJI"1
 
. pustaki zuzlowe IPOO 71. 
p%wki / 100 71 
. ddChowkl 
. pustaki DZ-3. UZ-4 
43-331 Kafllow -Hl 


inzynierowi B,-onisła- 
wowi Wilczkowi Dyre- 
ktorowi Przedsiębiors- 
twa Usług InwestycYJ- 
nych w Bielsku-Białej 
w imieniu Załogi 


składa Rada 


Pracownicza PUl 


66569g
		

/strona-13_0001.djvu

			" Wisła" 


sforsowana 


Znakomita pa
"ia 
iatkarck BKS-u I..".l. Po .r..d,"t'\-do"3n\ln tr,,'ulnfn' \\ finałł" 
Pu('haru Pol...ki. ..
tah)wki.. ró" ni.. .-(ektn" nic rozl)O("z\ I).' ['("'lo anżo'....ą rundf 1"07- 
!,ry'\ pk o mi"itrlfOsh\ o kraju. 


1\JiljpicTW ł::łddko POkODt;lI}" 
Budoulan)ł-'h '1'OIun, a 7a.raz 
potem laW5ze grozn)" zespoI 
Czarn:rch Słup<ł:k. Po po" rod£'. 
2 nadmorskiC'J eskapady trzeba 
:;i{' było sz).kO\"ać do kU}('Jl1cgo 
v.'yjazdu, JU£.'którzy t"- icrdztlj. 

e ch)'ba najtrudnipjszfogo dla 
obroilczYl1 t.}o"tułu w t£'gorocznf'J 

dy(.'ji rozgryw(>k. W Krako,", le 
Pl....ccit.; na hderac7ckała Wisła. 
zil.,muj3c3 akłu:J.lnicdrugą loka 
t(' w tab('Ii, 7.01" w Micku do 
koh.jnc>j nicspod anki pr7yg-o- 
tOW\'1.\ ala się miejsco,", a Stal, 
klurd..0. t.z<,go nic trZł..11:!. ('hyba 
kibicom. spc,-:idlnjc pr'/J.POJni- 
nac - jako jed) na "... tn""
Jąc('J. 
ł'dycji r07-.G1')'" ck zdołala puko- 
Udł... BKS, w ooualku na jeGo 
p3rluecie. 
Pod Wawell"'n1 (){'il.l'kiw.mn 

7Iłłgi('ru, haJd. prz)' ul Re" 
Jnunla \\)pelmona po bnegi 
(to o:-;tatmmi ('za
\. r78dko
ć na 
hm obiekcie pocil7as rn
c7ow 
:;;Wlk.u'sklch). Sl.t."ka U1CC7U 
b) I.J. jednak olbl'7.ymia, poza 
t
 m - nic bąd.l.m}- tat:y skro- 
mni bielski zespoi z kilkoma. 

"" 100.ldami (w tym dwoma ra- 
d7ieckl[ni) j
st jednak !lporym 
nmf'I1('woj ud:tldł nłl.łł t"kzl. m:f
i pod 
plsan
. nC'l'l1JdJ:U' ..pol kania, 
I"l)Z81') wanl.. Ił", bldskllu p;....kJC
. 
de.. 
Zucz('ł() "'If \\oI
t. "''' mp.lh ('I 
ni{' choc \\ i..rloll1l) b" lo 
C' kiE'- 
II\" 
fd..iO'\\ IC' d:ad73 "n.lk dl} r07 
p()t.z
Li.J gr,.. >;:a\. ni "i\ 1'(" ..koń 
('7.) 

" f'1Ę'1\\
r" punkt zdub
hr 
bid:O;zt.....\nki al<> kr_ .(1\\ł.1uki 
OdPO\\.IC"d'/i3h !"O\\.I1IC ' ) bko, 
iI. wirc 1 J. PIl'I\.\ 
 piłki 
,,"skoz\,\ją. ?C bI;dL1e to l"\ ard). 
bOJ. j'\'mc711"C"IU tr7'l zl1a .(,mite 
7bicia B,j!o'kICi, pOl( rn Bu('ko 
, Zubcll I1d t3bbt V 'u,/ 6 1 dla 
obroń{'z\',; t
 tulu \\ l,:,J,1I 
l 
",.
'bko Jednak odr..b1a.J-ł trat,)., 
\\.)ro,,"nuJcł aLłł,h'.\IIV""'\1 10- 
dza na pm\\ luJ.leml.' 7 ti. W t} m 
krutknn okresu? ,,!iOt Ilu\' ki" gra
 
ją troch(' nonHdlaru. ko. d)J' lep- 
rymcnda tr('nera. a zarU7pm d)'- 
I"cktora bl.:::.!ski("go klubu, Sł<>fa- 
na BccJndruka robi S\\ OJt' BKS 
pono,"" niC' obf'JmUJe prO\\ adzc. 
uit:", ktore \\") r3;a ot I
 . zLrcma 
punktami. 11-7. I ZlluW ni("po
 
trzcbna kon
terna(ja, NJ sz
 bko 
\\. ykorz).c;:tuJe społ "Bialcj 
G\\ iazdy . dopr wadLąJąt. do re
 
misu po 11. 
Koncó" ka pi{'r""szego 5<:ta 
j
st nit"z,"" j. kle en10LJoU\uąca, 
biclszczanki pro\\"ad.lą 12-11 
i 14-12, ale v.l
lac.lki ani mJ..śłą 
oduac seta bronią d\\ a setbole, 
zmni<'j rają na 14.- ]3. Jednak 
O.::itatm(' ..łu,", o nalC7) 10 obroń.
 


11 t) tulu, kto...e po !3 ITImu 
t.ILh \\ y
r} \\ aJ:ł Inen\ S7d Pdl"tlf' 
do tI'7yna
tu. 
Drugi s
t jt'st rowniL t'ml.Jo...JU 
nująC').. jdk pu:,rY. ".l
, i ta 
1110 nll.'rllwny Obu d...u7\ ,..n, 
7ddf.lą"ó! się dobll.' ukw. lit.. 
lue brakujf:' lak71' p£z""Ol("CHA.. 
Krakowiankipro'\\ad7
 IU78 5 
al... wttJv opid"..lI1 RKS li PI'O
1 
O( To1kt" ka ta pl '/".11')':<:1 t"J
kt 
bo\\it.rn ..Wi....'łk". \\vra7l'ue- 
traci r('zon \\-próilwdzle pro,,", d 
dZI jc
.lCZC 9 5 110 8, ..le kon- 
co\\ka Ilalcl\' jni zuc(ydow:iillmr- 
do ..stalo\l\'f:'k -'. którf' 1dobyv...ja 
pod r
",d siŁ-dem punkto", I "Y 
kr)"WuJą SChło do d.l.Jf - t.IU h.. 19 
minut}. 
W tym mom
-n(-il.' Ipld!l(! f)\ In 
\.\.iE'I2.
'{:o, ż
 WisłA podcJllue Jr 
z. 
\.7e walkr. Poc7ątck trzccirj pa- 
rtii pOh\ jprd7a1 takie pr7..} pUSl 
cn'ma. BKS 
z
 bko oują1 pro- 
",.u17C'nic 7-3, poLem uciekł na 
14.--4 i kied,)" \....).dav.alo si('. że 
jest po melZU, nastąpił boddj 
.1;,jt.;clHl\\ S.I\. fi "'emrnt w cał:rn-: 
.!Ip\J:'karuu. Oto krakowianki, 
klóre byl,) jur: praktycznie na 


ra
i1eJ POl) 41. przcsz1,) nie- 
samo\>, ltą metamorfozę. Z.cz
1,)- 
puakt po punkci<- odl':tbiać ...tra
 
t,).,1\ sumie uciula1). i<>h pCoc.1 r?ąd 
az sit.-dł'"m i 7.b1iŻ}l) Się na me- 
be7.pjE't1JI:I dla biC'}...7c/..ant'k ro- 
..fnic\,punktoy, ąU4 II). W koi,
 
("u\\"<-'(" 7("sp6ł , Bi.t.łcj Gwiazd'- " 
grał z nit-by" alą pa:-łjtł, "rł?rz 
d£.oterminacją. czego najlcpszym 
dowodem niech będ'/i
 fakl ob- 
rony az czternastu (."') meczboli. 
To się doprawdy zdarza nicc7
!I. 
to. Losuw meczu już jednak nie 
od\\rucily - cbOt; kto \\ie, jak 
potoczyłby si
 pojed}nck w d&.l
 
szeJ ruie. gdJ'by Wisla wygra1a 
tę tl"zecGi p:1r:tię-i w ten s
ób 
BKS .,,).clei)'1 w Krakowie 
Wisie 3-0 U3, 10,111, po meczu' 
t)'lko ch" iłami stojąC) fi n::l do. 
br)'m poziomIc. W sumie OCZE'ki.. 
\HmO wi
kszeio OpOI u krako- 
wianek. VI ięc('j tcchmlzn,ych fa.. 


Il'r",crkl'\\ ('h)ba jcdnak II.'p- 
l' I pll7 mu W kI lCU gr31 
hOt z \\ Ic....hdc.'.t'm. 
Anna KOSFK (7.3\\ odnic1:ka. 
V. Isl'\'. l"l'prc7l.!ntantka Polski); 
Tu 'UI' był nasz rła)lep,
zy JUl.X'z. 
W IJsz'usnlY na parkit"t jakby 
łwz U'łar.1l l'. rnozhu'ośt. odrlie- 

łenła ZWII' ifstU'!(1 ilo nQs.hyba 
"f1llbdo fiKS by' myd{' - do 
ogro.ua U' tum społko71lu. ('110<: 
Z drugiej strony 1I011-('r gdybys- 
mIl zugraly IRPIf'J l(J l TI/u'alki 
pokaza11łby Wit '\.'S2ą klasę. Bicl- 
sZl.Zankł muJO bardzo WI/TOtC- 
7IQ1111 110. dovrUIII pa<:IOmu., zt!- 
spol Nie potl.-lnuy 'mer pTOble 
'Ol '11 
 obrona t!itlllU .' 
Boie-Da \\' AJ.OCII (za.....odni 
ł--zka BI\.5-'I)' l il'z!Jlarn na lA ię- 
k$ZY op(
r Wisły mf'(,Z nie był 
,,'iełkim 1ndol( r.
" u'm al
 ('za 

mi tak ]('
, grill S!ę' traltZlf 
o duzq stau.kr . 
Ewa Bri'KO vawodnif.Lka 
BKS-ut..1\'ietlitJrl czyU'lukich 
"I("(',o,-"h :Jt1Jl jest 1fUJlł.'az:ruej 
SZU? W kO"l'11 U'l/{lrołysmy rIO 
1Lyje:fdził- i to aż 3-0 I to jt'st 
? aj1l"QŻłIl"J
" .. 
Barbara BĄSKA ,-"au od,"u- 
ka BKS Li. .Lubl
 grQ.t: w bah 
"'islłl, f1Iy
It', 
e ł dzisiaj me 
::nwłodlam . " 
Nit" tylko nie- .ł.."..iodl.. Bar': 
ba.. DĄSKA, al. byla ""._ 
s.przecznie pit"("\\ szoplanow
 
zawodniczką krako,\skłf"o 
meczu. B:t...d..o dołJl ze grala tak.. 
jc E" a Bufko i B07
n. Wa. 
loch. a w zasadzie- cały bielski 
zes:pul spi::...ł si
 bez zarzutu_ Nie 
za\\ iodl,) 11 str7
 nic kraju także 
w Micku gdzie pokonał)' Staj 
3 - O (
, li. 9). re\\ aniuJąt. :-.if za 
nieoczeki", &na pt......OI.£kt w pier- 
.... sr.cj l'Und
łC. 
W ten sposob bieo15?czanki UC7.y- 
flity poważn) krok w drodze do 
obrony tytułu. Nast("pn! m 
- nie ....".obrazam .sobie, ab)- 
mogło b} c inaczej - powmno 
b)'ć 2\\ycięstwo nad kato\\ic. 
kim Kolejarzem, któr{"go gości 
Biehko.... sobotf', 
-I bm. o godJ'. 
li.OO. . 
RYSZARD KŁUSEK 


Puchar 
Szczyrku 


ł T
goFo('Zn. I.ima nie rozpie- 
:!lana miłośników białelo sza.. 
JeJlstwa, ale organlaatorzy 
sporłowyeh impreo ... pełni 
Dadziell nie rezycnuJą z weze.- 
biejszych zam1erze:i. Szczyr. 
kowskie ognisko TKKF ,.5okól" 
i Contra\ny Ośrodck Sportu ob- 
iecujq, te jeślJ aura choć tro<:h
 

kaze się łaskawa. przeprowa. 
cJzą XI AlpeJskie Zawody Na- 
rciarskie o Puchar Szczyrku. 
Impreza odbędzie si
 25 lutcgo 
ma tratie 7,Jazdow'J FIS .. 
Skrzycznego (wydawanie nu- 
merów od Cod.. 8 do 9). Zawody 
2ostan" przeprowadzone w 5 
grupach wiekowyoh wśród ko- 
biet i 7 wir6d mężczyzn. Naj.. 
mlodsi muszą mieć ukończone 9 
lat. W ..wodach mog-" otarło- 
wac wszysty narciarze - ama- 
torzy, którzy do 24 lulero Zllo- 
szą ow6j udzlal. Zgloszcnia 
przyjmowane !:ą w wDrsztacie 
naruarskim Jaua :Myslajka uJ. 
Dębowa 1 w Sze>yrku, tel.7B9). 
Wpisowe wynosi 5000 zł od oso- 
by dorosloj i 3000 od dzieci do lat 
15_ Na1eŻl1ośc może byc pl'zekn- 
2ana na konto Ogniska TKKF 
."Sokół" w Szczyrku: Bank Spó.. 
Jd7ielc2y w WiJkowicach nr 
907338-48334 132.5. W Z£loszc- 
niu ua]ezyc7yt...lnic po()ac imi
 i 
nazwisko, dokładny adres oraz 
rok urodzenia. 
T}Jko od aury 7.a]('ży ('zy te 
Z3\,"ody dojdą do !tikut...u. Oby 
b)'ła laska"3.(b) 


N · b
z 
przcci- 
Je WÓ\\ i prot
- 
stow Polski 
Z1tiązek Jłokl'ja na Lodzie 
podjąl decyzję ° skróceniu 
rozgr
.wck ligowycb. p
 
wód b
.1 jl'dcn - 1tzgl
dy 
oszczędnościowe. n praw- 
dzie szkoleniowcy podnieiU 
larum, że to pra1t ie koniee 
lej dyseyplin
' sportu, ale 
centrala hokl'jowa miala 
Jednak arrument. który 
w dZJslejsonb czasacb 
przewa:i:
 I szalę. 


stYC7n}'m u pr7) kJ3d
";l, ,""s211k 
wl
kszo:st- drutJ'I\ hokejowych 
ma .siedzibę na poludniu PoJ
ki 
(Śląsk, Kraków, Oświecim, No- 
Vo-y Targ). W takim razie slu!
 
kolejnym przykładem. Otóż wy. 
jaod juniorskicj drui)-ny tCJżo 
Cracovii (Spod Wawelu ma sie 
rozumieć...) do Noweco ''l'arru 
koeztowal Dkmal dwa miliony 
zlotychi 
Wystarczy"? Jcłli nio, lo .Iu- 
.tę przykładem z nicco innęj 
beczki. Też sporloweJ. tyJf', że 
siatkarskiej. a niC hokł-'Jowrj. 


wilii. 2. nleEbyl okazałego Pl zcdd: 
- Jak to w akademickich klu... 
bach bywa - budżetu ..,,",odar.. 
li" okolO dwa i pól miliona zło. 
tycb, przy c7ym ""J'jazd byl trzy. 
dniowy własn,J.'In autokarem. 
w którym pOdrażowało piC
 
tnaście osób. Na w)-jazd koszy- 
karek Olimpii Poznań do Gor. 
lic na rmal Pucharu Polski (im. 
preza czterodniowa) buchalter 
poznańskipgo kJubu wydL11 je- 
denaścic milionów do rozJicze.. 
nia. 
pcz)kladów mógłbym rzccz 


OSZCZĘDNI HOKEIŚCI 


Kto -miał racj
: ZWi37Ck czy 
szkolenioYrcy'? Zamiast 0powJ,a. 
dal: się za którąi;. ze stron po- 
slui
 Sle kilkoma prz)'kladami. 
oto wyjazd hokeistów Cracovii 
na mecz ze Stoczniowcem do 
Gdańska kIubowJ'm autoka- 
rcm kosztowa! - bagalela 
- nulion z]otych, ale to prze- 
ciei nie ws7.ystko. Wyżywieriie 
dla 24-osobow GRAJĄ 
"W kRATkĘ" 


Sidtkanc drugif"j ligi rozpo
 
(''/-\'Ii I'('\\.anżowa I'undę r07:Sry- 
\\ek Nane zespoły, "yo;tępuja- 
ce w grupie południo".Pj, wy . 
st('płlwaly tym ro17cm na ob- 
yeh parkietach. 1\Jit" powiodło 

If nlestcty andrychowskiemu 
B\."skidowi. ktury ponio
1 dwie 
pora.lki, ulegając w Bęo.zinie 
t::l,mtej
.ll:'rnu Grod.lL"'()wi 1-3 
(13, -8, -lO, -J2)orilzwStalo- 
\\£'j Woli. mi€'j
cowej Sidli na 
..sucho" cZJ.li 0-3 (-G. -3, 
-131. 
Znaclni(' ]cpi£'j poszlo siatka- 
r2.om bi(!l::;kiego BBTS-u. kto.rzy 
1'0 prawda w B
'd/'lnie takie nic 
sprostali druL.)nje Grodzca, 
przcgry\\.ając O -3 (-D, -," 
- 15), ale za to odnle
li cenny 
::"UklCS w)"iC'I)\\ając w Stalowej 
\1 oli 7.. Stalą 3-1 (-8. 2, 9. 7). 
Na inauguracj(: rundy I'ew.n- 
:i,owej nasz<, druz)'n). I{I'ały w na
 
'"itt;pujotcych t:kład"ł=h: B81"8: 
G
słorck. Jase-k, KOS("if'ln7. 
1\-1) narski. J.lakzak. Kubica 
ol"az Duc. GulbinowJcz ł Kwa. 
"'ow
ki, natomia.!łt Brskid: ,. 
Ltcien. R. IA"Cirn. ,".I
h_ Oki- 
ncz)'c. Rupik i Zal01ldik. . 
Po &r7.ynastu kol....jkach Jide 
lł'm grupy poludniowej ..esL 
Stal N)'S8.. która ma 25p"... 
pnr.ed Chemikiem K{"dzier7.yn 
-24 pkt. i Chclmccm Wal. 
bn.ych -22 pkt. Na 8Z081)'m 
miejscu j6t BB1'S. który... 
na komie 20 pkt. i korzystny 
bilans setow (28 - 22). .laS na 
:siód1n) In .znąjduje si
 Beskid. 
który ma w dorobku II p.... 
(przy UJcnmym bilansie setów: 
25-21). 
..Biorąc pod uwag(" raJt,t, iż do 
pierwszej ligi 3W8lUiUJII tym 13. 
zem.po dwie najlepsze druayl1)" 
,. obu grup. można si
 !ipodzie
 
wać nies1)-chame zaC)
t<>j walki 
do sam
g'" .końca r07.grywck. 
Wit rzymy, że na
 druz)'n.)l 
""'ąl
:f.ą się do tŁ-j walki. . 
(ardl 


ZI.OTO Dł.11. "'''ITY 


W Tarnowie ron'gl'ano finały 
X \ II Ogoln£lpolskiej Spartakia- 
dy MłodzlC7Y w łyzwiarstwie ft.- 
guro\\ym. Ze \uględów oszcze- 
dno
kloW).ch w IJTlpezJ.e stal'to- 
\\ali 1V)'Jącznie juniorzy mJod:si, 
a .wite za.....odnicy w wieku 
10-13 13t. Mimo przcróżnych 
kłopotow - glównIe natury fi. 
nansowej - na J)£lWO otwartym 
lodowisku tarnowskim o spar... 
kiadowe rncd;lJe rywalizo'Ao'aJo 
ponad pięi:dziesiąt najzdolniej
 
szycb ł)'zwiarzy mł
go poko- 
lenia. 
NajJf"p!!l2ą o'bsadę miała kon- 
kur
ncja .!!Iolistek, do której 
zgłoszono aż 25 dziewcząt. 
I w tf:'j doborowcJ stawce łM>z. 
dyskusyjne zwycięstwo .odnios. 
ła Anita C.'hmj
lewska zohvlf- 
cunskif'j Unii. ktora wyprze
 
dziła Kalarzyn(' Walczak złódz. 
kipgo Społcm oraz Joann(" La- 
godę z w31'szawkicgo Mary. 
rnont.u. . . 
DZ1fki Anicie mamy jut pi("r. 
'-\os7.)' złoty medal w XVII OSM. 
Kto wie
 kiedy bfdzie nastt!pnYI 
wszak sllicgu brak j konkuren.. 
cjc zimowc mogą się w ogple rue 
odbyt" 


lard) 


LASKARZE "NA TAItCZY" 
P£I kilkutygodniowej pncrwie 
wznowiono Jł).(g1'ywki o halowe 
mistr L.OS'Wa f10Jski w hokeju na 
trawie. Nistcty, naszemu I'('pre. 
zent.mtowl, Budowlanym Biel. 
sko..BiaJa. nic pow1łJdl Sl
 wy- 
ja.l.d do POl.nama. gdLic doznali 
dwoch wysołuch por.uek: 2,- )0 
z Grunwaltkm j 3-13 z .focz- 
tOWCf'm. W dckcic podopicc7ni 
trenera 8iaJoglow$kiego.,,;padli 
na :5L'.JJ:>l-ł po.t)CJ\! w t..belJ, kW- 
nj pr.lc'Wo,łJ.' .1a.łal l"omorZ3- 
nu}, TOł on. 


łard)
		

/strona-14_0001.djvu

			... 


16 . 


"'lilKA BESKIDZKA 


ł 
i 

 


teatry 


BIEl "KO B T....... P.I
ki: 22 02 - pr
mi('ra 
.R 24 2.JI O.!. 1:. l' ..Rosmcrs
 
1'1 ) 
a7.oe}: 25.02, g. 10 
- Bw. y artyści dla Rzeczypospolll.eji 
Ił -1:102.1' 17 - "Rosmersholm"'. 
rn. ..Banialuk.": 23 02. «_ 9.30 i 12- "DzIubaI 
Bury". 2502. I: 16 - ..Wilk. ropal i koz1ęta":. 
CIESZYN Teatr im Mickiewieu: 27-28.02, 

 10 I 12 - ..Bun O Aladynie i lampie cudo- 
wnej'°. 


kina 


BIIELQKO.B. ..Apollo": 22-28 02 .,Akademia 
rohcyjna" (uSA J:;), g, 15.15. 11.45 I 20. ..złote 
r.all"': 22-23 02. ..Stan strachu" (poJ. 15)i 
24-28.02. .,Szklana pułapka"' (USA l8t g. 1
. 
11.15.1930; pon, 15. 1715. DKl" 1930. k'ull 
,d
o ZAprasu codziennie \\ (. 15. 17 15 i 19 30. 
..R.alto": - 2202 ,.WiU S&rteL" (USA. 15); 
23-2ti.02 . ,.Powrót wabl5zczura"' (poJ. 18): 
26- 28.02 "Chora 7 mlło!)cl" (fr 18): g.I.30,11.30, 
15 171'l11930;wtor ,930, 11 30, 15. 17.15iDKF 
le 30: lOb . nl£'d7.. I ;w . 15. 11.15 i 10.30. 
ANDRVCHÓW ..Be,k;d", 22-25.02. "Wp1yw 
kSI\,!yca" (US,\ I
J, .!6-
7.02. ,,szklana pulap. 
'ka"(USA 18): g. 15, 17 15 i 1930; niedz. Ił 
(poranek), 1
. 171'; 11930 
<'IESZY
 ..Piast": 22 -26 02. ..C2
nvona go. 
rąena.. (USA 15); K. 15, ]';" l:;, 19.30; wcdz. 
11 (poranek). 1.5. 17.13 11930. 
KĘTY ..lłejnlllll": 22 27.02, ..Rarnbo r' 
(lISI\ 18). /I. 16 30 i 1830. 
D_m Kultar}'. 22 02. "Labir3.nt." (ang.); 
25-- ::!;(j 02 "Pcrnń"(po1. 18\; g.n i 19. 
BRENNA "Beskid": 23-25 02. "Lab{>dz\ 
bPICW'{pOI. 15\: (,(. ):1I=łf I 
ob , niedz.. 17 i 19.1:5 
r.ULoWKA "T(ftI.": 22-25.02. ..Wil'1.\iącyseks" 
(\J$A 15); g. 16.30. 18 3G, ",ed.. IS (poIanek), 
16.38. 18. 
OSWlI;;CIM .L.n.... 22 -28 02. "Akademia 
Po1i{"yjna" (USA 151; «. IS 30 I 17.45 oraz 20; 
hiM'l'. 11 (pnranf'k), 1530, 1745 J 20. 
.,PrtAkIownik ': 2.1- 28.0'1 .,Commando" (LSA 15)i 
g. 1745 i 19 4'), 
ńb. tued:ll!, 1:1.30.17.45119,45, 
SKOCZOW ..poahale.'. 22.
25.02. "Wirujący 
seks"(l'S \ 15),27-4)8.02. ,.Szkoda,2e cie tu nIe 
ma" (ang. 15); g. 17 15 i 19.30; 9Ob"15 (poranek), 
111S 11930. 
SZCZYRK ..B....Id.., 22-24.02. "Cz
rownlc. 
! Eastwick" lU'S/\ IBl; 25 i 27 -28.02, ..W hrue 
pl'7}'jafft1" (fI' 181: f( 15, 17.15 i 19.30 
SUCHA BE
K"'ZKł. .,Smnk": 22-27.02.. 
..Ostatni cesarz" (ang. 15); 1.11 ł 19i nledz.12.30 
(poranek), 15, 17 i 19. 
STRLMIE" "Wbla", 24-26.OZ.I..,,
abIkr61" 
(1'I1RD), U. ..Kamienny \I. )'fuk" (kand. 18); g.sob,
 
17 i 19: nicdz. 11 (pornnek). 15.15 1 17 119; pon., 
15 15, 17 i 19. 


I(AZYlOV"
A 
W,.oniki 


POZIOMO: 2 - mniej!'lzYod'plecaka. 
1- pas pozIOmy neibionylubma1o- 
wany, zdobią
 śclany, 8-dnklem. 
lub OB2:t'ze-pem. g - .zero'ka. ru- 
rhliwa ulica miasta, 10 - np guma 
arabska, II - materiał opatrunko. 
wy, 12 - miasto w Czech03łowad.. 
13-- zapora , Jaz.15 -Alad,18-aza1 
f'utiUny. 20 - c7.asomierz. 21 _ 
twórca mmu "Człowiek.zŻł:laza".23 
- pr8ClUe' pod wodq, 23 - substan
 
('ja uŻyiniająca glebę. 2ł - prawy 
dopływ Kury, 27 
 barwi lakmus na 
czerwono, 30 - ..r8J"na pustyni, 32 
- zbiór. zasuszonych roslin, a3 
- przYchodzI po wiośnie, 3ł - sku- 
pisko sprzedajólC'ych I kupują
ch,3S 
- drBpieżny dZiki kot, 36 - męski 
uroczysty ubiór wieczorowy, 37 
- obserwator. 38 - kwestionatiusl 
z pytaniami. 


PIONOWO: 1 - sprzęt mechaniczny 
w gospodarstwie domowym, 2 - 
plak wodO)' z czubkiem na głowie. 
3 - pisarz, 4 ko\l. alik, :I - niedo. 
zwolony chwyt zapain
. 6 _ 
zWleccjadło, 13 rękojeść, uchwyt. 
Jł - szczyt w Ik>skldzle Małym, 16 

sorpk. li miasto nad Prosł\4, 18 
-. imif' żeriskie, 19 -- przejście na 
wyższP stano" Isko. 2
 - masaZ, 26 
-fiński. ludo\;,'Y stcunowy instru. 
ment mUl'yczny 28 - kubel, 2s. _ 
obórka, 30 - oktes "'miu dni od 
jakll'Jś dalY, 31 - przeJflc
e na słone- 
nieprzYJat'IE>Ia. 


Pomlf'dz,,' clytelmkow. którzy do 
7 marca 1990 c nadeślą pod adr
sem 
..Kromki Be$kldzklł'j" (BIt'Isko Bla. 
la u1 Dubo.s 41 PHlwldlo\L'e rozy. ł-. 
unia TMlo.sLUE'my nagrody k!iążkO. 
w@'. Za popra", nr rozwi,zynie krzy. 


CO. GDZIE. KI E D !.> 


tJSTRON ..tTelerh.": 23- 2!; 02 ..Konsur' 
(pol. 15)i 26 -28.0.!. "Dom przy CarolI Stree-t." 
(liSA 15); c' 17,19. 
WISLA "MarzenJe": 22- 23.02. ..Dom przy 
Caroll Street." (USA 15); 24-2702. ,Kopalnie 
króla Salomona" roSA 12); 28.02. "Czarownice 
z Eastwlck" (USA 18); g.15.17.15 i 1930; niedz. 
14 (poranll!k), 1715 I 19.30, 
W ADOWI<.E .Szarotka'.: 23-28.02. "Willow". 
(USA 12); 16 i lS.15; czy,'artek kino niecz.ynne. 
n1ed:z i łw , 1430 (poranek). 15.45 i 18. 
1;VWIEC ,.Janosik": 22-23.02. ..Szklana 
Jlu1apka'" (USA 18); 24-27.02. ..Wpływ księż,)'ca'l 
(lIS,\ 15), Co 15.30, 17.30 i 19.30. "Papiernik": 22 
i 24-25.02, k, ..Niekoficząca ai, opo
 ieść" 
ffiFN)i a. "tyJ i pozwlll umrzeć" (an,. 15); 28.02, 
I. ..Och PampalinW' (pol) U. .,PokÓJ Z wido. 
klem" (an/l. 18); /I. 16 i 18. 
. ZEBRZYDOWICB "Syre.a": 22-25,02. 
.,Ko1n"ienny \VJ.'rok"'(kan.1B); 2$.02. ..G.....iezdny 
przybys7," (USA tS); g. ir.. czw ,piąt.. 18; sob..16 
i 18; r,jedl, Ił (poranek), 16 i 18. 
Kiero"-'Dldwa kin ustrztral
' 
bie prawo 
::rm.iany nperluaru i codzin ") \w.el.lania m,
 
m6w. 


muzea 


BIF.L
KO-B, M....m OlafrOw. (ul. Slowa 
ł'kiera): \\,,.'stawa C7.aso\\'a: malarstwo Karota 
Tyca: wystawa sła1a: ..Historia I ku1tura Biel- 
ska Bil'lej"; wtor. :Sr.. pląt.. (lD-15)i CZ'N. 
(1G-1B); sob., (if-15); n..dz. (if-lł). Dom Przy_ 
rodnika fuJ BOl'ustawsklelo 18): wysta\\ a nąJ.. 
pię1miE'Jszych ssaków. owadów J ptaków. wtor.. 
ezw., niedz, {10-13). 
BYSTRA SL. Muzeum J.lia.. Fa'ala 
- ekspozycja aIt}styczno-blograllclnil J. Fała. 
ta; wtor, tZW.. (9-13); 8ob. (g-l1); nied"z I iw" 
(1G-15). 
M1L6\\KA "Stara ChaJupa l , zbiór l1uzą(1z1 
f sprzrtów domow} ch, obiektzab}'lkowy zprzc. 
Jomu XIX w.. wtor.. czw. (10-14); &ob. 
(9.30-15 3Ó1, "'ed.. (lG-lł). . 
STRYSZÓW. Odddał PaAslwowrth ZbJ.. 
r6wna W....elu: wysława zab)'tkowego oAwiet- 
lenia cz)nna codzlcnnle od fj do 16. można 
zamawia.ć zwiedzanie w.. popoludnJo\V1ch, teL 
37ł-89. 
LSTROŃ. Mu...m Ruinleiwa Im. Jolar.. 
ekielo (uJ. lIutnlc:za): "Historia ustronskirgo 
hutn1C\wa 1 ku1nictwa Dl ,]e dl1cJów miejsco. 
waści"; ..ynne' 04 WloIku ola piąlkQ (!I"':l5); 
r.icd.. (10-13), 


Mwki z nr S nagrody 
lo!low.lI: 
Ed) ta Kru)K"1Ok l JeleśnJ. Emilia 
W1ktore" i 110....1 Sikora a Wado- 
wi.. 
Poprawne rozwi4.zanle knył6w- 
"II: Dl' 5: 
POZIOMO: kul;'. bosak, rewir. 
nandu, Orna.k. Sanoki apasz. aneks, 
'okant. mops, bunt. tandeta, tale. ru. 
n. wieniec, AtmI. huba. rece
.. 


- 


wystawy 


BIELSKO-B. Klub Mif'dz)'lIarodowej Pras,. 
I Ksi"żlu (ul. Koniewa). Bielska Galeraa FGłog. 
rafii - Kr}'Styna Lyczywek: 
"Na uhcad1 Paryża";; sala klubowa: matant. 
wo Grzegorza Araszklewicza. Biuro WYSław 
ArtystYC'lDYt"h lul. Lrnlna): 1) Ma1ars\wo Eu.. 
geniusza Markowsklcgo; 2) laureaci Satalugl 
Falata; pa\\. ilon czynny każdydzień poza ponIe. 
dzialkiem v,' g. 11 do 17 01utloW)' .Klub Nau- 
CZ} cl
la fut. Kosmonautów '1}; akwarele 1[c1e- 
n}' Kdj.lcr 7. Clcszyna. Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna (ul. Slo-waC'kJ
l'o): Wystawa ksl'liki 
rolnil'zE'J. 


im. rezy 


IJ:IELSKO-B. Do. Kultury W1ók.Diany (uL 
1 )laJa '7';24.02. g. 16 - Klub T4ńcalRouywkl 
Organizuje bal karnawalowy. bilety ",'DKW wg. 
15 do 21. Klub)tI(dt)'naroc1owt'J Prasy i Ktllą:t
 
ki (u]. Konic" a): 22.02. g, 17 - .filmo'\\')' klub 
v.ldco; 2602. g. 17 - spotkanie z Agmeszk, 
Osi
('ką. Bielskie Centrum Kultury (ul. Slo- 
1\ arkielo): 2-1 02. g. 9-13 giełda sprzętu l kaset 
aUdio,wldeo Dom tolnłerza. uj, Bronit>wskie- 
go: 2402 godz, 19 - wie1k1 bal karnawaJoYrY. 
Zaprasza bielski oddział Gómośląskit'go ToW3.
 
rT
 stwa Charytatywnego. Bilety w cenie 100 
tj.'S. z1 do nabycia od czwartku do sobot,)" w se. 
krctarlade Domu Zołnicrza 
ANDRVCHÓW ZDK: 22.02. g. 17 - reci'aI 
Leszka Wojtowicza
 25.02. g, 14 - bal dIa dzieci 
pracowników "Andropolu"j I.()3. g. 17 - ot\l.ar- 
cle wystawy Zbignie\\a Burzego. c-llonkagrupy 
I,My"; 
I 


BIELSKO.B. ostry d,,'żur cbirul'
f"Ulv: 
2425.02. Sr.pltal nr 2 (chirur&"ia onkolu,..,unał 
ul. W)'zwolenla 18. 
Pomoc: doraf.na chirurliczna i ur:łZową 
lIdzielana Jest w Oddziale WoJewodzkil"j Sta- 

Ji POI'oto",..ia Ratunkowe&"o. mirs7.CZIIO' m !!olę! 
"" bbie Pn,'J
ć Szpitala nr. 3 przy ul. SohH'
 
kiego 83. w dni powsU'('hne od lodz l:i do 7, 
". dul wolne od pra('y i iw. calą dobt. 
W wolne soboty poradme ogulne He 
\\" prz}'<.hodniach reJonowYl.h ru 11 (u 
tQwska 14) I nr IV (ul. Pumato\\ kiego ,r 
8-19. Poradnia dZiecięca L s;lomatoll... a 
C7}'nna w przychodni rf'jono\.v'-"J nr II. NI IY 
o)zur W g. 19 do 1 w Pugot .\IU prły ul Ę. 
Plater. 


t
 I elony 


. dla ('alel'o woj. błelJllkl
«o: 
:MO-99i 
Pogotowie - 1199 
Stra;; Pożarna - 998 
GOPR-.CentralnaSlacja Bielsko B, t",1 236 11 


DZIEŃ MYŚLI 
BRATERSKIEJ 
22 lutego w rocznice- urodzin 
twórcy skautinp - Roberta 
BadeoD-PoweoJJa obchodzony je- 
st DzieIi lIIyśll Bralerskiej. 
Ma on prZJ.'Pominać o podstawo- 
wych zaloteniach tego ruchu: 
braterstwie wszystkich skau.. 
t6w świata, v. ząjcmnym pozna. 
niu. przyjatni wszystkich mło- 
dych ludzi. Idea ta. to podstawa 
og6łnoswiatow(lgo pokoju. wspoł- 
pracy ludzi różnych klas społe.. 
cznych. pokoleń. przekonano 
narodowości i wyznań, Co praw- 
da Zv. iązek Harcerstv.. a Polskie.. 
go nie należy do Międz.ynarodo- 
",ego Biura Skautowego, ale 
zwyczaj ten kultywuje w zastę- 
pach. dniiynach i wśród in- 
struklor6w. (z) 
RZUĆ PALENIE 
W związku 2. dużym zaintere..- 
sowaniem wśród palaczy tyto. 
niu płę
lodnlow,..ml kuraQa- 
mi odwykowymI prowadzony- 
mi przez Kościół Adwentystów 
Dnia Siódmego informujemy, ze 
następna tego typu kuracja od- 
będzie się w ZYWCV,W lIIło- 
dzieżowym Domu Ku1tury przy 
"Ut. Wolności 4. w dniach 5-9 mar
 
ca br. Począlek godz. '7, wstęp 
wolny. Warto skorzystac 7.0 
względu na własne zdrowie 
j kieszeń. (a) 
TURNIEJ JEDNEGO 
WIERSZA 
CHYBIE. Miejscowy Kluli 
Młodych ..Exodusu zaprasza 
wszystkich twórców nieproft.s" 
jonalnych na kołejną imprezę 
litctacką. 24 lutego o godzinie 
16.30 odbędzie się tam ..Turniej 
Jednel'o wiersza". swoje utwo- 


ry będą osobio;.,;cie pre7entować 
ich autor7Y. Dla zwycif7l'f.W 
przeznac?ono nagrody w wvsd- 
kości 80. 60 I 45 tysięcy złotych.. 
Cb) 


ZUS INFORMUJE 
28 bm. '" t:'n.:fiJzlE' MI3
ta 
I Gminy ZATOR (Rynek 101 
w godz. 9--15 punkt inlorma- 
CYJny Oddziału Zakladu Ubpz.. 
piel!z('ń Spole('Znych w Biełs- 
ku
Błalej prowadzil bfdzle 
pracę w poszerzonym 
zakresie. 
Zainteresowani będą mogli na 
miejscu u7.yskać informa<:Je 
i porad.t dotyczące emer- lur 
i rent. śWladezen dla rolni 0\11' 
i ich rodzin. świadczeń wypad. 
kowych, krótkoterminowych. 
alimentacyjn}'ch oraz rl>711CZeń 
z .zakładami pracy gospodarki 
uspołecznionej i nieuspołecz- 
nionej. Można też będzie złozyć 
dOkumenty do wniosków emc- 
ryta1nych i UZYSkB
 opracowane 
decyzje pierwszorazowe, przed.... 
łożyć inne dokumenty I pisma.; 
wnieść odwolanie od dec
7.ji od- I 
działu do Sądu Pracy. Ponadto 
obwodowa komisja lekarska ds. 
inwalidztwa I :zstrudmema 
przeprowadzi badania wezwa.. 
nych uprzednio osób. 
Osoby. które złożą dokumen- 
ty -wnioski o zmianę wYsokoś- 
ci pObieranego świadczenia 
w punkcie infonnaryjnym (ad. 
res jak wyżej) do dnia 17 bm. 
będą mogly odebrać slosowne 
decy7je 28 bm. (z) 
PRZEPRł.SZAMY... 
.. pana MlII'iana KLAJNł:RA za 
:ZnJckszLałcenie Jego l1az\Hska 
W dwóch poprzednLch numeracb 
t.KB", B Towarzys',,'o Polsko.Aust- 
rlackle w Blclsku.BIa.łeJ :za niefQr. 
tunne skojarzenie z.,. A\lstralia I
		

/strona-15_0001.djvu

			m 


CZ\\Alł.TI'K 2211 


t'.. I 900Pr n 17 Ił', 
V". k 11l) \'I pow Jlr.a
kB 
]1 fi I.,.k;au Jt'J!,1I d 130 MB 
;lK mag.u,"n Iti 15 Lu Lit' I blJ
o\\ Ił' 
(4, 1700 Oblł'kt}'w I. 10 SZI L nu 
h. du kapi 'U<;73 18 - Aulo m'Jto 
" 1:1 II!! t5 _tLVJm lecZl'nsl'11lu 
I Zł ."'ho pr
f'mOl 1900 D'Jbranu 
(lo<.iI. Hł 20 Pr.)gno...... poglld) 19 30 CI 
\.1.\11 (1('- 20nopw LdletRudo:ralll 
.. III ....uncl) maga..... n pul . 21 50 
WII..", (1)",'nillanR 1.245D uuk 
22 _I
 ł "I:)'lo.ł.nka 113 .1. hrano. 


PI" 11 1
'L.10 Bajka Iii re PQKlwamr 
N k.na konll-.dlóił 1.20 Mag}()1J f1llny 
dla ",!!z}
1.kl('h. 1820 l zroo.. ;It}'Wf'J 
.'ł.I,. 'fi, 1850 MajtlU)'1I IlIf 1901') 
PU:I"..:-I..d WIł'(Pł progI" 19.10 <":1.\ICZY- 

y "'7.p, 21 15 Z
bvlkCl""'v kOSo',,1ł RO' 
l
f'kl 22 05 M..fia :ut kratk='lnl 


Pr. II: 8.20 Dla rn.lfocłs7kolakow 
10 15 Sitkulnł' wldp<\tfokl 1530 Studio 
Kontakt 19 05 Przeldąd WI('l"7. prO;C'r. 
111 IQCwll.l.)my:stre('zln,:: 1920Szlu 
ki IJlfknjlO 19 l5 KriIJ IIU\.(b:y Rcnem 
. M
s!';ą 2100 SWlat Etrusklłw 2130 
J\ktuallło5c. 22.15 TeleHU'lctt: 


SOIJ:OTA 2411 


PF. I' 8 ](I Szez"'M.lr SanUiI 13) 9 00 
Studi..Jaskołk.a.I0450statmamma 
Jk"'łl ł I) serial hl!'izp, 12 2() Z",'u
r:l.fta 
JH'ZM kanłerlł. 13 (lO DZłen wwlklE'11) 
.-po"'6IJU. '4 lO .I
')o

me dla damy 
dworu.. J6.3SFhpI F1ar I110NM'be... 
pil'rl.ny laduni'"k; mWUI'a1 11'5 Cam 
peollowie' l) M"fllIIl k.;lnad 18:2J) Slurlln 
,JiI'zerka. 19 10 Komentarz Ul 30 Gl 
...",d dtv.20.00Boumy.ftłmliilrłg 22,05 
Hr-amhi, punkty, 
kuncły 


Pr. U: 10 00 Języki obce 1610Pra- 
sklte" rozm
lItof;f"1 16 30 Vldeorul
ta 
1930 Mała ..ncykliOJM"dia ';7.tłlk piast 
20 00 EIn Ke!!;s("1 Bunles, musical 
NRD 22 25 Dwm.h na komu J
den 
n.. mI"". '
atr. 


NIt;DZlł;L.A 2511 


Pr I: 8.30 Studio Prz)'jOl"H"J lU 40 
Do. \I-'t.tfu (I) serial austra1 1240 Au 
.... n,h\', rewia If 55 Nie honeowa. nl
 
",,'I. ...3dal...! komedia Ui 30 Kom..ert 
nu.l...sl!"}' d\tl
j. 17 10 Tłłjemmca wlk- 
kllo
f"R'o koszyka (7) 17 40 Piąte kolo 
u "'OLU. nIm. 19.00 Dubranoeka Ut 20 

rns:nCl7.a pogody 1930 Gł- wyd dtv 

I 00 
. I
, WIPk; wl! poWI
 '1 A 
Jlr;;,
ka' 21 00 Neumillln n Mahl..rz(> 


Pr II: lU no Studlll t":f.f"rka lti"'oo 

 I" ".ram IS('O Iii 30 Ttdpturmt"J 
11110 Spotkanie z małym C'kranf"1ll 
19;iO Pr muz. rozr}'w 20 la, pc. I: 21 45 WiadomoścI 
:.pnrtowe 2%.10 BramkL punkt
 se 
.ku..d'l.' 
PI". II: 1040 Spoct dla wS7)stkit.h 
]1 SD MS w lola(h nilll' I. S9 MS 
"" blGthlome 1900 Muto,-).kl MS na 
'nrze lodowym 


czwartek. 


11. Lt n':LO 


PROGRAM I 


8.35 Dnmator 
8.50 [)omO\...e przedszkole 
9.J5 WladomoSCI poranne 
9.25 ..Poh('jan<..i z Miami" (7) 
10.10 Domator 
11.JO Pwgr.łm dla :-;..kol 
13.30 rrR 
16.20 Program dnia, tel
gazela 
16.2:) Dla młodych Wld7.ow: 
K"ant 
n.15 feleexpress 
17.30 KalcJdoskop . 
17.55 Kom.ert z Zf'law\A'cj \\oh 
J8.2.5 Maga7) n katohckl 
111.45 ..10 minut" 
19.00 Dobranocka 
19.10 InterpelaCJe (1) 
19.30 Wladomoscl wieczorne 
20.05 "Policjanu z Miami'. 
20.55 Interpelacje (2) 
21.35 Spore. 
22.05 Pegaz 
22.50 Wladomosci 
23.]0 J('7.yk ang1(
biki (48) 
PROGRAM II 


9.00 Prpgram regionalny 
]62!i Korepetycje dla maturzy. 
stow - J. ang. (5) 
16.55 Jł."Z} k rosvjski (18) 
11.25 Program dnia 
17.30 PS,"'Cho5tudlo 
18.00 Prugram lokalnv 
J8.30 Program na z)'czenie 
19.30 ZIt"lone kmo 
20.00 Wielki sport 
21.00 Fkspress reporteł-Ow 
21.30 Panorama dm. 
21.45 ..Teatrcudow"-rez Ma- 
uej Wojt}szko 
22.30 Komentarz dma 


piątek 
23 LUTEGO 
PROGRAM I 
7.45 Ekspres gospodarczy 
1.35 Domator 
1.50 DomO\,e przedszkole 
'!t.15 Wladomoscl poranne 
9.Q ..Slawne .histone zbojec- 
kic.' (3) 
10.25 Domator 
12.00 Program dl. szkol 
13.30 ITR 
15.00 W 
zkolc i w domu 
15.20 NURT 
15.50 Program dnia - telela... 
".eta 
15..55 lntersygnal 
16.25 Dla mlodych wid7.ów 
- Rambit 
16.50 Okienko Pankraccgo 
17.15 Teleexpress 
11.30 Raport 
17.50 Skarbiec - magazyn hiS- 
toryt.zny 
18.30 Rze<:zpospolita 68mo- 
rządna 
]8.50 WiŁ"ckend w ..Jedynce" 
]9.00 Dobrano<.ka 
19.10 Teraz tygodmk gospo- 
darczy 
19.30 Wiadomości 
2O.0J Kino muzyczne Kydryń- 
sklego: .,Tanl.ząt.3 We- 
nus.' film USA 
21.40 Sport 
21.50 Oferty P
gaza 
22.10 Otwarte Studio (1) 
23.10 Wiadomośu wieczorne 
23.20 Ot \.. arte Studio (2) 


PROGRAM II 


9.00 Program regionalny 
16.55 Korepetycje dla maturzy- 
stow J ang. (6) 
17.25 Program dma 
17 30 WzrockowlI lista przebo- 
JOW _ 
18.00 Program lokalny 
18.30 Za chwilę dalsz3o' dąg pro- 
gramu... 
19.30 Koncert OrkiE-stry Kame- 
rodnej PRiTV 
20.35 Program publicyst)"c7.n)' 
20.55 Secna i poza sceną 
21.30 Pdnorama dnia 
21.45 ,.Wlę7)' pokrewienstwa" 
film franc 
23.20 Komentarz dnia 
23.25 Ekspres gospodarczy 


sobota 


24 LUTFGO 
I'ROGRA
 I 
..00 fTR 
1.00 rydziei1 na dzialce 


8.20 Na zdrn" 1(' pr. rekrea- 
<'YJny 
l.fO Program Redakcji Katoh- 
cklej dla dZICCI 
10.30 WiadomoŚCI poranne 
10.fO .,A7jatycka 
mozalka" 
-(4) 
II 10 Zdrowie 
skowy 
J1 40 Laboratorium 
12_10 Koncert 7Y('7en 
1245 "L "od" -- reportaż 
13.15 Teatr Prozy ,Babbl"" 
14.55 pre7.ydenci 
15.25 .Seksolatkl" - film pol. 
16.45 Flesz 
17.15 Teleexpres.. 
17.30 StudIO sport 
J8.30 Butik 
19.00 Dobranocka 
19.10 Z kameFą wsrod zwierząt 
19.30 Wiadomości 
20.05 "Pociąg do Hollywood" 
- nim pol. 
21.... Sport 
22.10 Impresje karnawałowe 
22.55 Telegazf'łił I jutro w pro- 
gramie 
23.05 "Ukryte namiętności" 
film.sen.s 


maga7} n WOJ- 


PROGRAM fi 


1000 Program fł'gwnalny 
12.30 Czas akademicki 
J3 00 W sWlecle ciszy 
13.25 Sturuo im Andrzeja Mun- 
ka 
Ił 2> 5.10 15.' 
]5.55 ,.QulwaJa wioska na Cabo 
Delgado'. 
16.15 Studio liport 
16.55 Powitanie 
17.00 Godzina z Joanną Szcz('- 
pkowską 
11.00 Program lokalny 
11.30 Legendy filmu 
1930 Alra i omega 
21.00 Przed konkursem Chopi", 
nowskim 
21.10 Publicytityka kultura1nl 
21.30 Panorama dnia 
21.45 "Znowu w Brideshead" 
(8) 
22.35 Komentarz dnia 
:12.... StudIO Foksal '89 


niedziela 


25 LUTEGO 
PROGRAM I 


7.00 Witam}' o siódmej 
'7.30 Notowania 
'7.35 Po gospodarsku . 
1.10 Tydzleń--magazynro)nł- 
uv 
1.55 Program dma 
'.00 Teleranek 
10 30 Wiadomosci poranne 
10.35 ..Tajemnice rosYJskiej 
przyrod)'" 
11.05 Kraj LII. miastem 
12.15 Morze magazyn 
12.35 Szkoła mlst.rzów 
12.55 ..Awantury i wybryki ma- 
lej malpkl Fiki.Miki". . 
13.25 Maria Jeżov.ska dla dZlect 
13.55 Swiat uffi).kający 
14 25 Pieprz I waniha 
15.10 Antena 
15.35 ..Panna dziedzi("7ka. ' 
17.15 Teleexprc 1 
17.30 Agromarkel 
18.00 Sportowa med7iela 
19.00 ..Slostr7t'ncy Kaczora Do- 
nalda' 
19.30 Wladomoscl 
20.05 .PołnOt.' Poludme' (2) 
s{'rial USA 
21... Siedem dni:"'Świat 
22.10 Sport 
22 40 tlimy Jozf>fa Blachowicza 
23.40 JulCo w programie 


PROGRAM II 


8 50 Pr7.
gląd tygodnia (dla 
nlcsQ'!zących) 
!ł.2S ..Połnoc-Południe'. 
(dla mesłyszących) 
11.00 Kratkofalowcy 
11.30 Jutro poniedzialek 
12 00 Powitanie 
12.05 Polska Kromka FJlmowa 
12.15 .,Kain I Abel" (I) - serial 
USA 
13.05 100 P} t.ań do... 
1355 Kino familijne: ..BaJacz'. 
14.20 Z batutlł i z humorem 
14.35 ..Polacy" - film dok. 
15.20 Podroże w czasie i prze- 
8trzeni 


IY
. 


1G.10 
17.00 
1730 
19.00 
19.30 
20.00 
2110 
2130 
21.45 
22.30 


BloRrafit'. ,D.JvldMamc'.' 
Studio "port 
B1I7('j S\.\.Iata 
Progr.łm pubIR'\st"<'7ny 
Gd.I('lle 37 mlhonow 
StudIO 
pnrt 
Jublleu"z .Julius7a Lu- 
bicz-LI"IJ\.\.c;kleg(1 
Panorama dOla 
Kawiarnia. 7art . 
..Kain I "bel' - (I) - "r- 
Ial USA 
Konu'nlar'J' dnia 
Akad..ml411 wl
r.!Sza 


2330 
2.135 


poniedziałek 


26 J l!....:GO 


I'HO(.HAIM I 


J5.30 NURT 
16.20 Program dnia - tt..1cC3ze.. 
ta 
16.25 Lu7. - program nasto1atM 
ków 
1'7.15 Tele£'xpres!I 
17.30 Gorąt.e linie 
17.55 W('drowki dalekie i blis- 
kie. . Platon I Atlantyda" 
- film dokumentalny 
]8.45 ..10 mmut..' 
19.00 Dobranoc. "Zatrzymajcie 
pociąg" 
W SCjmie i Senacie 
Wiadomosci 
Teatr Tele", i7ji 
cie: William 
- .,Konolan . 
22.35 Sport . 
22.45 Kuntrapunkt 
' 1 23 . 15 Wiadomuscl wieczorne 
23.35 J\"Z} k fran("uskl (Iti) 


JUt 
19.30 
20.05 


na 
v.'ie.. 
S..fł"k
plr 


I'ROGR.'IM II 


14.30 Pro«ram n«ione1ny 
16.35 Jęz}'k anJri{'lskl (19) 
]7.25 Program dnia 
17.30 Antena ..DwóJki" na naj.. 
bliższy tydzień 
17 ł5 Oj(.z;}zna - pob;:zczyzna 
JI.OO Program lokalny 
18.30 ,.Zmagania o Polskf''' 
a) 
--.,W t3o'm życitłl-scnal 
dokumentalny 
19.30 Muzyczne wizyty 
28.05 Auto Moto-f'an-Klub 
2O.łO SWlatło idzie z Gdanska 
21.30 Panorama dma 
21.ł5 "Heim8t" -seria1 produ- 
kCli RFN 
22.45 K(
ment.a
z dnia 


wtorek 


2. I I:Tł:GO 
PRO(iK.'\1\f I 


(2) 


1.35 Domator 
1.50 Domo\.\(' prZt.'d£zkole 
9.15 Wiadomoscl poranne 
!.25 I.Klr Royal- z 7.ycia kro- 
niki łowacz3o'skiej' (5) 
- serial produkl.Ji RFN 
11.2:5 Domator 
12 50 Program dl.ł 5:.0 kół 
13.30 TTR . 
J5.35 Klm bh prngl"iam dla. 
matur7.V ov. 
1620 Program dOla h"h.ga.ze. 
la 
1625 Dla dzieL,. Tik Tak 
16.50 Kino Tik T .łka: roOpo
 
WICSC b3oczka' 06) 
17.15 Tele('xpress 
1730 Spojrzenia 
17.55 Klinika Zdru\Ao('go Cz1o- 
v.icka 
18.15 Program pubhc}st3o'czny 
18.45 .,10 minut"" 
19.00 Dobnmoc I.Le:o;na apte- 
ka" 
19.10 Od ..A . do .Z" 
1930 Wiarlomosci 
20.00 Spotkania z mimstr
m Ja 
ckił..m Kuronił-"m 
20.15 "Kir Royal z Z)'cla kro- 
niki tow.nyskiej" film 
fabularny produkcji RFN 
21.15 Sport 
21.25 Sprawa dla rrport('ra 
22.05 Goscie Festiwalu Karb:. 
hamn '89 
22.35 Wiadomo
d wIcuorne 
22 50 Kinomama 
23.15 Jęz)'k rOSYJski (19) 
PROGRAM IJ 
9.00 Program regionalny 
16.55 Język angieJski (49) 


KRONIKA BESKIDZKA. 15 


17.25 Program dnia 
17.30 Klub ludzi 7. przeszłosoą 
18.00 Program lukalny 
1830 Modlitwa wi«:'czorna 
18.50 Program publil.}st3o ('7ny 
19.30 Studio sport 
20.00 Non-Stop-KI)lor 
21.00 ..Dm szalune 7. karno! 
walem przez 
tulecla 
21.30 Panorama .łma 
2145 Studio Im. Karohil In. 
kowsklC'go: ,.Ko("ham ł< 
no" film fabulilrn} pro 
dukcJI polskiej 
2320 Komentarz dOla 


środa 


28 LUTEGO 
PROGRAM I 


1.35 Dumator 
8.50 Domowe przelIszkole 
9.15 Wladomosci poranne 
'.25 ..Deklaracja'. - nim kry- 
minalny 
JO.30 Domalor 
12.00 Program dla o;zkol 
13.30 ITR 
15.30 NURT 
1'.20 Program dnia t
legaze. 
ta 
.1&.25 Dla mlodych widzóv. Ka. 
meleon 
11.50 Dla dzieCI: Trąba 
17.15 Teleexpress 
17.30 Sensacje XX wi('ku 
17.55 Telewizyjny Informator 
Wydawniczy 
11.15 Dawniej niż wczoraj 
18.45 ,,]0 minut" 
19.00 Dobranoc: ..Wyprawy 
prof. Gąbki" 
19.1' "Plus - minus" pr()«- 
ram publicysty(.zny 
1'.31 Wladomo!ici 
%8.05 Niech Clę odlf.'l.i mara. 
:: film produkt.JI włoskl
J 
21 50 Sport. 
22.00 Wokół wielkiej Sl.en'\ 
22.51 Wiadomos('i wieczorne 
23.11 Język angiplski (9) 
PROGRAM II 


'.00 Program reglolUtlny 
16.25 Korepetycje dla fIlaturzy
 
stowt7) 
18.55 J
zyk fral1t.u8ki (lfi) 
1"l.2S Progran
 dma 
1'7.30 Doktor Ziwa.:o 
11.11 Program lokalny 
11.30 Magazyn ..102" 
19.00 ..Marc iSophip'. (J) se- 
rial produkcji francuskiej 
11.30 Studio SpOi t 
20.00 Czarnf> na białym - pne- 
gląd PKF 
20.4' PJ'7.ł"gląd mU2)'cznV 
21.00 Ze wszystkich stron 
2l 30 Panorama dnia 
21.&0 ..Wyznania hochsztaplera 
Feliksa KruUa" (4) - se- 
rial produkcji RFN 
22.5ł ,,997" - kronika kry- 
mmalna 
23.50 Komentarz dma 
23.55 Ekspres gospodarcz) 


Telewi7ja Pol!'Oka ziłstrze«.. 
BObie prawo zmj.an w progra- 
mlC, a ..Kconika Beskldzkd" zy- 
czy. aby było Ich Jak naJmmeJ.  . . 
.. 
'. . . 


REUU\('JA'ł3-300BllŁ"ltiko BI.;I- 
ł. ul Stamsława DubOl:ł\ ł Tel
- 
ro
y. centrala 258 78 i 2.15-77. T
 
daktoc naczelny Witalis Bułr)'1D 
281.:m. dZiał łąC.fI}(ISt i z f'7.ytpl 
ntkaml I oJótłosz
ma handlowe 
276-37. Td..x 005584 
OGLOSZE1'I,IlA DROlJ:Nł I Nł'- 
KROL.OGI przYJmuwiln. !';ą pn.)' 
ul. L.emn:a 7 tw red.kC'jl ,.Trybu 
ny RobotnłCzej'" or:I pllmed
;l1 
ku do lzwaFlku w g.)dz Ił). U, a 
w piątki w 
ud
 14- Ul. 
OGLOSZENIA HA1'I,IDW"ł: 
pn.),JmuJ
my w r('(.\akcjl "K
" 
(DubOls ł. l p) cO(b,l""nm
 prOl"Z 
sobotl nied7id w g.)dz 10 -Iti. 
DZIAł. LĄC"L.NO
CI Z C'L.}:'p 
Tł:I..NIKAMl pt"hu dY1l!:ur w kaz- 
dą srodf .... Iól:lldL 9 )5. W POZO!! 
tałl" dm ICJpmcz 50})." i m
dzif'1) 
dyzuruJą dZIPnlukucV! . 
WYJ)A WCA: Slą!.klE' Wy.awm
 
lwu PraMwe 40 850 K.tOWI
1 ul. 
MłvlI
ka I. . 
DRUK' P,&5f1we układy Gran. 
(",£n'" 40.083 KatlJwll.'E'. ut Lłebk. 
nerhLa 22 PL ISSN f)2f)8 10l. NI' 
m&>ksu 311286. Nr J:alTlÓW
nla 
.ł.1212.'90 W-3
		

/strona-16_0001.djvu

			.
 


ł.. f 


OlKA, 


.' 


s 


In..osąd 


To zdarl.t'nit" 'pr7.t-d (Jf-.Uora roku, opi
an(' ".. regionalnt'j i centralnł'j 
pra
it'. zbul"c..,o""ało spolt'<"zną opinię. W jednf'j 7.(" liiiizkół podc,;la,\\"O" )-('IJ 
W '\\ojf""odztwito zja" iii sif "h"d)", w trakcie dlugit>j przeJ'w)'. rod,i('e 
III-kla
ht) 
ark3. Cl"lem ich wizyty b)"lo dokonanif' 
amosądu na Ada- 
mie, uczniu 
iódm('j kła'\". któr)" (w ich mniemaniu. mocno skrzy,,,,'dzil id. 
dlif'cko. \\'racamy dl.isiaj do tej spra" y po zakonczon) m post{'pO" aniu 
przt"d 
ąd("m kann m i ('
 wilu) m. 


Jak LJ lno. w pr.ruld n samo Idu 
, 1(1...... rl.ult.'
olalargu p. m..,.-dzystar- 
III Ad..un m i młod \ m I\tdrkicm. Ot. 
I prJ'("pychank.... Jaka Wsz
d7le 
13I7.\-.£. W kił h iti razie rukt 
lIa.l
' J"'/'V h 
bral'(oJ) m. du...n.d. rukt 
te U! n . p4 rUi,t'J1l ",.lł nau- 
\.1').... ,. ,"'.dllcli 
II: n.tłomia
t o nim 
od M rka, W Imlf swoiseie 
IX>Jmo\\. 
prai\\lcdlaw():;el postdnowili 
re pr. 'I\\\d.'m Ichs)na. RrutaI- 
'"'..
 ł;.1m .. .....u dokonali w s7kole na 
1 .z ,a..lwczollych t3o.m 7da- 
r.zCIHt'm M\,Zl.zY7na wepchnął 
o 
" ni )(IU;tI('\\.anym au- 
kierr .....u."., .tr, kln..y. Tam kilkakrotnie 
udcr 14 po glow
('. fowarzyszą- 
ca mu kn 1'"'lił kll'}klcm podjudzala męza 
do ddh;;tl '.m.'l3. Cale to zajśuc odbyło 
:::.ię v. bl} m.u'znym tempie, uniemożli- 
W
dJąC). n
 Ji1Kąkolwlek InterwenCję 
w obronii' Addn1a. Zakrwawiony chlopiec 
zostal '\.\,)cI3
ni\"ty przez oprawcow na 
kOr}tar7 gd7ie o7najmili przerazonym 
UCLniom 1'1 kal'dy kto ruszy ich dzieci 
będLI£' tdk V. \ Rlądal. Lznab za słuszne 
OSoblsle "ynllcr7tmie kary. gd)'ż Ich zda- 
nit'm ",s11'm <;:7k()łny Jcst 7b).t łagodny. 
Adam \\ W} niku bestialskiego pobicia 
d01t'\dł stluc. enia głowy, p«;,knu
cia kości 
nosowej, uszkodzcma wewnętrznego 
ucha. Rit Iv h:kdr
 "ądowy nie wykluczył 
U niego \\,' I.,.pienia w przyszło
ci dal- 


s7ych skutko\\ pobil"lo:J. w postacI utraty 
sluchu. Sprawa b) la c\\ Idt.nlna. Zn,alczli 
się liczni łIIladko\\ IC głownie HC7nio- 
WIC szkoly - cał(:go:f'.:Jj a Sami oskar- 
żcm nie ") Plc.rah Sil zafl'ucon)ch im 
czynow M';'l'f 7.\7'1a W)13'11 Jcd) nie zdzi. 
"ieme, '{ulki je tI\.... mogl} byc 
dla dZlccka tak Pu\\.] 
ąd uznał mai 
żonka S. wlnn'\. m p Ol Id lI1aloletm('go 
Adama, a jego 70llr oL.1n 7) I v. iną .la 
podLeganie do b.'go. Pt 7 'lo"''' miLi zamu 
k01r)'Jako nkolu.7nh I nhC'1oł73Jąt.c pr7yję- 
to 7n01(7I1). stopll.:'n :-pokLl'n...,....o nicbezpie- 
czcnst\.. d ('7\'nu, ze \Yzgh
du na sposob 
d7ialania o
r{01r7on\'ch. jak i zastosm..amc 
v.obec c...Ilłopca ra7ąco ostrych środków 
odwetowych. Okohczno
cią łagodzącą 
był fakt do,")'. 1{'7.a
 wej mt:karalności 
malżonków S. i w
 chow} " anie przez 
nich 4 wlasn}'ch dI'ICCI. W efekclc sąd 
skazal męzczyzm;' na 2 lald p07bawlcn13 
wolnoscl z "arunkow} m j('j za" ie<;zc- 
11Iem na okres :; lat, koblct
 (rowmeż 
W ?01wicSZt'IlIU no1 4 latd) na rok i SZI:'SC 
mi(.'
ięc)", kd.l.dt. Z nu..h na 30 tysięcy zł. 
grzywn)' 
Wyrok v. ;pra\\ iC' kdrncJ zdpadł we 
wrzc
niu ubl(
'głcgo roku. a wkmtce do 
sądu, tym razem C)-v. imego, '''' płynął po- 
zew w iminiu Adama o 7apłatę -łOO tysięcy 
jako 7ado::;cuc7.
 nienia za do
nan:J krzyw- 
dę. Pozwanymi b, li sohdarnie 7arowno 
malzonkov.'ac S Jak I \.\ lasl.lwy inspekto- 


I I .1t\ t thpll' 
n\. dl.ll Sld. Dl..1CLl
O J(,'dllal-. 
laikl't \\ l..1d... łI .\ latl n
"J Strona pm,\orlo. 
\\'.1 motv\\ owala to faktem. 
e me do 
pr..-y Id Jt l ..tUd. ..1. aby do budynku 

kolnt:'J;(o mu,::.)' \\ tur
nąc dwie obę(. 
osob I bC'7. 73ducJ reakcji ze 
trony perso 
ndu nau...n....lelskiego dopuscl.Y SI\, pHe 

1\'p(,7C'gn C7Vnu. 
W odpn\\ Il-dJ.1 na pozew zarowno mai 
żonkO\.I,. II' S. jak i inspektorat 0
1o\.laty 
",nn li ojr
o oddalenie. Pier,,"si u\\a7all 
zc I taK ldh urowo ukarani pr7iC'Z s- . 
k Irin ł ,ito 1St argumentdl'la v. ł..1d 
OM\ IdlU" II O) ła SZl'1 S7i1 i znll...r7ala do 
u a r l'l 1f li zap ('7C"nia 
PI' leniu stalo. D7lcn. 
v.. ... a UC7ma 
\\\I....ld7.1J(IU LJ lalf'l' "illnakonsultaCj' 
n Ul h L rodl' I MOI=:1i oni pr7) 
chudLI'.:' d.o ::ozkoly praktycznie o kal'dcJ 
pUTLe dma Nikogo \\ifC z d).żuruj... yth 
y,. tedy nauczycieli 11I
 zdziwllo pojawIN... 
si
 w s7koJe mał7el1sty. a S. Ich d7iecI 
przecież rowniei: tam się UCZ}'.Y Potem 
zd.u Zl'ma pr7.cbicgaJy tak 5Z} bko. Żl! m,,-", 
sposob lJylo im zapobiec. W każd}m razie 
najs7ybclcj jak to b}lo możliwe, na micj- 
seu pobiC'ia chlopca 7jawda się dyrektorka 
s7koly i inni nau<.z) ciele. 
Do rozpatrzema przez sąd WSZ) stkich 
argumcnlow pozwan) ch Jednak nie do- 
szlo. W trakclc r07prawy małżeństwo S. 
wręczyło adwokatowi reprczentUJq(.('mu 
Adama 7ądaną prawem sumę piem\,dz
". 
u7najac tym samym skierowane pod Ich 
adresem roszczenia, C7Y kierowa h się 
pr
y t)'m chęcią jak najsLybszego 7.akon- 
częnia procC'su, C7y nU'7e w koncu u7nah 
sv. UH winę? f'07( liC' to ich tajemnką 
f BAN) 


Imino.. o...ob zosia.,. zmu'nionr, 


ILUZJE I ALUZJE 


BOl"TlQlTE 
Jak się ma cena butolV 
do stanu mej gotówki' 
Ano tak - że bez tTł
d't 
starczy mi na_.. sznurowki 


:>NY O POTĘDZE 
Ze snowo potedze, które dawniej !nilem 
niektóre - przespclem, z innych się... zbudziłem 


CDN.. 


(ME) BUDUJĄCA HISTORIA 
Jlisto'ria - plany nam zmienia 
(przllkładem Kain i Abel): 
miast mostoU' porozumienia 
u'znosimy wci.qż... wieże Babel. 


UGODOWIEC 
Do zgodll dłoń podając tL'clzięcznie- 
nugę podsluu'lU nader zręcznie, 


' [ Pasztet 
l beskidzki 


P ostatnim :dudzie bylEj PZPR 
gu.'allownie powiększyły się 
O szereg?' bezpartyjnych. Wielu 
byłym czloflkom. tvrQZ z Tozwiazaniem 
'.,pTzel..
dmej sIly" spacU kamien'z serca: 
-bycie bezportyjl'lym jest teraz w ('enie. 
daje wiele nUdów. podołmie jak kiedy! 
dau.'Q.łaje pr,YrItnrł ZII dzis lekkie hLp- 
nJęCle sprzątaczkI z krrgm.c zblizonych do 
obecnej wladzy. II" natychmmst po....ornlc 
kiwali głoU'onll i kładh .ruki pa szu arn". 
l malo wazne, t.Zll ten ktos z llUl!'V pUłl'sta- 
jąceJęlityma ra("j
'. czy tf'
 lIlC'. WażncJest, 
by gotbtde spdmc ..7t/tzenic", bo inaczej 
stołek. na kloT)J m ,
lJę slcdzl, mo:<:"e sic 
okazać meblem zjedzony," przez korniki 
Pól bied!" gdy takml. pOlulnJ/fU prze. 
straszOnllm)t'st np bTVQadzl"fu U' łłI(ll
Jm 
zakladzle Ale gdy Jest uim dJlrl!kloT"'I
 't" 
(Jo przeds1ębwrstu-a? Zau'Od dUrl a 
,.i{Jdy. jak wiadomo, nie nolezał cit. lat 
tl.'ych. Do lradycY}nydl rnł-dogochu , I le 
go zau'odu, jak trosko o luedobuT , Z" 
'nadmiar czegos polr;:('bncgo do prudłl JI 
lub wyprodukowanego. lrZt'ba dodol' łlO- 
tt"C. a wlasnu le - slore dylematy "alury 
psyC'hoLogicznf!'j: jak tli byc sobą i d2"talo.c 
u' "uarę ra{'Juna(nR'. koro za uajTnnu'J- 


s_y pr.. :1ou elektryka do .ustau'la1tia .. 
1 1 1111 Ir...1 'JCI mu pTZyZIICl.... ze ma Tację, 
gdy fll'wrrlZI Ż" dz It'j. Ł' warunki są 
prz -UJU"t',U fL lllIŁ'I-(111ł,-rallł1:.;dopieTo 
:r f'znseJ1& mogq u'u" r1/stah20tt'ac Się W Po- 
lsn' Clldeli.tyczne ll1U'ly pohlYl.zne. 
Ta przej "WUJO nlf'naluTol'll c ,na jed, 
nali zalety: sprzyja zdzieramu ma- 
sek z t... lu ht'orz', .. 
ANDRZEJ OTCZYK 


..."';.. ,......"". -V............ .....
 
.-- - ,..
 ..,..,..
--- 


ClE 
- PO

S
KA 


NIEDZIELA,4 LUTEGO 
. Z bielskiej filii Cieszyńskich Zakla- 
dow Galantel'"yjnych ..Zampol"' skra- 
dziono 1700 zamków błyskawicznych 
oraz 20 tysięcy. igieł do maszyn do 
szycia. wartości 12 mln złotych. Zakład 
był pilnowany p.-zez portiera. ale jak 
można upilnowac .' iglę? 
. Dzid'ał w Ust..-oniu Zwykle w -gru- 
pie 2 3 statystów, ktorzy zabeZI)'e- 
czai i teren 15 styczl1la br wyrw
1 Bla- 
ndynie H torebltę 17 styczma pobił 
I obrabował Jana K Szukano WięC za- 
wodowca a znaleziono __ ucz",,,! 
Okazało się bowiem. 7e grUflle pne- 
stępczsJ przewodzi wychowanek Jed- 
neJ z miejscowych szkół zawodowych. 
Grzegorz D Pl'"okurator I'"ejonowy 
w Cieszyme uzna" ze powinien ZfT1Iemc 
szkolę' 
. Z wystawy sklepu ..Modna Odzież" 
w Bielsku-Białej skradziono 6 swetraw 
i trzy krawaty. Złodl"ieJ też musi się 
czasem pokazac... 
. Bielsku-Białej. przy ul. Widok okra- 
dziono samochód volvo MGM 377 włs- 
snosci Jana D. Lup (portfel z dokumen- 
tarni) nie zadowolił widocznie spraw. 
cy. ktory zdemolował wnętrze ..gab- 
loty". powodując szkody w wvsoko': 
ści... 35 mln złotych! Ot. typowy rodak: 
sam nie ma. OIkomu nie dal 


WTOREK. 6 LUTEGO 


. Nieznany sprawca wvbil 14 szyL 
w budynku piekarni nr 1 MS SCH przy 
ul Stażystow w Bielsku-Białej. Straty 
wynoszą 2 mln złotych Jesli ktoś uwa- 
zal. że chleb tu za dl'"ogi. to teraz z pew- 
nOŚCią nie stanieje l 


CZWARTEK, 8 LUTEGO 


. W Oświęcimiu. na niestr.zezonym 
p..-zejezdzie kolejowym przy ul. Wodo- 
ciągowej. pociąg osobowy relacji 
Oswięcim Krakow Plaszów najechał 
na samochod dacia BBF 6780. prowa- 
dzony przez Domini"a Ch. Śmierć na 
miejscu poniosła zona kierowcy. Wan- 
da Ch. (51) a straty wynoszQ 5 mln 
zlotych Pl'"zyczyną tragedii była OIeo- 
strożność Dominika Ch.. który wjez. 
dżając na przejazd. nie upewni' się, czy 
droga jest wolna, 
. W JuszczYAie k. Makowa Podhalań- 
skiego spłonęły dwa nie zamieszkale 
budynki. własności Kazimierza S. i Sta- 
nislawa G. Straty sięgają 18 mln zło- 
tych Przyczyną pożaru bylo zwarcie 
w II"Istalacjl elektl'"ycznej zabudowań. 
Kazimiel'"za S.. skąd ogien p..-zerzuci' SIQ 
na sąsiednie domostwo.. 


PIĄTEK, 9 LUTEGO 
. DWie osoby zgineły tego dnia na 
drogach woj. bielskiego. W Zbytkowie 
lada KDK 2289 potrąciła Cyryla H. (60) 
któ..-y wtargnął na jezdnię. W lywcu. 
na ul Marchlewskiego. idący skrajem 
chodnika nieznany mężczyzna w wieku 
ok 30 lat przewl'"ocił się na je7dnię. 
wpadając wprost pod koła autobusu 
autosan BBB 605K. Obaj poszkodowa- 
ni ponieśli smierć na mieJscu. 
. MIliCjanci WUSW w Bielsku-Białej.. 
kto..-zy patrolują ostatnio najdalsze. 
obrzeza miasta. ujQli dwóch mieszkan- 
cow Wilkowic.lreneusza P. i Wiesława 
G. którzy ..dla draki" podpalili stert" 
slomy wlasności Szczepana Z. Był to 
jeden z 7 pożarów. jakie odnotowano 
tego dnia w wojewodztwie bielskim. 
Az w czterech przypadkach nie ustalo- 
no przyczyn zapl'"oszema ognia WięC 
można domniemywać. że byl to ubocz- 
ny skutek nagminnego wypalania 
traw 


PONIEDZIAŁEK,12 LUTEGO 
. W Oświęcimiu. w skladzie opało- 
wym PGKiM. milicjanci miejscowego 
RUSW ujęli na gorącym. nomem omen.. 
uczynku dwóch mieszkańców nadso. 
lanskiego grodu. Stanisława F. i Jana 
K,. którzy usiłowali wywieźć kl'"sdzioną 
taczką kradziony węgiel wartości 200 
tys. złotych. Ludzie rożnie ..fedl'"ują..... 
. W Palczy splonęła stodola Rozalii 
i Anny F. Ogień przerzucił sie na sąsied- 
Ole zabudowania gospodarcze. które 
ulegly częsciowemu spaleniu. Suma 
strat przekl'"acza 100 mln złotych. Przy- 
czyn pozaru nie ustalono bo wokoł 
plonęły trawy. 


ITAP)
		

/strona-1_0001.djvu

			co POCZĄĆ 
Z NARKOMANAMI? 


SKĄD NADCHODZI 
POŻOGA? 


\ D 
t1 dobro HOC. 
tr"oj d1,od2,o 
\ ()r
,,'f ci. lo} to 

 " rL4S20r bf'J/f 
-- 1 posad 
o ). ,."" 
trr
 
.
 , I \ ..... 
.. ...... 
.. ....... 
... .. .... 
.:.: t... .:.:.- lo." 
:._.: lo.. :.:._ .... ...
 .... 
lo" .. .... .. .. .. .. ...__..... .. ........ .. 
>:.:.:.:-:.:.:-.,,
.:,:,:.:.:-:.x.:.:.:.:.:.::: 


rVGOONIK. II 19!10 
ROK XXXV. NR 8 (17
5) 
BIELSKO BIALĄ . 500 ZŁ 


. 
I 


s 


. 


Rys Marek Polański 


Rok ubie
ly był dla Podbpskldzia do'-
 
pn('('iftn). . naprawdę :zły tyłko dla 
O{'f'
ują('}.ch na mieszkania. Do taki{'
o 
wniosku prowadzi ...kl.ura komunikatu 
"oJt'wodzkl(,,
o Ul"7.ęcJu Staty'tycZDl'łtO 
w Bił'lr,ku-Białej ..o Tł>abzQC'JI wl1żn;(74 
szy{h 2:odun spolecznu-gospodarczJjl'll tv 
Toku 1989 U' wOj. bIelskIm". 
BudlJ\...rmclwo mieszkamowe osiąJ{nf'ło 
w ublcgłym roku najmzsze "ymkl od 
momentu powstama wOJ
wództwa (zdlc- 
£lWIC 1050 mlcszkan w budownictwie 
uspolec:7nionym, prywatn}'m inwestorom 
przyb" lo ich 2144), Co gorsza, w tym roku 
mon' byc znacznie goc71':.i (a takze dmz(j) 
nic tvlko z mies7kamami ale I z produkcją 
pr7cmy
łov.ą. ktora \\. n..talnich dnial'h 
7.a-.tra..7aJąco malł-oje. Przed roklcm pr7e 


.. 


. 
.  


PRODUKCJA 
W NORMIE, 
. 
MIESZKAN 
ZA MAtO 


, 


- 


.... ... 


. 


.ł... 


'ł1J. 
... 


m} -I nas/'egu wOjeWnd7twa zdołał wvpro 
duko\\ac. t,,'lc co w 19ł!.łł r. choc me "e 
".....zy"tk(h dZiedzinach. O klika procent 
spadła produkcja kauuuków I obuwia. 
lłU'<:7c...1.I)W roshnnych. wyrobow dZlewiar- 
sklc._h. maSZ} n clcktry<.znych winJją<,'ych. 
tkanin "ełnlanych, lnianych I konopnych 
a takze pn,l"a. Nlcznac7me. więcej mt 
przcd d....uma lat,} \..ytworzono na Pod- 
beskld71U obro.łbiarck, fiatow 126 p. wyso- 
kopn;l'n} <.h 
llnikuw spahnow}'ch,lkanin 
ba\H'lmanJch I tu wzrost największy 
u 34 pro masla. WyraźllIc rosły Jedymc 
pl.J1 f' fo 7.8 pro'" Przcclf
tnt' \vynagro- 
dZł-III' mIc.'Slę<.7nł" w przernysie wynosiło 
208 :J t} 71. Zatrudmeme spadlo o 3 proc. 
ale WUS WJdIC7}ł, £c wydajnośc pracy 
v.-I'("(.sla o 4,5 proc mimo pogors:tenia 
w..kazłłlka 7mlanOWOSClI <.-zęstszych nico- 
bt en '1 \\. pracy (choroby, zwolnienia 
I' ty tulu upiekI I kwarantanny). 
Mimo kapr)snej pogody, dla podbcski- 
d..klch rolnikow był to Olezły rok O klika 
procent v.i
cej niz w 1988 r. zebrano 
1bCJz.r7ł.'paku, burakow cukrowych. Spa. 
£Iły zblury roslin pastc,," nych i - znacz. 
01(', bo o 12,5 proc. - ziemOlakuw. Pomi
 
mo "'} sokich plonow, uspołecznione pun- 
kty 
kupiły o połowę zbóż mniej niż rok 
Wl'zeSmej. a tzw. pozyczka zbożowa dala 
jedynie 4 t.ony ziarna. Zmniejszał Się też 
chow zwierz4t, bo pogarszała się jego 
oplaLalno;'ć. . 
Znacznie zmalała liczba zakładów usJu.. 
gowych, nieznacznie - Ilosc lozek w szpi- 
tala<.h. 
Pod konicc 1989 r. woj. bieskle liczyło 
896,5 tys mleszkancow, czyli o 7,5 proc. 
wił:cej IZ przed rokiem. Przyrost natural- 
ny zmniejszyl się aż o 10. 7 proc. 
L. nostalgią można 1'3U\loaŻ}C, że przed 
rokiem notowano na podbeskidziu JO,2 
tys. wolnych mlejs<. pracy. w tym 2.9 tys. 
dla kobiet. W CJstatmch tygodl1lach Sytu8
 
Cja SI\, zdeLydowarue zmienila, wystąpiło 
bt.'Lrobocle. Pr7emiany gospodarczo
 
-ustroJ"\\'e mogą sprdwić że wymkl roku 
blPż.Jcego mogą się bardzo znacznie roż- 
nie od ubJl
glorocznych. I wcale nie ma 
pev. nn::;:CI 7c..o na korz}:k Można mlec tyl- 
ko nadzieję, ze zaloż("nia planu Balcero- 
wicza ...ię sprawdzą i po krótkim okresie 
rt"ł-
..ji na..tąpi v..yrażna poprav..a lfiytu- 
acji. 


,  


"... 
..l" 

 


- 


ł 
,. 


, 


., 


"'" 


". 


J.' 


/ 


. 


A ;ednak zima wrÓCiła choe na krótko Kto miał dobry refleks 


mogl zrobie ui'ytek z narciarskiego ekwipunku 
Foto Bogdan lla..-ko 


HANDLOWY ZATOR 


Czę"iC ukladow przemy...lov..'}'eh pro- 
dukując)'eh na rynek W) 
yla r.aloKI na 
PUYJD.Usowe urlopy. a prawie- wszyst- 
kit- znaeząeo oKraninają produkcję. Po- 
....od JH'lnc ma
azyny. ktory('h handel 
nu'.kwapi si
 oprożme. Handlov.-c}' nit' 
odblf'raJą tov.-aru, bo z powodu dJ'o7:Yz- 
my znaeznie 
padl popyt. 
L udzu- hS7<.zędLająjak mogą, \lo i\ok..70.,." 
wvdatków przeznaczaj",c na Lywnosc. N.a 
dobra sprawę me bard70 wiemy. Ile zaro. 
bimy w Jutym. a na dodatek nie wszyscy 
znają juz kwoty Jakle trzeba brdzil o Z<.1- 
plaL c 
.a. gaz. elt>ktryc..nosć i
p W te; 
svtuacJI tr7cba dobr7£' 7astdnOWIC 
Ię. C7\ 
mULna SOblC p07\'- ni 
 na uszczerbek 
w domowym bud7
clc.'. \Io}"dajijc na modny 
ciuch, czy 5pr7\'t, ktory pr7}'dalby się 

 gospodar..tv.le domuwym. 
Handel panst\..o\\}' i lIspoleczniony. bo 
1L 
t:k10ry dominują ,"Iąglc w I1dszcJ n(:- 


CZY\loIStOSCl. WI\'kszosc lnW.J.r(",.. kupował 
za plcniądze wLlęte z banku na klŁ"d}L 
Nic było z tym żadnego problŁ"mu. dopokl 
kr<:dyt był tani. Tł"raz odwtki płacone 
bankom w wi("lu prz} padkach pnA'v.. yż- 
s7.ają zyski osiąl'C'an(' 7. marz. T, m("ząo;("m 
Przl"dsifbiorstwa handlow(' dy
ponuJą 

rodkami wla..n
mi me przl"krsn8Ją- 
eJ'ml kilkunastu prOl'ent ('alo"tl"i fundu- 
szy niezbędnych dla utl"Z]rmania zaopat- 
rzenia na odpoy, iednim poziomi('. To 
przcde wszJ.'stkim dl..tt.go haml( luka 

zis producento\.\' tdnieh. 
kfJm;7vłv ..ił;', 
oby na zaWS7C, Lza-" klł-"	
			

/strona-2_0001.djvu

			2 . KRONIKA BESKIDlKA 


I 


I 


TYDZIEŃ 
'W KRAJU 


'. 


. ZnO'lne są lUZ pierwsze efekty 
wprowadzenia programu Balce- 
rowicza. Ceny zywnoScI wzrosły 
IN styczniu o 79 proC. artykułów 
nlezywnościowych o 72 proC. 
uslug - o 149 pł-OC Przy wzroście 
plac w P'.CIU podstawowych 
dZIułach gospoł!arkl w porówna 
mu do grudnlil ub roko. o 1.3 
proc. oznacza to spadek plac real- 
nych D 40 proc Problemem numer 
Jeden przestaje byc mflecIII. U5"- 
pUJąc miejsca spadkowi produkcji 
i rosnącemu bezrobo
u 
. Zd'1lłlcm TZR NSZZ S(Jhd.łu'u 
_ 80"', w SZCI nme progr.m rządowy 
nIC: spe4ma w OCk7UCIU OPIFlU publiCL- 
neJ zWlqranych T "Im oclekulV1I. to:ll h z Pol 
ski C::O w pcrsppklywle lest oc/yw1sI" 
pOVl'lnl1l"my pod' nod'l(' O'S110701e' bf'.l 
emoql kielUJąc !ort! J1,,,etłe ""Sl'y
I.'m 
polsJul1l 1I11t:lesem bC.l1J1 
wem n
sTego kfBIU, gwalCłf1 ił men
- 
1li5.1alnoscl Jf'(}n 
lIanl( 
. Premier Mazowiecki powle- 
dnal na spotkaniu członków rządu 
z Prezvdlum KK W NSZZ Solidar- 
nosć'. , ze ..dla wszystklt;h zmian 
kadrowych !'otr .Lebny lest czas 
Nie mozemy wszystkiego w tym 
państwie rozpruć_ I tak lest wiele 
r;zec:l:Y rozprutych ktore t..-:reba 
zszywat '_ 
. 
cnat zóio:lprnOO1h Iln'aw 0"""'- 
dle pańs.twovwo' balWi h 11 rono 
wych t l1ymnl" 
. Dostawy samochodów na 
p..-:r.edplaty zostały wstrZym8ne 
..Polmozbyt - 11101 długi. a pome- 
waz nie regulul_ zobowlą.l an , 
FSM I FSO wstrzymaly dostawy_ 
. Po WIr'hJ pC'I'I'p"tl.ICh uc;talonn 
noi'll19!tlcie ....k, wnloLhoo będzie pro 
duko,,",
oy w FSO m
 to byt Fiat 
TI(I() Mo",," 
 ę o \I',...Ł." laLu I na 
ZiflClmu IN .....nllo,\. I""'I \'t "Iurf' 
. liczba Imeszkan oddanych 
do uzyUl LI w 1989 roku Jest Jak 
informuje GUS naJnlzsza od po- 
nad 26 lat 
. Wzrn ,OJ. ił 
polaLduV\. n Wat. ,... 7\1 W\ 
d.1rh do ł.t. I1 hO 
oow.ano 7 laluc::h bitnknoló..... są onf' 
d/lelem wyc;.oklCl klasy profe
JOnalis 
li'. 
. W .związku ze zwi
kszenłem 
SI9 .105CI i zakresu rozhczen doko- 
nywanych prz-.z obywateh 
w ur;r,dach pocztowych. puesu 
meto do 21 lutego termll1 platno. 
"CI podatku drogowego 


Pierwsza 
w Bielskiem 


Od 12 bm w cukl
rlll ..B(.It:k 
II oh:k ' prZ\.' placu ZWl\'1 '\Iw Biel- 
<;ku BI.ał('1 T07poc7ęla dn.Jł.al- 
ni 
c: pi"l ,,\ ..78 W na<;z
 ITI VI. oje 
Wod7t'lo\ Ił:' tala gll_'lda "owarn 
wa. kWh J orgCinlzal.orCm jl-'o,;t 
Pr7ł-'c!slI.-blor...t' o W}t
 Ut- 1- 
U
ługu\'...c .Intcrsigma"". 
Podobne gi('łd) d7iałajo! JUT 
\lo O
I lelłlłVch v. oJĘ'wud.lt\,\ ach 
a wspolną It"h c
'ł-ha je<;t to, Zł:' 
umo7h", IdJą sprZł-'da7, I kupno 
ba posn'dmkow. c7vh po nl7- 
.)ch kf)o;,:7t8( h. co \.\. dZICSICJ 
_-.J'\...h C7.dsach m.a duże zna('J'c- 
m
', Pnensit:biorst""a pTOduk- 
cyjm', u
ługmH'. handlo....c ilp_ 
mogą tu bC7.płatm(.' 7.głosk s....o- 
jl' otLrty. a ,lnterslgma" - za 
mewlclka nplatą pomoze 
w zawarcIu transakcji mi\,dzy 
t}'mi. k.....JI zy towar mają I Iymi. 
kiur7\. gil po
zukllją. 
Gielda 111(' stav.IB ogn.l.ni(7C'1l 
LO do .,odzajuw towaru. mozna 
tu spr7('dac .I. kuplc wS7.}'stko 
C7)'nna jest w ponied.ll..łł;u. śro- 
dv l plijtki. J
k na p0<..7ąll'k. 
ruch .... mterł'"<;It:' jl'sl 11I"'7ł} 
tWIerdzą Jej orgalli7..3.tOr7.S 
Lic7Ą na szybki\" ..rozkn,'ccl1lc'. 
mtercsu. bo dZI::; kazdv lic.!.). 
a. na ł::ll>ldl1C mU.lna I clobl"J'l' 
sprzl'dac ' lalJleJ kuplc (tar} 


Konsultacje 
Kr o niki' , 
" 


Z\VOLNIENIE 
Z PRACY 


'Ta tcmat.ykajcsJ.jak mlJbar- 
dziej na cza"!.il" I E pf'''' nO"('lą 
J'.amterc!'.ujc nao;ozych CZ) telni- 
ko
.: 7wolniem3 z pr8c:, Ilnd\,- 
\udułcme I 
rupowe}. wynikajij- 
c"'(' 7 lC'go obowiązki 7.akładO\.
 
prac\.. I upra" ni
nl3 pl-alOWI1I 
kow. Na "szelklc p}ta.ma 00- 
pov.aadac będą w naS7('j red0;5k- 
(jl, w DZiale l
l7.11ł1M.'1 T C1")'lel 


mka 'U t:",a Yt al:nl..... 1101('7'-'1 
luk \,\....dzlału v.oJ(""lxł.lkil'
O 
P,mo,;t\\Ov.Cj hNp<-'k( II Pracy o 
raT pu..dsla\\.lllll \\"\, rlLldłu f I 
trudl1lł
lI1a U"1"7ędu Wujc.... u r1z. 
kllJ,::1I .... BIPisku Rlal<-'j. Odpo- 
'" Irdzl bi,'dll! ud71t'lanł' bt'zpo- 
..rł'dnio" rł'dakł'ji lub tel('fo- 
nicznie pod numl'ł"C'm 27łi-37. 
I\.on<;oultacj.:> odb\'dą <;Ol'" 10\' naj- 
bli;i....z\ pią1-ł'k 23 lul("l:0 "" go. 
dzinach od 13 do 15. Zapl 
S7.a- 
n1\ \.\<:7......tkh_h 7;1111t1'rł:'SOwa 
nych (b) 


NOWY 


PREZES 


SW 


"ini...tt'r Spra",ił'"dli"'o
i mianu",al na ..umo\\ ...ko pre- 
7.e..a Sądu Woj('"odzklr
o "" Rif'l!'.k\I-Bial('j '-a..l. "'fl:- 
rzynka.j('dn('
o z dWó('h kand,.dato", ',\i..lt.ayan)('b " (,U's- 
nicj pr?l'z 7.,t:"romadzt>nit' o
c.lne "'Cd7.io", woj. bielskicgo. 
l"awf'1 \"'f
rz)'llek unMlI.rI ,ił' \ł" I.oku 1941 
 Ri('runiu 
Star) m. \V 1964 r. 1Ikon('Z
1 Yt )dziall:O....a
'a l1J i rO'1:po(';r:ąl 
aplikacj\-' w Sądzlr I.()"iat.ow
.m" Oc.;"if'l'lmlu- ". 19751'. 
7.ł..stal miano\\-an)' Sfd;uą S". . w 1981!i r_ po"ol.inu 10 na 

t.no" i",ko "i;oo.} tatura d.. karn) l'h S
. J(.!'.t prz..""od- 
ni(,7.ął)'m koła ..Solidarno,d'" " S\\ .I..ona..)-. ma dwojł' 
tb,it'l."i. (aoJ 


Polska nie rezygnuje 
z odszkodowań 


W AltS:/' A Yt A. \tini,tt'1' spraw. 
zat:"rani('znych Krzy
zt.of Sku- 
biszt'w<;oki po"l'ocil na nil'd..". 
nł'j konfrrrllt:ji prao,:owrj do 
kwe-",t.ii od..zkodowań dla ofiar 
",,'stemu hitlrro" !'.klc
o. pod- 
nos7.ont'j m.in. pruz bif"l
ki(' 
St.o"an

Zł"'nlł' Ofi-łJ" \\"(ljny. 
Mm 
kuhis!(t.\'''''tI';;l pl L} pu 
mm.I, 
f' da\.\'IIIl.'J "...ł..d;'>ł. RF1\. 
mI' chciah \,\ ogvko na t
1I tC'm:łt 
rozma..\..iac_ Po ra7 pu;,'rw...'-)-' po 
rUS7fJnO 1\' k \,\ <- Stl'" podl7a:-. .....1 
7\, t\ w Pc-.),s( 
 kandl'ua ło.ohld 
W 1;
topad7-1
ub roku. W mimo 
nych dnid<-h zap('wninno min 
Skuois.ley. sklt'go " Runl1, !(t. 
sprawf f/ds7kodo'\\. an dla b}- 
ty('h y" 1
;'>11I0\.\ oho7ł)w kLm( .:-nt. 
r3t..-"Jnych I robotmkov. pr.!." 


Będzie nowa 
remiza 


(;,01 łS7U\\. po\,..tajr ..u 
no\\. a rf"mi7,a :-.Irazal'ka. Bud}- 
nl-k w 
"anit. ..uro" ym po'ta- 
"'Iono j

z{"I.P "'" uhit'
I} m Ił'. 
ku. \\..z
,"kim 7.alt'z
. b, in- 
"'1I'..t
'l:'j\' ukun( z!,(' jł'!OOZOr:(' '" 
.., m roku. ('O u.." It.lmlob}- pif"- 
kin juhtlf'lI"z '.n.I('C'ia C)('I1()I- 
niC'z('j Straz... I'ui.arlwj v. Golp. 
,zoy,i... 
W d.. 


Klozetowy 


(010) 


1.,,11(0 IH' ..n,dc'. 7 lu'eKo. 
..."r
dzi(m() II rOT".' ch nlirj- 
..(.
(./J MOj('łlCJd7Ił1lJ blt"!!i"i,'gfJ 

i !toi("d
m... nw"'zli "'OZł'lO- 
M Joe/J' "-lu.../I.. In h "t Z1 l\ (' 
n,c.' 11/..'" au" bfJ /'od/.le'jl' IL 
."iIU!! " f.h II HoJ. SI)f'klillo\.\ \.cła 
 Pcll..kl b.1dO\lą tu\. 
tamtejS7.C resurl} - pl at.. \. linan- 
,,"w 1 sp)"a'" Za
Tdl1l\:'7n),.h. P..) 
skit.' ""łoldze bard7AJ "'olhll_gdjCl 
n SI.)-bkił'l peTI.}ty\'Vn(' rU7\,\ ,ą
a- 
ni" aczk,)Iv. Il.\" nlo.,.('low(' ZA- 
lat" h'nir ods7.kodo\\-an ja- 
kim, j..dllvrazo""m akt('m 
lU N ","vdaje sił' malo r..aln{'. 
n......dl.u.j pl.awdopodobne jt'
t 
ut,,"ol'E..ni
 
pif"('j.lmoj fundał.'- 
ji w JU.N lub d",u \V nt--s 
i l'ol
ł'':>. 
Dod.ljm)' I.l' r;,...ad pulski pud 
J.d te7. rozrno" 
 ;, r7.-łdcm ZSRR 
\\0 sprii"il' rad7Ieł'kll.h OdS7kCJ- 
rlowan dla Polakow Mm. Sku 
bl'!ó7e\'\,
kl okrc:ihł t,,'lt"l
:;II"'I.Jr-tt'rz('), a tak71 11.a \\ dfl",\ I 

 ,'ol I sz);:ulC'nu)\,\.. blun. Il"a 
1)1.....7l' kucht.nn(' 'Ilii pl..117'" 
l.ZdSV dlil il1\,' 
:'OtYl_JI me ol 
Jrlk ....Iad,nno n_Jłt'r";':lł-' h 1 
wl\-ks7
' U7namt. dla 1 lh. k1 
17'- 11It' ..tulą 7 
alnJ'(,n\.1 I n,'k,. 

 pl obUją l.O:"; fOOI( 


gang 


J7 pllJlklU uboJu KO_..p,ltf.a.1. , 
gu p
S SpIJ/t.'m Pu" okJ7J; gt 
lJł '-, or7ł MISllf' I..)HnlL"Ż "IIIC'( 
If',nł-ntv sa,ul...'-'id01\- uln.' ".dl 
kI IJI .t. kI Id71l'11k..,
.C' Itp pu 
III( 1\U7. gang duoLIł Lt'r zp' ..k...1 
Ju:/rt1?J.[los l\- MUJl'\ł-odLIUI. "... 
f:1,--'ld71f-' samfJ(.lJo,/II"(" 1\ 
Rlt.'Isku BIałe} plJja\ł J/a:;o po 
rl.Jbn(J lł1US71a klozc-'I.JI,J 
 ot 
-ł\'n,.em u podslaKJ' pr7t'jf klł'r... 
pl/.I'(loIga s,
' łllllllJ(/J, s/uT;I'.' 
d..tJd do iJt.'lama kTOII a .'fłf-''' 
klJll'am; - CIf LJ I SIł' IJlt'.ł.:1I "k 
IJm pO"ł)dz('II;ł.m 


KTO 
POMOŻE? 


(LO 


łSTł:B'A. '\lie
z"ań(,')' tej 
mi('j'il'O"o
('i 7..aan.:-ai,.." ali!rl( 
v.- uhi('l:hm roku w budowf 
tł'Ił"\\'i7,.jn('j ..tał'ji r('tran",mi- 
!I>)Jnej na gón:t Oł'hodzita, Ze 
brali l ti mln 1"1. \,>,\ konah 1Iic.
od- 
pli:tll1.1.t' pl
 C' \\alto
cl ok. l() 
mln...1 Inw, "IVl'wdofinansow..ł1 
I('Z 1 r...ad \Vllj
...,.,)d.l.kl oraz 
Gminna Rad..ł N'arnd.)W8. .a :£3- 
kiael Rildl.,
;.omunik&.lJi I Tde(o 
11I7
'(.11 \,\. KalClwlca(-h .lolkupił 
'k mplt.'t 1I.nl('n ZM 40 mln zł. Są 
IU
 fund<:łnu'nt)' stn("Ji F('trans. 
JIIi..l.jm'J. bud}nek na aparatu-o 
re, Z.JKUpJI'1I0 mas21y. Teraz 
t. .I(.ba postav.- IC mas7t, zainstB 
10"011 dpilrat,...r\, na<.ła"c7-4 i- 
Ul ud"')l11lc sta'jf. C7Y lIa...t:tpi lo 
jł'S
I.l' \, I pulnX7u br.' Wszyst.- 

.. 
.alt
.l\'. od (JIt"III\'dzv ktorych 
1,.1 rdi"Lł .labraklo Społr('zny 
Komlb t Budm
..y Stacji 1((0. 
tran...mi"
Jnl'j apeluje v.-if(' do 
wladz. przedM('bicn.stw I Ipie- 
!Io7.kalł( 0'" ł-odb('slt.idzl. G dal- 
uą pom(JC'. bt-z kt.on>j 
mlna 
....tt'bna nadal po:rba\\"iona b\'- 
dl.it' prllJ:raDlOy, pol!l>kił'j t.
le- 
"izji. \\ pła('a('o mozna na kODt.O 
!'.ptJl"c..7.nrl:"0 kmnitrtu budo" y 
RS I..tl'bna lfOiI6>172-1RI-52. 
(I) 


" 


Jak 
przebiega 
amnestia 


W ,'.iUn d""''' mi,";'"'' od 
Wl'j"t>f'18 10\ z
('i.:> u...ta\\-\ " a- 
mllł'''ttli. cz)li od 7 
I-udni.a 
19K9. prokuratorz,. ","oJł'",od.lt- 
wa bit'hkit.!!:o ",ki('ro\.\.1li 
wniw.kl o umorzl.(!ie pruv. a. 
dzon)'(Oh [1"'l\"pO"an ",obl'c 
350o-.ob podrjT73n,-l'h CI pOpl"l. 
mf'mr prYe'Ct'P
tw ohj-:t.)'ch a. 
mnc!!!ot.ią 


Nlt.dav..no Pruk
'ralula y,"JI('- 
v..nd7ka pr7('prnv.adzlłCl k(,nlro. 
l\" plawldl".....OSl.1 
lł)!ooOv.anla 
prZł'pl
f)\,'" II an1n('slll pl"7l 
 ko- 
It'
'a ("', Spl aw W} krl)l.z(.I"
 Oka- 
zalo 
If' 7.ł' V. kuk'glach arnn€
- 
..ią otll,.ln prav..l(' 6 ty
 spri:.\.\.. 
Kt>l1trnłC'rlv 1IIf' sh'l.'lcrd7ili ..\ tf'j 
mlerLt' nll-'p...
v.llUnWUS( I J"liy- 
niL' u.- OSW1ę,'ll1l1U v.}kl)-t,- u. 
e.h.Jib.I
II.a lIatUT\ formahlł :; 
sprau. 
 \Ao'lllfł..::kaml o ukol' ln1e 
.1C1stdlu p' .Ił'.::I,]I1\.'( h 
 pdl .111 
SI\,,{"zł1yrn '_1pu7nu.nlt.'ln Idr 


Złodzieisko 


("ipka",. n,N'7.
 d
i..h- 
i\' w 
subot.... 10 IlIt4'':". n2 zimo,,", hó. 
ku mlC1d:lIf'ŻO\'\ 10 In \,,, .Iawui 1:-.. 
letni H..1fal K. .I. WdlS.la
q \\\'- 
brai 
i... Y.l'I"..<;Ił1:m v.lec
UI' m 
na dysk')lł'k,' III" pJ"l.l.....lL \a- 
ją....1.f:! na drnrlzL'l.l.\ h.
i.! 7bl 
Zatl"7ymall
 )II LI'L d" l" h 
d.lIL'IIł-"'--I" p.nlJał ol)l-fJlI\. /1111 
okohcLnł-)SCI 711ątlJ'.11. .I.C: nit-' II I, 
zyl zdJąc butu". ktllTl' spnd..h..,. 
ły 
i... :.pla,
ulnym napastrukulI 
MIt"Jsl...wa mllll'ia por8c1.1lłd "'(I. 
blc w kilka J{od.lln J' Ula...\,llII 
IłIcm 
pl aw,.uW naJ.adu - Uk.JL3 
lo Str. 71'''& nllnl tpraw!<"I'.ł........ 1 
sni,'} Rafała K: 1'11('1111 Arlur 
U(y't'lI II kldS
 TI'C..hmkum Hu- 
do\\'lallf'J;fJ \... Klakłn\I('lUa7 18. 
ktlll t;r
ł'J::'"1 ' t31111ł'J.-.I"
() u- 
('cum t)głJłll..k"LI,aI".
!u'J
-łI Nie 
było SIIIł-'gU, 'l'.lf,'. młodJ'le... 10...- 
\.\'Ił.. 
-ir: \,.. 1.łlld;r'lł'l 1 plJhl"j,tn. 
to\ll... 


ITAI-" 


SKUP 
I SPRZEDAŻ 
ZŁOTA 


7aprasza 
Grzegorz Tarnawa 
KANTOR 


Bielsko, uL Orkana 4 
'iłł5.i
 Fx 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
ł>IWDUKCY JNO-USLUGOWo-lL'\NDLOWE 
DO !
 (@ ifiTil (@
i{l alt$ CJ 
Spółka z 0.0. 
Bi,'bko-Biała uł. KoJejO\.a 24 
l..J. 423-81 
OFERUJE 
. I Jll1IłUtC'r) IBM 
. 1't
It'I(łkopidrkl firmy CANON _J RA
K XEROX 
. t"]daxy firm) CANON 
. 1".lkulrsklf> firmy CASlO 


dl d' 


IJfi.J,9g 


KANTOR 


ul. Orkana .. 
Bielsko-Biala 


tel. 257-84 
T
'lko u nas naj korzystniej kupisz i sprze- 
dasz wszystkie waluty świata również 
'" schodnie. 
Zaprasza dyr. Robert Fcdyna. 


/ftl'l 


(j6576ł:: F.x
		

/strona-3_0001.djvu

			.Bielszczanie 


Młelismy już w Bielsku-BIa_ 
łeJ udane próby wsparcia Fun
 
tIuszu Imcjatyw Społecznych 
li Gospodarczych Premiera Ma. 
aowieckle
: na ten cel przeka.. 

no dochod lir: przedstawienia 
..Banialuki"' oraz 7. aukcji skór 
awierzółt f'«zotycznych. zorl'a.. 
J117.owanej przez ..Beskid.ane.t 
"" Domu Kultury Włókniarzy. 
'Xeraz szeroką akcję podł'jmu. 
Ją bielskie środowiska artysty- 
czne. Pod haslem ..Artysci 
- Rzeczypospolitej na rzecz 
Ji'unduszu D.aru Narodowell:'o.' 
«:Idbędzie się w najbhzszą nic4 
r1z1elę, 25 bm. w Teatrze Pol- 
Skim w Bielsku-Białej wielka 
impreza z udzidłcm bielskich 


Rzeczypospolitej 


aktorow, plastyków, fi1mowców 
fotografików i muzyków. Począ.. 
tek - uwaga! - już O godz. 11 
a w programie m.in. specjalnie 
na tę okazję przygotowane pro- 
gramy poetycko-muzyczne. 
aukcJa dzieł sztuki (obrazy. wit.. 
raże, grafika, rzeźba, tkanwy ar.. 
łystyczne), przedpremierowe 
pokazy fUmów dla dzieci (w sali 
prób PTP przy ul. Kołłątaja), 
kiermasze. Karty wstępu - nie... 
drogie 
 w cenie 5 tys. zł i bilety 
na pokaz f"Llmów za 500 można 
kupowac w kasie teatru. Całko. 
wity dochód z tej impre.lY zo- 
stanie przekazany na Fundusz 
Daru Narodowego. 
* -* :.. 


Z kolei Bielskie CeoDtrum 
Kultury przYlI:'otowuje na 17 
marca koncert. ::I ktore«o do- 
('bod przekazany zostanie na 
Fundusz Premiera Mazowie
- 
kie&,o, W Domu Muzyki wystą- 
pią artyści działający w Bielsku- 

BiałeJ oraz s1awni i popu)arni 
blelszczanie,.ktorzy zrobili ka4 
rierę w Warszawie i innychośro- 
dkach kulturo-twórczych. 
Wśród tych sławnych artystów 
rodem z Bielska wymienia się 
Zwykle aktorow - Alił!ję .Ja- 
chiewicz, Aleksandrę Zawle- 
ruszanke-. Henryka Talara. 
Bo
usł.ws Kiecea, pIOsenka- 
r7y Marl(' Koterbsklł, Ja('ka 
Le('h.. Majk
 Lamen mUł:Y. 


SIATKARKI DLA RUMUNII 


W hali sportowej RKS Stal 
\V Bielsku-Białej doszło nie- 
dawno do mifd7ynarodO\\'l'go 
spotkama siatkarskie
o, ". 
ktorym zmienyły Się mistrzy- 
nie Polski, a z.araat-m z.dobyw- 

zynle Pucharu Pol
kl ze- 
spoi miejscowego BKS-u, ze 
2:dobyw("ą IJucharu Rumunii 
2: ubiegł
go roku, drużyną Chi. 
lJ1:ia \lilce-a. 
Rumunki w drugiej rundzie 
$l.ktualnie trwającej j('s?('ze edy- 
'ł-:h Pucharu Zdobywców Pucha- 
r. . '.'akz)'ł,)j z milowIckim Pło- 


.Jeszcze 
o bielskiej 
giełdzie 
BIł;LSKO.BtALA. Jak już 
.inrormowali
my 
iełdę sarno- 

hodową zlokalizowano obok 
hali sportowej przy ul. Armii 
Czerwonej 67. Czynna jest 
"" soboty i niedziele. Giełda dy- 
Sponuje teraz większym pla 
cem, niż przy ul. .Greczki,lepsze 
Są warunki sanitarne, usługi ga- 
stronomiczne, można skorzys- 
tac z usług rzeCZ07n.&wcow Spó- 
łdzielm Pracy "Ąut.otest". Moż- 
na korzystac z punktu ('Iektry- 

?nego, stdnowiska video, 

przedawane są urnowy kup- 
na sprzedażY.J('st tablica ogło- 
SZen Plac jest 7radiofoni7owa. 
ny, co pozwala n" nadawame 
komunikatów, informac.ii I mu- 

ki. Na razie organi7.alorzy nie 
Uniknęli przeistac7.ania się gicł- 
c3y w bazar. W związku z tym 
przy&,otowany Jest odrebny 
))Iac do handlu ba'Zarowe
o. 
ł)pyehacze już niwelują ten'n. 
Dojazd do 
ieldy: uhcą. Kor 
 

z8ka od strony miasta, nato- 
Jniast od strony Katowic bez- 
posrednio z ul. A. Czerwonej 7a 
"laduktem. IJarkowanie samo- 
I.'hodow dojezdżającYł!h uzgod- 
l'Hono z Wydziałem Komunil
ac- 
ji i Ruchu Drogowego RUSW 
"Ył Bi('lsku-Blałcj na ulicach Kor- 
!Czaka, CzechowIcklej, Słowac- 
kiego. Sarm Stok 
-- OrganIzatorzy -- WOSIR i 
Autoklł.tb Beskld7ki c?ekają 
Jla uW8Ei i propo?ycje dotycł.:ą«-t' 
g>ełdy (7.) 


. Wśród 80 Tak'adów pro- 
dukcyjnych najbardziej szkod. 
hwych dla środowiska natural4 
nego Polski az 22 znajdują się 
w woj katowickim. a tylko 
jedep w WOJ bielskim To Za- 
kłady Chemiczne w OśwIęci- 
mu. lista nie uwzględnia 
OCZYWIŚCie truclcieh z Czecho4 
słowaCji (Zagłębie OstrawŚ4 
ko-Karwlńslele), skulecznl8 
pustoszących takze polską 
część Beskidów 


. Duch Konstancji Komo
 
rowsklcl, okrutnej władczYni 
renesansowego zamku w Su 
 
cheJ BeskidzIelej. ma za swoJe. 
Od połowy lat SJe<1emdzlesią-' 
tych snuie Się wśr6d remon. 


mieniem I zostały z tych ro?.gt"y- 
wek wyeliminowane. Wszystko 
to działo się jeszcze przed rewo. 
lucją rumuliską. 
Chlmia Vilcea znalazła Się po- 
nowme w Polsce na zapros7enie 
Płomlema. Sosnowiecki klub 
zafundowal zaprzyjaźnionemu 
klubo\\. I tUf":"lunskiemu dwuty- 
godniowy pobyt w naszym kra- 
ju, w trakclc ktorego siatkarki 
z Vilc
i flie lylko mogły treno- 
'\J.'ac, ale takze ro?egrac mecze. 
Pierwszy z nich odbył się właś. 
nie w Bielsku-Białej. chce nie 


wynik był tym razem sprawą 
najważniejszą. Z dZiennikar- 
skiego obowiązku powk
zmy 
jednak, iż BKS zw)'cięz)'1 Chi- 
mię 3-0 (7, 12, 7). 
Najistotniejszy jest wszak 
fakt, IZ ł!alkowlty dochod z t('lI:'0 
meczu przezna("zono na Fun- 
dusz Pomocy dla Rumunii. Lą- 
eznie zebrano 286,2 tys. zlo. 
ty('h, B W tej szczytnej ak("ji 
v.-zlfla udział nie tylko publi- 
cznosł-, ale także same zawod- 
niczki, sędziowie i dzia1aC"Ze. 
tsrd» 


-" 


.t. 


.-ł.
 


k 


Za reklame w prasie. radiu -i telewizji placl się ostatnio bajońskie 
sumy Więc tym dziwniejsze. że nikt nie wVkorzystujewldocznych na 
zdJęcIu gablotek reklamowych, przy ut Koniewa W tym stame. 
W jakim Je widzimy, reklamują one stolice województwa z me 
najlepszej strony.., 


Foto: Tadeusz Patan 


KOSZTOWNA PRZECHADZKA 


lludzka nieodpowiedzialność 
doprowadz1.ła w poniedziałek. 
5 lutego do fmle1"ci 1S tysięcy 
kurcząt wartośct 110 mln 2:lo- 
tych. Czeslaw D . pe
niąc kry tu- 
C"zn('J nocy dyżur W brojlerni 
ROlnicze}Spoldzielni PrOdukcy- 
jneJ tLI Simoradzu, nie zadbol 
o nolezytq. we'l'łlyla(ję pomie.sz 


towego balaganu, ktÓlego koń- 
ca nie widać. Także bielski za- 
mek Sulkowsklch nie-doczeka 
Się chyba w tym stulecIu końca: 
remontu ( na razie wstrzyma. 
nego). Czyzby jedynym ratun- 
kiem byly amerykańskie ple- 
mądze zbierane na zrujnowane 
polskie zamki przez Barbar, 
Piasecką-Johnson? 
. Tegoroczne kalendarze 
podbeskidzkich firm są wyraź.. 
niej slq-omniejsze niż przed pa. 
roma laty. Główną atrakcją są 
nadal urokliwe .pamenki, tylko 
że cieplej odziane. Tylko FSM 
może Się pochwalić kalenda- 
rzami drukowanymi nawet 
w Hongkongu. 


CZefl, powodując masowy pom6r 
dTOb.u Jakby me spo]rzł:'C' na t
 
spraWf. trudno będzIe 3póldzie- 
lni wyeQzekwou'Q(' vd 1.VI1101L'aj- 
cy łok wusokle odszkodou'Ome. 
Pozostanie, Jak zu:yklc. Pa m:1 
WOWII Zakład UbpzpU'("zen.. 


(lap) 


mini CJC..onika 


. Tylko co piąte gospodar- 
stwo wiejskie w wOJ bielskim 
korzysta z wodociągu. 94 tys. 
gospodarstw nadal czerpie 
wodę ze studni, rzek i poto- 
ków. _ _ 
. Powstało Towarzystwo 
Szkolne im, MikołaJa Reja 
w Bielsku-Bialej. dążące do 
powo1ania spolecznego li- 
ceum . og6lnokształcącego. 
Patronat objął Kośc,61 ewan- 
gelicko.augsburski. 
. Najbiejdniejszym poma- 
ga w Bielsku-Białej Koło Tere- 
nowe Towarzystwa Pomocy 
Im. Brata Alberta, oferujące 


kuw Andrzeja Zubka. .Jerzego 
Sł(,rl'z)'osku:ogo. Michala Ko- 
n:i!	
			

/strona-4_0001.djvu

			4 . I\RONIKA BESKIDZKA 


"Pravda a laska" 
KORESPONDENCJA z CZECHOSLOW ACJI 


... 


J
szcze do nił"da1.\ona widziell
my stereot)-.pow
 obraz nas7.)'l"h południowych są
ia- 
dów jako zadowolonych zc S" ojpj r7eczywistosci ludzi. Nie lubiących się politycznie 
w
'cbylac, zadowolon
ch spolcczną i gospoda.'czą stabilizacją. której symbolem byl
' 
m.in. knedliki, piwo. ..skody" wlasne chaty. Gd7ie jak gdzie. ale tam - po",szcchnic 
sądzono - realny socjalizm będzie mial długo twicrdzę. I naglI' to wsz
'stko okazalo się 
mitem, a tempo zachodząc
ch przemian przeszło wszplkic wy'obrażenia. Z nicu- 
kry",aną więc c:ieka"o
cią jechałem pod koniec st
'cznia do Czechosłowacji. 


Dokladnie 2 dni wC7dnicj go
clł \'o Pulsu" prC'7\ d£'nt 
\"adav Havel. W}'sląPUJilC pr;l('d pol
klm Pd.-lamen- 
lem powicd71ał m.in. ze ..nasz'" lIC rody J)UU"I'fUlY sip 
U'spolnie zaslanowi,. co zrobu; U' su"rpzu zdfJbylQ 
lL.'Ohlo.!cią". Moglem się pr7ekflniu (:"(1 v.la:'i11Ł' .-oblą 
C7.esi. Na pletwszy ogu'n - ('t) rzuca się w OC7y 
_ pos71a '\\ izualna s
 mbohka J1Il.dawn('go okresu. 
Z tatarn. budynków, zakłado" prut.). plJsuągano (.7CT- 
wone g'm 
jedynie w pobJi7u j('dnt'J Zt.' sUtcJonujł!c) (h w C 'L"i:'ho- 
słowacji Jednostki wojsk rad/'lt..{-klch Alt" v.1.J,mc 
trwają rozmow\" mJł;-dz.)' r;(ądaml obu pan 1
' na l('mat 
wyt..ofania z terenu kr
u l'ac.lLIt..l"kit..h oddnału\\' ktfire 
liczą ok
 80 tysię':y żulnit!f7Y Dą'y Się .Jb} pniowa 
Z. nich opU5clla republikI: juz pl-,ecl ut'l'"wt."Ow'\.'ml 
woJn}'mi w}'borami. a r('s,ta du kOIłl..8 tcJ:'o roku. 
Wyprowad7enie radzieckich nddzldlmA, ma 7 pewno- 
ścią aspekt polit}czny. także jt.-dnak ps,,'(holoł{IC7n\ 
Przybyły one bowiem do tt.'gu kraju" rółm.:1f h mt{'l'"- 
wencji W 1968 roku. a \\'i
c do l)umu:md \/\, rdZ z in"" mi 
jednostkami Ukladu Warszawskiego Prasklc:J Wl0
I1Y. 
Dot}'chczasowa czechosłov.ackol Upoz\cJa. 7 Kartą .7 
na czele, zawsze uw.."i:ala. Z
 Sldllt/\,\, Ił) one i:::totną 
podporę dla b}lych wŁadz. 
Wczorajsza opozycja po . Li:,lopadu\.\ ('j TcwoluCjl' 
przejfla ster rządow \\. panst'-\ I
 Puw<.olano r;;'ąd po- 
rozumi - o cz
m moy,.ił 
ostatnio I sekretarz KC KPCz V.sil Moharita - ..paT
 
.ia nie zQ,nierza zmieniac SU'OJeJ nQzuy. Nil' Jest to 
no.jlepsz,U sposob ucieczki przed przeszlo';C1ą i 00- 
pou.-iedziabwściq. gdllz ludzie mOJq zbyt dobrq pa. 
miłć. Celem parhi będzie SIU'OTZl'I1IC SllS14"mU sprau'ie- 
dliwojc1 społecznej i. program jest wla£nie pTZygotO. 
\t,.'łQUII '. Tymczasem komuru£cl zd3Jąc sobLe sprawę, 


7.etnnieombf,,'dą\\...t}..7ac hniępnhtvl ną'-" ł-.Il h 
7r7.£kh SIt;' 90 mcmdatu\\ po3rlaml'nhnl1'och na rz u:, 
Oh} wat("l..klt.'go Fortun \ł.lasme to ugrupowani" 117"'- 
7.a w 5\\{\I(.'h S7 ng.lch ",s:.t:}'stklch QrędowflIkn" de- 
mokr3tYC'7n\.'(h pl.lCmlan \.\" C7.cchoslo"a<]1 Jegu ko- 
morki d7lał.łJja jU7 nU'lllitl wc w!'7....lku.h mlBsldlh. 
takz(' na \\sld('h SIld71b'o O F.Ju,l z d.al('ka v.yro7niają 
...ię "yglądł-.rn_ Nit l( h hudynkach \\ I...'.t pro,::ram}' 
ob}\/\'dtclsklc. Od...Ly,.... pl.katv l\a l}ch uSlatnieh ZOl- 
mie5zcza 51(' pru.de "\'S7
Slkllłl pll.. 7
d('nta H.,\ 13. 
h'
('ndarnpgfllu7 dn"":"IJ pl'"f'7\ d('nta I Republiki Tnma 4 
sza Garri
ua '\Ia"ar
 ka I Jana Palarha. pra
kl('g() 
o,:ludł.lltd. kton' \\ :<1\. '.IIU IQfi9 n.r:u prou ...tu.lą
 pl Zł- 4 
dw 7dl..a....ielUu dł'mnkliłl)'C711),'ch przeomlan Pra:-.klcj 
Wiosn" ubl..t 
l( bt'I1'''lło3 I spalił. I f'Jnt>l umrze( ..wjar. 
'11.. ZlJl' 'In "'le( zJ..'JlJa - ł:;łttSI J.ludpls pud jego portrelami. 
'Ct."4h
 derlu.kr.lt\{J;II.....h pr7cmlan Jt'5t plun.117n\ 
pohlyc,n} _ W ł MgU d\\o('h ml('sl('<} .... CL£'('hoslowaCjI 
pow..talo 40 p.nll Plldubnie Jak i u na!'i r.)d7a 
I\" 
u
rupo\\'ania spolł"O'ne o naJro
m..oj!':,yC'h OdClcru3(h 
polit\'(',n,"ch J('st m Iłl ,",srod nich _ Po3rtiaPr-Lyjacioł 
Plwa Z.Jłn,onet w PIJ7.m{'_ Jako gł,-,v" n.. l"(.'1 sta\\.ia ...oble 
....alk\" o lepsz., Jdkl I pi\\'a. obnizc-ne jego c('n, 01037- 
podJ
'('IC' slalan. P', wk Iq!}) oJ:'ło<;7nny 'ołital mi\"d7
;- 
n.Jrorl.)\\,yrn rokl ('7A-':..kIC,"U piv"Ci flwO to jm. go.':;- 
porlo3rka. " klf)uj 1...."nI(.Z trwają przygotowania do 
T)nkO"l.j pr,.('I)Ud..\/\'
 J\:ad kOI1(t"pl.'ją pf3lUJe rz-ł,dCJ 
wa komisja skhtdiłJ4UI Slf 7- kilku nspołuw konct"p(\J- 
n'o'ch 
JCik dot} ('hc'7ao;; \\,s7)...tko \/\'skazUJf'. że 7.miany eko- 
nomiLzne będą w C 't."('ho.slowacji przechodzie bard7.1t'j 
lagorlnle i ł'woluł-}JtIlc niż \\ mnych pańo;;twach doty('h. 
cZasm\ł:"go bloku socJiłhst)"C7I1CgO. Tamtejszą gospoda- 
rk
 ommf(ły znan£' nam probl...my. DysponuJc dosto3t- 
kicn) ży....nos.. I. stosunkowo nicy,.ielkim zadlu7.enietn. 
bro3klem inflacJI. To w
,ystko zn8t.'znie ułatwia go:>- 
podarczc powlązanił' ze sv. iatcrn. Pierwsze kroki juz 
w t3"m klł'l'unku uu
nioJło. Czechosłow3(ja ....ystąpila 
o odnov.leme s\.\Oj(.'go c71onkostwa w Międz}narodo 4 
Vo.} m Funduszu \Ir i:łlutowym. Wielość odbytych w osta- 
tmm ("zasic ..potkan rzado"}'ch z państwami zachod- 
nimi tt:':l śWladl Z)' o ,.aci4ganiu now}'ch \\ifZi. nic t}lko 
7fCS7tq I!ospodarczej natury. Z powszechnym entuz. 
jazmem mll'szkai)("ow 
putyka Się poszerzanie wzajr. 
rnnych kontdktow z sąsJednią Austrią i Republiką 
Ft'dcr3lną Nic'micc. Do b.go pic:'r", szcgo kraju CZeSljU7 
jeżdżą bez "17. \\sz}'5lko wskazuje , że wkrótce i do 


Ą
 


MU
I LVIU. ł 


Oc;: 


- 
- 
 


.. 


. 


I 


.. 


Plakaty z prezydentem Havlem można u na.. 
szych sąsiadów spotkać na kazdym krokU'. 
Z tan1tąd też zaczerpneliśmy tytuł publikowanej 
kOl'"espondencji Caly napis mo:zona przetluma_ 
CTYC ..Prawda i milosc musz, zwyci,żyć Izy 
I nrenawlsc:' 


Reprodukcja: 
Bogdan ZiarkO 


, 


dl u
i('go W każdym ra7.ic przybywa na tarntej!ł7.eJ 
granllY nO\'lo'vch prn'jsc jak I organizfiwanych t.Dni 
ł)tVl.Jrrych gro3nic". Znamienna jest na ten temat opinia. 
7 JnHf"
7.CZOna W niczaJezl1} m piśmie ..Lldowe Novl- 
n}": - ,.Nie pal rzymu na każdego Niemca. jak "Go 
o
obnika 1V Pldrclhaubie. Na
ł niemieC'C]I sąsiedzi sq 
llpelllii" inni 'liŻ dawniej, To przede wszystkim znaku. 
lilII 
 inżynierowie, technicy. znakvmu'i robotnicy. Kie.. 
Ul/S bJJh
my taclł i my - konczy autor komentarza 
pl:i'..ąe. jz przyszły boj w Europie wn::ra t{'n, kto 

)
rodukuje lC'p!o::ze auta. czy wyhodujt:' lepsze ziem.. 
lH.Jki - jesh więc nie zbJizllmy sl{' JUZ t#'TUZ do 
'lRmiec 
- po pTOStu prZf'grarnllu. 
A co si{' rnó" i o kontaktach z Polską" Powszcchna 
Jest opiniol. £C po dlugich latach r(,lyscrowanych uklą. 
do"" pr7cd nasz3"rni narodami otworzyła się pcrspek- 
ty\/\,o3 prawdziwej i a4.łentyczn
j przyjaznL Coraz nęś. 
"iC'j .... ...kolzuje się też w obu krajach koniecznosć 
kisJ('j. 

7
RO powijmy nadzieję, fa: 

pt'lni się też opinia prezydf,nta Ho3vla. który bt;-dąC 
w Po]<,C'e powlcdzial: W przV.0.40">0,10 m). Sto- 
sując lo plyty uzyskasz efektyw- 
ny wyr 1 1d otoczcnia. :Nic zw]c
 
kaj. n' ekaj, tylko 

łoś si
 do 
sie.-ł by. PPU "SUPROBETu 
Spotka z 0.0. w BieJsku-:HlałeJ. 
ul. Czcrwona 80. łJti552g 


RADA PRACOWNICZA 
ogłasza konkurs 
na stanowisko dyrektora 
BIELSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
BUDO" LASEGO PRZEMYSLU LE
KIEGO 
Bielsko-Biała ul. PKWN ł1 


K2n.]ydaci przystępują(}' do k<.onkursu powllmi spe)lIlac na. 
:st'iPuj.ące warunki; . 
_ wykształCf'nie wY7S7.e tec1mic7-ne zgodne z profilem dzia. 
łalności przedsiębiorstwa 
_ straż pracy na stanov.i!\.kach kierowniczych lub samo- 
dzielnych minimum 10 lo1t 
- umiejętności W kierowaniu i organizowaniu pra<'Y 
- dobry stan zdro)\ ia. 
- wiek do 45 I
t 
Oferty s'k1adane przez kand}'data pąwinny zawilf'rać: 
1. Podanie Z motywacją ubiegania si" o stanowisko dyrek. 
tora. . 
2. Kweslionarius2: osobowy :z fotografią i życior}'S. 
3. Kratką informację kandydata o jego zainteresowaniach 
t osiągnięciael}. w pracy zawodowej. 
4. Uwier:z)-telnione odpisy dokumentow potwierdzających 
posiadane wyI	
			

/strona-5_0001.djvu

			WSPOMNIENIA SYBIRAKÓW 


Olo kolejny odcinek wspomn
eń 7G-letniego mieszkanea Bielska-Bialej Ma- 
riana Klajnera żołnierza Armii Krajowej, który ares7lowany W li..lopad7ie 
.1944 roku przez NKWD był pr7ez 1,5 roku więziuny. 


Bylem więźniem lagru (3) 


Na 
nutT': Rosjan ' u"vpro- 
1r'ad- rl t"s
listkuh do laźni. Po 
tli tU U TO;:daltJakis śmierdzą. 
'- ko a o ię ł'lim SmQTo.- 
1.. Lni;)zc-OI

 wrzodami 
"rzbem rialo strasznie 
1Pl . .ło Z oczu 
 uszu lala 

 
 
1la Wielu mOICh kole- 
!< .t/,rzymalo Padli na 

 z.
 uLz.fh krzJ}czec. Bylis- 
ttlu J)j'll"ni Zt U'prou'90 zaprou'adzo71o do mnPj 
celi Znulazleln sl.ł-' w pomlesz 
(zemu nr IQ. gd"l byloJuz sie- 
dt"1I1naslll. u"I.(zmoll". a straz bJI- 


lopr.} .... Dr.l.w 
Mu o 
su ierzb I tJ 
lem 'Ipo. , bL 
mi plo 'f.-BIleJ 
się u..!magal 
No trp 'ego d,. Cł T 'wlt do 
m71ie 
la " e (11.0 
1t'U'1 Ilazu Isku 1ft P,"" Pnlne- 
dzial' ..Knlprf:>,. 'PTn'1 m.lodzlłO'ł1 
cou'i nalf'zy po r, bo on 
'wyko1lezy na 'laszy, Ił ')("....ach. 
Trzf'ba g(l slo'JlUI'''' J do 
lekarza. I J Ula J bfOZI('I1!Y go 
mich uo 
umieJliu '. Okol,-, , ...rnej 
rano ru lf
 WdZf'l f' Gdy 
otu'()r"'ono drZllL '-"eh porl PIlr:1t 
zaml.lcłowal fltnkclollClTlILSZO- 
rei: ..Mamy lU cifzko dwrt'go 
trzeba s&ę J'lim zaopIekował;-' 
Żolmerz odpou If'dzto.l rTum<:z- 
nip' ....4 klo u'am zabraruQ SIl' 
nim opit"kou'Qt l zatr...asrrql 
drzwi. Pan Pili h pull. ,.edziol 
wtedy do rJllodpgo. ::-druu'f'go 
tLI.łpóluiężrlio ... TYC'ZY'lQ Mil-Im. 
la WUJdV' ,.sr.'L(hoj \fu'hol, ty 
jestrś zdrou., o Iłf! Się chory zgo- 
dzi, naslkaj IIUl do W_ZIL. może lo 
co; pomoze". Od trgo drua ;:0" 
CZfło sJf olg, ","płłlP'. Du Q razy 
dZIł
'1I me 1rI0( piukałem 
ucho, kron' l)o';rlhJ za,i rjałelll 
olrzl/manum nd '(OPOS sznh 
kiem.Za'J!('gi tE'odzllI'o pU III 
kowaly ł po par" drllClzf'] 11."0."(1. 'I' r,) p "Jf>rl f
/"U 
klf'dys Il'olm U. f""f'h nI(' I O!"(J 
bylo SPlf'U"Ot. IJtł'1n:>nyr I. I pat 
r101ycZnljlh pl II o tli rm I 


..",il11l1O. 
oclcJI minlem 
"' nU("1 n mog- 
III fa. rp sadzal 
JO r1 Boi 


NACZELNIK MIASTA I GMINY 
W KĘTACH 
oraz RADA PRACOWNICZA 
Miejskiego Przedsiębiorslwa Komllnikae
jl"'''o 
w Kęlaeh ul. Wieezorka 17 
ogłasza konkurs na stano,,'i!otko 


DYREKTORA 


KandyddU przystępUJacy do konkursu wlOm spdm£w 
następuJą(.'e warunki: 
w}'kształc£'nie v..yższc techmczne. ckonoml{'z.u:' lub pr
- 
wniczc 
znajomoSc przepisów i zagadnień dotYC"l'acv(.h guSp(od....1 ki 
komunalnej i komunikat.11 
wi..k do 50 lal 
staż pracy 10 lat. w tym 5 na stanowiskach klerU" nlcr:o <,'h 
mlejscf> zamies7kania na terenie wojł..'\,\. odztwa bl£'lskiego 
Kand}'daci zobowiązani są do złożenid lIasrt"PuJac\."ch do- 
kumentów: 
podanie 
z,}'ciory:o. 
odpis dyp]umu ukl,ńczema s7kołv W\ 7.Sl't'j 
OpllUę z ostatmch 5 lat pracy 
::o\.\ iadeclwo7l ł rowłd. stwlcrd7dj3C(" b....łk 1)11'('( \ \\ ka.ldn 
do objf;'cia Sld nu\.\ Isk kierownlczych 
Oft"rt.y wraz 7 dnkumentami nalezv składa(" \'lo ll'l.mUlił- H 
dni od ddty ukoJTdma si{' ogłOSZCnld w 1)[3:-'1\' pud .Idn's£'m: 
UIZ4cł Miast... I Gnuny 
32-650 Kęly 
\.II. Kihn"'iklt"l{o I 
\.I KielClwnik... Wvdzldłu Gospoddrkl Komun.lInc.1 MI\'''l'ka 
nlowt"j pokOI 17 


Kr 95 


b.... GdU 1 Qrto'r.L 
cos podf'Jrzanego 1 
dzah lu( ł na lII. 
. 'iah głową bl 


fIli 
ypr"IWQ- 
ta. 
'nh 
rach 


KfłOl\lKA BESI:iDlKA . 5 
WOJEWÓDZKl OSRODEK POSTĘPU ROLNICZEGO 
W ŁODYGOWICACH z l s w Bielsku-Białej 
ogłasza przetarg nieograniczony 


na spneda£ 


J. Fiat 125p 1500 
2. S,,'r('na R20 
3. Aro 2430 
4. Autobus Jel(,7 080 
5. Ciunik C-360 
6. Ciągnik C-385'" 
7. Kopaczka clt''Mator. 
8. C7.
"s7.('zalnie C L-2 


rok produk('JI 
lq7;i 
1977 
19M 
1'179 
1981 
1978 
Iq69 
lą67 


cena wywolaw
 
4.000.000. zł 
l 200.000,- zł 
6.000.000,- .1 
16.800.000,- .1 
8 800.000,- zł 
t7 500.000,- .1 
2 500.000.- zł 
450.000,- .1 


I n reusm O 
.....,.flhlą. gdZłp '''15 
, }Jh 
kucali In rarlll (Tgulll
CJ1I"a- 
no 110m III I-ł-li 
q Z((pro- 
"" Ir Od Ir , 110 kory- 
tar lJrz('gcHllano lam i z po- 
1 JI I "" u?il kopIq." I lu 
lUt lJC'Z./ko 7JI r po plE't Ql"'h Ok 
llkl 
w 
"Y"ł ,\-\o1J ku OknU.'lU 
pl r b"l'l lylko plkal'lhlym 
cłor!aOuPII Jo łt J .zubouy'. Do 
II -ro..oh-':IPllz.ln,., 08godzi- 
J/te' dusIulI Ihsnrl; nodalu(' 
st..'ludoJql"t, .Hr z zupy -
 zQl'li 
lyrh I}a.
 [""Jlch bl.trak
()U-' Kaz 
dU dZIł'I'. przłlno...łI: p()f/orszf?JuP 
Jłas,"pj \'ł/U.tOf'}I. PutQr partyzant Kazik by' bar 
dZ(I pu
 '1rłJI. mu'n rOZłrlfllI'lol 
bill n
ohn(' l IIhlO n" prz..z 
7C 
 YSlkldl l>rClwie ko ....dego 
dTlla za'JI('rUJlIJ gu lin pl ;'
11I- 
charna Brll hrtU zadoplU orf IIU.- 
go pr 1(1'110 ,d.. "'nfi 
korabIII IIHul d r(' z [' 
fi 101,11/'''' I n...r 1'(' 'lir 
fi C11UCI (II :t pr?JI 
(" ,-,'uot ....11 na ( -wIJraka. h BIJ' 
rra lU e _rlJ(!-Itrt'toll'al1lj 
uuol polctłlłc II(' palc'{' rl o ..au 
Prl 
palo.U' drUlt'1II ( a... u1ILf 
fro II prZPlrOI'lJlf HCI rrlZIJ 
prze"'"ulem legIJ trou. UI('. KCPI"" 
otrzymał karf słflu:n ..'tol 
)JOIe mu NIOdy IIH" uw, n 
pogodz l ..,ot "!: mysią Zł' po slro- 
nmo przeC"Ił'7bljl ł-lllvdy a prz. 
de u Istknll III" 1I1U.,1 
'"1''' 
MARIAN KLAJNER 


am. 
..........CZą. 


POSIADAMY 
DO SPRZEDA."l!A toł)' pod pr7..t"m,....Jrtwf' 
ma"'iZ)'n)' do ,zycia 
'" yposażont" \\' w'.'ąnn.ik. 
Bi..bko 1..1 414-67 W I:oclz. 
7-14 


665łi7g 


..POLCZEK" 
Krajowe 
Pr7.edsiębiorslwo 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża 
Ol"l"aniEuj
 w dniach 
22 2703.9O.kurs 
nOSK01'oAI.ESIA lIM"SI.U 


pl"uwad7.onl'go P"'zcz_ ",,"vb.ln('
f' 
specjahsr\, w zak.-e.sle 
- psyrhnr.-omkl 


f\dSI' adres 


..POI C7FK'" KPUH PCK 
Bielsko-Blala 
ul Sobieskl{go fj 
teJ !821t 


Kr Q8 


Przetarg odb\,dzif' 
if " .-1 dni po ukazamu sił' Oł1o!iizf'nia 
14" pl"asie (liczą(' dzien dl"uku jako pIerwszył w Gospodarstwie 
\\,drożenio"o-Szkolenlov.,'m \\-OPR LodyłQwlcf' o łodz. 10. 
Wadium 'M \"'}'I;;okos('i 10.0 cel1\. ,,}v.olaw{'ZeJ nald:y "placatdo 
kasy \\OPR do godz 10 'M dniu przetarłu. 
Zastrz<'gam)' ...obie pra\\o W}-('orania zprZł"larłU po!ii7
7.("łolny('h 
przt'dmiotów oraz unie".aznienif' przetarp bez podania przy- 
ł'7.)'n. Za wady ukr).t.. brdą('ych przedmiotem przetarCu maszyn 
i urząd.u-n ora7. !i,8mO\hodo,,"" \\OPR ble ponosi odpowił"dzlaJno.sd. 
Kr.9O 


Zakłady Sprzęlu Sporlo\Vego 
"POLSPORT" 


Bielsko-8iała. ul. Wyzwolf'nia 59/61 


Or..rujem,. !Swojp u,'u
i w 7.akn'''le: 
I. .suszenie tal"cicy 
2. wykonanif' ooazprii 
3. wykonanlł." mozaiki podlo.rowf'j 
ł. ,,'vkonanie Ii..t"". podlo
o'" y('h 


"','konanie pozyrjl2. 1. i 4 7. matf'rialu ,,"Ia"'lne£,o lub powif'l"7.one- 
łO również 7. mOlltal:\"m lub łM>:r: montażu. 
Realiza("ja w kolł'jno...f'i 7.J;luo,;zon)'('h zamowien. 


KI'. 91 


ZAKŁADY PRZF.M YSLOWO-łIANDLOWE 
IGLOO PUl. \\ GOLESZOWIE 


oferują do sprzedaży 


. l..apllupalor J1Ic
a nnł"wl Iwałkach
ct'meod289000zł [do 
031100071 l" .I..dle7n..",,1 od '1lunku InformuJcmy odbior<."l)w .lC 
z wapna ł('g(\ 'ł?L..I... t":J krotni£' WI\"<.t'j ciasta wapiennego nil 
7 ana i In apna h\Ch'aly:;o \.\.anf'go 
Załadun<-k nu h nIL'LI odblor "'" łasny 
. C'L'ment po...tlandzk :1.) 7. doddtkaml w ceme 365.000 7ł I 
... nlllcnrU IU7.em I 382 000 zł I 
(.:'ml'ntu ....:ork('lwanego 
Otlblor ",Ia:,n\. Z.J.ldd
II"" 1Ił\C'hanl{,lJw Szanownych odblOrcow 
proslmv ('I kuntakt rl'lpromCTn,) dld lI
tal1;'nia terminu odbioru. Nr 
tel ('i\ 7" n 28 O
.-} 28 IJ
 2łI J In 28 3
9 28-148 wc", 225 I 284 
66551 g 


BIELSKIB ZAKŁADY 
PRZEI\IYSł.U TŁUSZCZOWEGO 
Hielsko- Biala, ul. Sempolowskiej 63 
ogłaszają przetarg nieograniczony 
na sprZt'dd7 
amł)chlJdu 'Jysa I"ok p...odukcji 1982, stoplen L"U7\( 13 
75 . I,. <-"end 6.625 000. zł 
P'-7C'tal"g l odbl,-adzl\' SW w 14 dm pn ukazaniu SIfk" ogłmi7(onia 
wvlil.7aJą{" dZI
n ukd.l
lma SI'" jako plŁ"rwszy o godz_ 10 W SWINlil y 
przt'dsiębJorst\o\a. II prz(.tal"g 7..8. 2 dnLo godz 10. 
Wadium w w)'Sokos{', 10" II ("eony wywolawc7.ej naleiy wplacl\" 
w kasie p...zed
I\.btor"'itwiil najp07ni{'J w przeddziel1 przetargu_ 
Pojazd moznd o
lądai na 3 dni prn'd pr7{'rd"'gll,"m w gOd7. 8 14 
Zast.-zel{ii .su; p.-awlJ wycofania pojaNlu lub umew8znicnia pr7ctar- 
gu bez podama p"zyczvny 
Oferujcmv ro......nie-ż do sprzerlazy Ink...mOl.ywę 
palinową Ls 60 pt., 
napl"ay..ll' głowm"j w 198.'1... C\'na do uzgodniC'nia. 


66554g 


Przedsiębiorslwo Przemysłu Belonów 


PREFABET 


W Bielsku-Białej ul. Greezki 118 


ort"rUjł' do nat}"chmia'itowpj sprzł"dazy bloczki łM:-tonu kornorko- 
we£'o odmiany M-600 


wymiaI"Y:* 24x24x49 
* I.lx.l4x49 
* 6x'!4x49 mnc wyn.ia.-y według z
mówienia. 
Blc",-zki I trwdłe I lekkie. 7.il'dł..PUJCf 16 n'glcł. posiadają bard.lo 
dobr} ",społczynmk ; -- 0.15. 
Zakupu mogą dokomlc przedsiębiurstwa i osoby pr}'watnc. Cena 
umowna obov.ią7ujc w d,uu odbIOru 
WS7.clkich Informacji ud7ida dZla' ..bytu tel 418 31
 


66539g
		

/strona-6_0001.djvu

			G C" KRONIKA BESKIDZKA 


Pastyczna 


dwunastka Iu,,} ków, pisarzy, poetów jest w Bielsku i ..kolie,wlł 7aledwie garstka. Piast} ków - blisko dwie 
setki. To środowisko artystyczne jest tu zdef'ydO\>anie najliczniejsze, stąd konkurencja wśród 
plastyków spora. Przegląd najpopularniejs"y"Ił Jlalwisk proponuj.. Biuro W}.
taw Artystycznych 
przy ul. Lenina. 


" 

. 
. 
 . 
. . 
. r "- . 
....... 
" " , 
. . 
.j. 
.- - . 
"'-. 
...'-- ł.a. . 
. - ... 
. 
. ., 
. 
... 
. 


- 


". 

 


Na p:.Illl"r71." pok:łzano kilkadJ'iesiąt ob- 
razow i kilka tkanin d\\Undstu lwon';'h\." 
-- Idun'.lł,)\\! nagrody pla..t}"CJ'n<'J pr7Y- 
znawamJ przez Beskic17klc Towar...\ 51,"0 
Spo',,'('zno-KulttJralne ,\ Bielsku BI
łłf ,_ 
NaJ!Tf la h, 7ndl\.l od" 1977 r je t "Sztalu a 
Ju II ,1.)11" V
'r.'n."t.rł" n.!glody UL 
nlUlltJ \VI\ pallia" pul kI 


r 


Foto' Bogdan Ziarko 


akwar...1i...tt> 
T..ne :) 111"/'("1' 
F.fłlatb\] 
m fa 
C 7C'7
g( 'nie 
l}r 
7IJit 


1I,lr7.1,7.Wlą 


i lutol 
\\C'h-
 
.. 


ląd .,S7taJu
ą F.dala" przew3;;.ają maJa. 
[7.C 
pccjalizujący !"ii
 w ppj7.ażach i po
 
rtret3<..h 
Bi€lska w
 :-tawa jest WI('C po prostu 
S} mpat}C7na. Nic ma tu stylic;tyczlwch 
no\..in(lk l al.tystycn)'ch prowokaC'ji. Do- 
mlnUJc klas\ c.fne piękno, ład I halll}(mia. 
Kim są c;,dah1g0\\ L'3:'" wystawiając)' 
""RWA? 
Jcdvna u;;r6d nich kobil'ta to lIalina 
Goeyia-Ko(') ba. Wyróżnia ją tei sptJsrótl 
res.Gt}" matcTui artystycznej wypO'Y. iccł7i: 
JŁ-j 
peejaluf):;C'iD-.ią tkaniny (choć upr3\..')3 
takze nlalarstwo sztalugowe, klorcgo 
probkę mamy na wystawIc). NcstOlcm 
W.!!ilod JolurcatÓ\'" ..Sztalugi Fałata" jc.st 
nicż)'jijcy JUŻ Ishtbnianin San Walał:h. 
wspnni.1ła posła;" epoki Fałata i illll}"l"h 
świctn} ch ve.izaz.ystow. Po studi:u"h 
w KI' .ako\.\ ił..' i Par} i:u w.-ocII do rodzinni j 
IslcbllC'j. gd£it.! do kOlka iycia (7nt..uł 
w ]979 r. w v.icku lat 95) tworz).. z dajn od 
malarskich moll. zafaSC'ynowany (>t-'j7a. 
żem i mi{ I'kańc.nni tej części Beskld(i,... 
D} I czlowif'kiem gb:boko rclił,'l.jnym, nie 
sz{>dl na komPl'omisy z ludową wład7ą. 
wi-:c pr £f.!Z Juta ska7.any byl na zapom- 
nienie. P17\ pomniano go kJ.J.ka lat temu. 
'Y:Yf;tawą rctrn"pckływną z oka
11 T\god- 
nia hultul')' Bf'skid£kiej (o czym szelOko 
pi
aIL..nn."). 
Drugim nit 1. '
!c)'m JUZ laurcat{ m 
..S.7taluJ{i FolIoli.. .JLst memd1.fp S4"'lad 
Jana W.llou:ha I..udwik Konal"Zewo;ki 
oz Jstcł.m -\.nd7Iul()\o\ ki. N
Je7v do rod.fl 
,a \
Pdlllo1J...' Wpl aneJ \.\ .J.rt
 ł. o' i Pd- 


TOMIK BIELSKICH WIERSZY 


TOII"nr .....'U.4') 'WI1U'HIlJ." .... /lP'nt file'C' 
leo-HulI '(I(') to n ) J r1JWI LI 
Osob PT(TU'{1ZU101 a".f'IU'1",rlr lJ>1{lzal.' 
Ilu re kll.luJtlGSI!( "'lU nrf
- vclm 
Maloktou"ie,qd f'r,U/RHma ,'a. en... 
bę A TJ'llrnotoroZpvTa.z '" lł()..... 1C'1I BlellCta 
Z( .knk lą Jalnms trdt'Tt uJąq/1łI pTzed- 
SIf1.CZ1{'Clmll. 
Na JJuuatku lat o t'lIIdu 'iląrydl JJ"d- 

ł !'(urcuin () ZIIII(IniP 'wzu' bi4:,l:;krclł. 
1,10t.ow i nhf" Lost.ah (It zJlU'i.scu' prZlI!z 
deI ł/deUlfJil' upu.pll'tU na ktlka lat ole 
Idl'a zakłplkou"ała, (I Vlull. IV postał i seni 
zmian. 1IOZł'It'l!1czJJt'l, 1I..ła
nle ZłneT(Jmy. 
jJrzetf dll.olllalaty TM7HR u'l1d(llo z1Iako- 
tnlty vrze1L'odnik .,Blelsko Riala iokvli(."(!" 
autoTst1ca Jł!TZ
gO Polaka __ piCTW$ZC od 
U"te'lu długlrh lal kum
lldlWJl. w1.edzy . 
o tTlm Ulips( le. 
Teraz - nie
po
iTzl'
Jl.ie ukazał SIę 
w kioskadl. i kSlęgLIr1lim_h tuepOZO'T1I.11 
kiesZ01lkOt./-'Y tomik l t"ldok:lcnł latTłku. 
Su1kou'skU"h na oklad("Ł' To pvkłusie kon- 


Ch or ...'('ho" ma już 70 la(1 
Z okazji t.O£"O jubileu!oo7u, 
publi('zn
c mU7.v('zna 
Hi('l.ska.Białej i Wadov.ic ucz(.stni- 
(,7.
'la w in(("rE"sują('ym wydal'ZC'niu. 
bo wlasnie (ak tl"zttha na7.wał" kon- 
cert w wykonaniu Biel-.;kit'J Orkie"i(- 
ry Kameralnej i chóru ..E("ho". ktl),... 
pod batutą Tadcuo.iz8 Ko('yby zapre- 
7.('otow8ł)' słynne oratorium Jozefa 
Jlaydna -- ..Stv.przenie !ty, iata". 
Po ,.Mszy koronaC}'jnej"' M07arta. 
Tadeusz Koc
'ba 187 jcszcze udowod- 
mł. 7£ kicrlJwaną przc./. niego orkiC'st- 
rę, w klurej ZI"CSZt.ą 6Ta wil.'lu muzy- 
ków z Filhannomi Sląski('j, stać na 
efektm,l, ne wykonanie nawt:'t bardzo 
:skompliko," anydl, nlonumcntalnych 
ut"urow. a do takich J1Jcwątpliwie na 
IcLY .,Sh...orzenie .świata'., aC7koł- 
wu'kj ch_ 
SVoI('lnie maluje ij<'go obraz olrzymał 
w d31":r.i.: OlI Wojcied18 Jaruzł-'lskiego pa... 
pi
... Jdn Paweł II), ale najbardziej 7nany 
j(!st z plakatow hn in. do uŻywie{kil.'h' 
Godów". Tygodnia Kultury Beskldzkicj. 
MIf;d7ynarodowego FC'"itlwaJu Teallow 
Lalt:'k". 
Tak oto rlhca dla 
O,,"('I z dal- 
.,:l\ch !'t(ron też nie zahraknle. (zn) 


Polska 
"Księga 
Guinnessa" 


T,lko klił'n('i o b)-,h vm v.zrokll do... 
.-..trzt'
ą naj('dn(>j zpolC'k k...ięgarni bid- 
..kit'go 1\:'\JPiK-u harmonijkt z talonow. 
J"ak oto, bez rł"klam)" i nr.ł:głosu. 
prze.. 
daj(' sit w Hiekku pit"ry,.sze polskit' "y.. 
dani(' przeslawnej "K..ifgl R€'kordó\V 
Gumnf'......a... Dokładnit>j lłIoy,ią(' na 
razit> kupie można talon subskrYP
}.Jny 
y, ('enie 80 t)os. zł, a "-'ama .,Klliii-:ga. :
, 
d."ukowana wła
mie w III,,"zpani., bf'dz.e 
do odebl"ania za kiJka mie"!oi\"i'y, z dopła- 
tą okolo 40 tys. zł. 
Drogo, dl!.!' taki
 JUJ: mamy realia. p07a 
t}"1n .,Księga Guinn{>ssa" to Rratka nie 
1)\ l('Jaka. Wyda\'....3najcstotlnJku ]955 i od. 
r37U \Vcs7ła nalistt;:iwi.atuw)<.h bests('Ue- 
r w. Ponn'słcJd3WCl byl Anglik - sir 
Jlugh Beav('r (1890 - ]967), ..Księ
a.h'l 
pd lat wydawan..\jest na n:nku dmcrykań 
skim, fr&ll1cuskim.llIt'mit ( kim..i;:lpOl1.sk.m. 
W drugiej połowIc Jat :siedcmdzlcslqh ch 
pOJ'naliją C.l.('chosloWdCY, Jugt1słowiarlie, 
Izraelcz} CY. w J.łtach osicmd£i('siąlych 
- HindUSI, Chińczycy, Wf
rz,y. L4l:7nie 
uk.luly się 262 t.>d
CjC w 35 jęn.kach. 
J'€'raz p07nitją j., Ro
alue i POlolC'" Otrzy- 
mamy najnows7ą cd}(:j(O nB rok 19907300.... 
'.stronicowym spisl'm lIa)noy. sz,).ch r('kor.. 
dQw. 7nac7.ąry('h i doniosłych oSlqgmęć 
W )'óżn}"l"h d7.lcdzinach 7.} Lla. Nle'i:tóre 
7. rekordów są nie dQ POblClą od widu lat. 
Fakt tl)tym pnyjl'mll1
jS.fY. że ich aułora.. 
mi są Polacy" Z polskil.:j ,.K"i('gi Guinnes- 

a". dO\1,'lccił-' się np., żc najbardziej t\\ór.. 
ł""yn'\. piharZ('m 
Wlat",. autorem 600 po- 
\\ it:scijcSl nad.d Jonf I"na('y Kraszews- 
ki, a najlcplł
j p':unym planist.ą pozostaje 
po dl'iś d7lcillgnat') Pad('rewski. Panie. 
7..3mICr('huj4 .się np" naJwl\'kszą iloscią ko- 
c;tnn}1f)W \\ykUI"7y
lan)o'{h przez aktorkę 
w Jf.!dn)Jn fllmlt.'. W t('j d7!('d7inie rekor.. 
dZlSłk4 }I''''l.
li:o,abe(h Ta,,-Ior. która w fil. 
mie ..Klcop3(ł-,j.' W}'"ldplła y. 65 sukmach 
knS711\J;1ł..YŁh 1..10 t}
. l
wc7.esnych dola- 
fo\\. Prz)"Jdarly mo..na bv mnożyĆ'. ale 
zo.lmlcrł-'o..;ow.J.nyc..h od"l'łamy do ..Księgi 
Rl'konlov.. Guinlll:"l .. '. ktora \\ woj" bicIs.. 
kim Ił ..tł"n.....pr..\\ad7...J.l1d v.}'łączniew księ. 

al ni bli'ffikit;J
u KMPjK u (ul. Kuniewa 
4-4\ Dodajmy, 7.C' J101
ka t'dvcja ..Księgi....."
 ł 
JLSł dok1adną ,"C'pllka TląlnO\\szego angiel- 
ski 
o or:rgina'u. ..dwi(....a mnost\\o uarw...... 
11\ ch Ilu.:;lra ji i .I.dJI'(". D. wydrukowano to 
luk 1\',.,' 3Ibumn\\(" ",'vdaml' nd .fuilko- 
mil,) m pdplerz.
' (z)
		

/strona-7_0001.djvu

			UWIIJII,A Br.';KID7KA . 7 


Znóur masakra drze-w-! Ił' j""ł tu, 1.IIbn'w pozorom, \Ą idok kotliny potoku julu\\'- 
ski.."o po pnł'jkiu drwali. () podobnym 7ja" l
"'U dunił."MOnO 
nam z MIĘnZ1'BKOIJZIA-PONIK \\ I. Nił-"7nani 5pra\\ 
'Y w'\ l"IV 
li na południowym stoku kotliny kdkadJ:lpsiat młod,,'{"h bukó\\ 
-klor" nil' pT7L'dslłl.wlają w t)'m wieku \Ą1f'ks7f'j "Ull('ł:-;("1 h.mrl 
10"''''J_ :'lICSh..tv dni \\ Nadlł:'śnu:twic Porąbka. ar ł w LG \I. {"7f'r- 
nlchoWLC' me potrafihsmy Ujawnić sprawco"," teJ ma.;:akf1" SC'I
t(. 
drzewa 'cia tu (Id kilku t)'godl1l. anonimf)wa lu7IłU)" l"ly. w UG 
U""37.a. ZP stanuwią one .,prawdopodobnlc" \I, łd.snus\- pr) \\. .:ItlM, 
więc. cytUję "trudnu tu mgll"fowac". Byt.. mn7
' 7"" lrudllfl "h' 
trzeba'  1.1"- 
.

. ,":.:1: '¥", ł I "<-.f.;; 
. .... ......
-. ,:.." 
-
-_.- J\.: 
 
 

 
. 


.... 


( 


-l.tt"'...... 


,;-.. 


,
 


.... 


r- 
-1::" 

.
 


'. 


.'. '" 


, '. 


< 


Foto: Tadeusz Pat,m 


! 
.1 
- 


?- , 


... 


< 


" 


- 

-..p 
'",," 
.. 
!.-. 


'\ 
.) 
j 


\ 


. 


ł 


. . 
"1 
"! 


" 


, 
. 


"  
i 


:ot' 


. 

 . ..... 


. -. 


, 
i ' " 
, ł 


Cz\'telmcy z ul (11"71,wkl w H1E]_
KU-HIAł F..J p..kiiJ'etl 
kol£'Jne .s" n'70 5lif:t(o d9(odnl'" drn.wa n.id Ilutuk I!"m / 
W;adl")mf, kl.. I cllctt n"w' PI'},i"cwal 7.yIIC hwh "dr.ll 
pr .I.l.'.-orly nadal prZ("J
TywaJ4 


Foto: Bogdan Z,a.ko 


--- 


"Quelle" za Zł:otó\vl{i 


W sobotę. 10 bm., w wyremontowanym vawiłonie hal1dloy.ym 
.,Magurka" w Biel!>ku-Bialt'j należąeym do mit:jseowego WPH\v 
otwarto sklep, w którym można kUI)ić za zlotonki towary 
zachodnioniemh'ekiej firmy ..Quellc". Są też i towary rNlzinwj 
produkeji. ale pochodząe{' z r e n.. m ow a n y c h przNbi."biorsh\ 
krajowych. 


Mozn.s lu ndb).'ć odł"u':f. 
oł.uwi£'. 
C:łlantf-.n\. ...ki.- 
I'Zdna. SpC7.t;"t nił-'zh
.dnv 
w gospodal - 
t1ą('YITl popytelli 
t 'ny 7hli.1'ltllł' 110 
ty, kt<;re- ulu)\\'I--łL.uj., 
'W ml1veh 
kh.
(I
Il'h .w",łi 
ch..dzi o :H l,. kuły p......ł. a 
n1Y"łowf", 
ą tu Ił,.) im(J\Jr- 
towanc w}'ł-(,hv konł(-k- 
Ci'YJn.c- i buty. Inm' tuwc1rv 
'Z Zachodu są 7na....ml. 
"dr 


c. 


oJ  


.. 


, 


. 


- 


nL są pn.:(.
d(' w
r\l'itkim 
lo,..ary spozYV.C.l<', kon- 
£i.':Hja" ait, j importu\.\ ;:Ul}' 

plz(>t ł{lłspudarslwa do- 
m(I\,.pgo. Okazuje si.;. 7£ 
1I0\"OhUgdCkkh stel(: na 
dubn.'.1 j.lkO:-Cl l..I('hodni 
SIHzet J'.a ml1ion." 
Bi..lskic WPIIW pldl1U- 
Jt" rnLSJ:(
1 f....l. w:spljlpracę 
,. tirmą ..Qucllc". Obc(.ne 
.\}s(,ka- ('Clly w ./'łotuv... 
kcłCh Sol W\ nihit'm m.in. 
podnu"sion} ch od stycz. 
nia hr. stt.lwpk ('clnvch 
i podatku ..bn,tm......;go. 
W...r.vo.;tko 1'.ll('
LY WięC od 
Zi:łSr_lbllOSCI ki("sLcni 
klientd_ W ..Magurcc ll 
plul'lm)' j.k na Zadlo- 
d./'Ił.
. a J':łrdbtam)'. przy- 
na.łIHni(.'J \\ ....k
70ŚC'. jak 
na Wsl.luid.t.:i".... 


l!; -t ", 
" , 
A " ,..,.. 
'"$ ł 
	
			

/strona-8_0001.djvu

			8 . KRONIKA B[5'tL'Oż 
-mamli juz dośc obecności narkomanów 
w naszym bloku. Mamy niezbite dowody 
na to. że mieszk"anie Romana W. jest nie 
tylko naTkomanskq melinq, ale i mif'js- 
rem produkdi Draz sprzedaży kompotu. 
1)0 tego .dochodzi jeszcze dodatkowe ZQ- 
QTożenie w postaci AIDS. bo jesteśmy pew- 
nI, że spora część ..POŚCt ł1'ł.ehf1Y to nost- 
ciele WtTUSQ HIV. 
NI.f'rh pan sob1.e u'1)obrazi tę ahJłoiferf 
w dużym bloku: MMnnc korytarze, snujq- 
Cf' się w tych ("u:>mno.'if.'\ach postaC1e te' na- 
rkotycznym transie. zapadl.V tou'orzy- 
azące produkcji komputu ("zy u'ąC'haniu 
klejów. c:iąołe awantury i h.cJ,la
 dobiega 
jq.ce z mieszkania Romana W, Mujakilku. 
nostowt11ia dirka już kilko razy wpadła 
do mieszkania zgrzo11a t przestraszona. 
bo po drodze na)1ostou'ałll ją podejrzane 
rUpy. We tn111.e az Stę goh
,:W w taktch 
m01M'ntach. chwyciłbym takiego i r02
 
trzoskal o ścia1lę_ Dlah'go móunę. ż(' jesz- 
cze n1
.tcle. a potrzebny będztE' kara- 
uan. 
Pyta pan. co nam odpotL:'iedzial na 
nasze podame prezydent? Proszę. niech 
pan czyta to pismo_ ..Podstawq do wszczę- 
l"iajakipgokoltl"iek pos'fPowania egzł'ku- 
C"JJj1U"go przez tut.ejszJl Urzqd Jest prawo- 
mocny wyrok sqdowy orzekająC'y eksmis- 
ję z [okolu... A dalej' u W przypadku zloże. 
nia do U"lIkonama U'lIroku sqdowego 
OTzekaJQ.cego pks11ltsk obyu
oteLa ( ). 
Urzq.d dulozy starań. aby sprau1f zalat. 
wić poza kOU>JnosClq". Czy 11.'tfC' skierou'o- 
hAmy spraw{' do sqdu") 
""If' pTo<'edura 


.sqdowa rrwa prZPI tez 'ok dlugo, a my po 
prostu nte mamu czasu. Zresztą tcn1.osek 
do sqdu PUU'I"'iO skierou.,"ar admamstra(.- 
10 nasze.! społdzlPllli mif'szkanlOu'<"J. 
O sprawte Jednak WIC tIllh,"JG Którcgoś 
drno poszt'dlf'fłl do RUSW-u I. memol stlą 
w1Jn!ogleJJl mtf'TU'L'lrl"}f U. naie zkaniu "1.0 
jego 
ąsiat1a. OficL'T dllżuTny u' r gule me 
chciał ze 71111.q rOZmalCIQI'. dopiero, gdy 
cJtC1alem SIę przeboje1'n u
drz('l' do gabt- 
netu szefa RUSW, znnenił rJł('('O ton "'rro 
tce też pod 1'I0SZ blok :podjechal J'iat.. 
Z' nl.ilkYJną ekipą. Ulyu'ażvh drzwi do 
,nieszkamaRomana \V . bo łltkt nic {h<.tał 
im otu..'OTZYĆ t nic dZIU...ŁE"go skoro kom- 
pmli mOJeg<'J sąsiada akurat raczyh stę 
narko'ykami. Slyszalem 'ylko. Jak mdic- 
;anC1 sprou.lli nn łOlnot. po czym u SZJlst 
ko flagle ucichlo t 1'1lihcJlJ1'I!J ,Jiar.'. od. 
-jecha-l spod bloku 
Doptf>1'o :póznieJ do'U:iedzia1eJR sir ('o 
btłło przyczynq pośpiesznego ('u:akuuu.a- 
nia Stę mihcjl. Jeden z batuch narkoma- 
n6w krzyknql tl' pewnym momencie". że 
jesr cflorYlla AIDS. Na twa7'zY11Uał kretc, 
mihCjanci odsk(wzyh od niego jak oparze- 
ni Ofic(!r dllzurlłY klory brm udztm w tej 
akcji. pOU"ledzlGł mi 1'lozaJutrz; ..Pa me, co 
ja mialeni. przez tych narkomanóu"' Przez 
("alą noc moczylem Str U' gorąct'J kqpieli, 
żona nie rhŁlGla UllPUSOć łłl1ltC z łazien- 
k -.. 
. - 
Po tym Incydencie nl.ilicjant"i :pou9je 
dZ1.eli TIU u:prost. że pod adrps mo) JO 
sosIada me przyjedzte JUz ant .dl. radIO 
woz ani JXJgotou ie DLa II l( 'I '0 JJI.łf"jsce 
jest zadzumlO1'1f" A I I lł1o:my P( 'iedzie( 
my.sqsurlZt, ktorzy nlteszkamJl tom na(
o 
dzien i potllkamu się o porzucone na 
koru'aTZ1Lstrzykau.kt? Jak mamił u.strzcc 
nosze dzieci przed nK>bez:pteczell.stwem? 
2eby 1Itl! u'vszlo na to. że me mam 
zadnydl. dou'odóu' na pOftviCTdzenie tego. 
('o mou'lf, doję panu do wglqdu pismo 
szefa RGSW, Prosze Ob. Roman W. od 
tUuzszego ("zaSIL pozostO)e tL' zamtereso- 
tL'a1Uu tuf. RUSW W przeszłości podejmo- 
u'ano czyn1'1oś<1 z»1tCTzajqŁ"e do rcso"'1ah 


CZYTELNICY WYBIERAJĄ MISS 
KRONIKI BESKIDZKIEJ" 


Już ponad dwa mi("
ją('e min
ły od ",-bOTÓW Miso; Podbeskidz'a '90. 
Pi
alism) ohszernip a tt"j imprezie na nas7.
'('h lamarh. a (('raz w koll'Jn} ch 
numl'rach przf"d"ita\o\....amy sił'dem najpif'knif'jszv('h Jej finalist£'k. Każda 
znich może dodatkov.ozdob)c t, tul Miss ('z}'tł!lnlko\o\ ..I\:roniki Bt"!)kldzki('oj" 
uraz atrakt}'joĄ nagrod('. 


Prl ....nt ,'I.an
'mdzj"" rr.lO\\arzyszą 
kupon)" z ich plebl!!l(')"lO
)ml numerami. 
7\\)'('J
 y la kanrl) datka. które) kuponllw 
tran naj" Cf'J do redakcji Kupon'" można 
WYS} lac poc7łą f..Kronika B('!ześć kuponów. 
.,Wlaśclctdk
"-kuponu z numerem ł jeJt 
bi('wczanka 


r.UROSLAWA KUBICA 


Oto Co ona sama mo\\-i o sobu
: 
- Nam dwadzldria lal, 172 
nlll1'JU'lf1I 
tI."Z'r'ostu 90 w biułclt a biodrach, 62 nn 
u' rohi. W ubif'Qłllnl roku tl.koticzlIlam L... 
Cf'Um OgólnokurolcąC'f' im. Kopc'r'nlka. Ob
 
nie uczt' sir UJ Studium SUnotJj'pii t Kort. 
.tpemdnlCJ1 tv J
zJlku ObcJ/m Równoczełnte 
pracux u' OddzIał.! OkTęgou,&/m Narodowe. 
eo .Banku poWcU!'go oraz je.ttm tncXUlkq 
lU klubie ..Kram.'. 
W wolnI/ch chwilach chftnie .łucham mu- 
qrkl dll.ko(
kowej. a moim idolem ;e.t Q'7'U- 
1XJ ..PeI. Shop Bou.... Lłl:bię ehod:d.ć do kino 
110 ftbny SpltLberga lntn-e.tUf Iił l])01'1tm. 
Uprawiam gimna.llłkę or£U'l}IC'zną, lekko- 
ItUC!'IUkf i jłl:dQ J.Jrzepadom za jazdą no 
IIOrUlch i pływaniem Sponou'cma. którego 
podzlWIQm jest AłbeTfo Tomba. 
Z narurll Jestem op
lłmiJtką WiC!'TZ'łl h 
tu."OI j#$ł paęknłl, a nam bfd%it .się :I1Ilo 
1f1:n,,- W pr2'lI]C1fnt n'7I1f '2'cz:noU. uczC'\-- 


te 11'1 '.ltlF1f1ru. \\ '1łnd
l.elubaę'stlll 
81ł'llbod'llI ofC!' I'If'ganckl 
Morzę o podrózlł dnokola u-iora i o 'um, 
obu klo! "UI&(' znpTosal na kitka Jnlc'If<..U du 
Anghi prngurłabllm oou"Iem poułfbal. zna- 
jomok }('zyrcn angielskiego W p7'zJl,zloJci 
chct.alabYIn prar-oll-ac Jako ukreloTka, 
o do"llUX'z(I ;oko moi:Wtka 
Tyle PC)
lcd.zlała nam o sobif' pIIInna Mira. 
Dl wic
miss lIIed.a1A ny( h wyborów na.Jpitk. 
niejszej dziewczyny na Podbf'skldzlu Doda 4 
jmy. 2e Jelit ona platynowIt blondynkli o nie- 
bieskich oczach, urodzoną pod znakiem Wa- 
.,.. A tych. kterz) chciel1by zobllayt n.aaq 
c!zJ5ie.Js1Jł kandydatkę na iywo, informUJe. 
mJ', że codziennie y; god;.mach przedpołUd- 
niowych moma JII zastać w okienku banku 
przy ultcy Marksa, NIe- radzIlny Jednak pr:re- 
.zk.dzK w pracJ'.1cpIC!j wyraz.ić sympatiI{' 
dJa panny '-bry w cłosowamu w naszym 
p1tblsc)'cie. 


(lem) 
Foto: Bogdan Ziarko 


KUPONU 


-..-.......... ......................................... 
(imi, i nazwisko głoslIjącego) 


(adr.s) 


20cji Romana W.t ogrom ze7ltaJPQo kon- 
'akrów z i1'lłlY1'lłi narkomanami. 1\'temnieJ 
jednak, uwzględniając trudnośCI. związa 
ne z udou'od1'J ieniC"tu przestfPczej 4zialal- 
nos('1 fiL ,/rob postQdame. udostfpnioltie 
t1arkolyknu' J. c1myrllczas me udało Stę 
skurC'cznlP zapuhlec po<,'zYl'Iołliom Rorna- 
1'10 n,. w ty" zakres1t
" 
,TTudw in zwiqzane 2 udowodnit'- 
mem przcst'.p....:el dzialolnosct '. to wlaś-. 
nte uhou'O prz(>d zarazentem się AIDS. 
l tak zamyka Slf to kolko. ktUTe dla nas, 
sqsiarlut'. ,wrkomansku') mehny. ozna- 
cza żJllle 11' nerwach, lueprzespane noce. 
srrallll 
teble t d....lecLPotLykręcanezarD- 
wkt 110 korjltarzarh mozna ostatecznie, 
tnkrfcic na ł'iOWO, można jak zTobilismJl 
tu my. zabezptt'czIJl')E' drut01ni pod napię- 
ciem. ale prZC"1 11'2 nie da sir raz na zawsze 
przt'Pfdzt z blok11. calego tego (ou"Orzyst- 
Ula Raz. gdy takI zamroczony ..kiwa- 
czck' zndzlc.xmd do nłojego mU':szkanta 
1 zaŁZąl coś belko'oć. me wytrzymalem 
Clu.L'IICUem ba1'lIbusowy kij od u-ędka t Za- 
cząłem gookladQf, Nau-et nie U'
. kie"dV 
z'ualezhsmy slf piętro rnżd t jakim spusu 
oorl. moj ki) s'ał Slf podobny do miotły. 
Dlat('go powiadam. mI" ręczę za siebte. 
(1.11t za tu. ŁO może się staĆ" JestC'm JUż Pf) 
PTustu u k'Tł'Słt U"lItrzllmalości." 


* * * 


Tt relacJI;' I 'Inv.o spisałcm bc:;r "łIU. 
nych u:;rup<,huell I komenlarzy. Wnioski 
pozo
tav. łam Panstv. u. ZdaJf sobie spra- 
wę z lego 7C IJdbior spisanych wyżej 
zeznali m ' bvc diam£'tralnif" roi:ny. .Jeu- 
ni z Pd.nstwa potraktują je jako jesz('7e 
jeden dowod msklf'j kulturv spOłecztw' 
\\ nasZ\ ,,-h u' cdł"łl'h. braku elementarni 
",icdn na tc..'mat narkomanii. a tym bar- 
d71(
 AIDS_ Inna, pu("ci", m
, br:dą soll- 
dar). 'Wod '. :łUłorem zeznano narażo- 
nym naJCik,r.: ul.lązhwe dla nlcgosąsł£'dzt- 
WO WSZ}scy natomiast 
dzlcmy chyba 
7'.g'odlll {'O du tc!,!O. ze .I.arowno narkoma 
nia, jak j AlnS, są lo problemy, do zmie- 
rzenia Się z ktonmi nasz," społcczenst\\o 
po pro u 1Ul.' JI t pr7ygotowane. (AO) 


. Imię i ini(jal na7.v. I..ka 


Zmil"nIOU('. 


SZE::J zej .., AIDS na Podbl'skid7lU nap 
SZt"nl} \\ kr..f, f' 


II! 


-.... 


- 


, 


.. 


'*'-- 


6c 


SZANSĘ 


Narkomania 
tała 'iię r6wniet 
i na Podbeskidziu PO" a;;nym prob- 
lemem społ
znym. Od jesieni ubie- 
głego roku uzależnieni od nar koty.. 
kow mogą korzystaC' z pomoC'y \\'0- 
jewodzkiej Przychodni Profilakty- 
ki i Leczenia Odwykowego. ktora 
mieści się przy ul. l Maja w Biel"iku.. 
-Białej. Sw}"m zasięgiem dzialania 
poradnia obejmuje Bielsko i okoli- 
ce, w t)om także Czeehowice nzie.. 
d2:ice. 
W t.'" ,dcllcJi Poradni Zdro.... ia p! chlcz- 
n...
o. ktora zajmowała Sl(' dotych{ 7as Ił.!- 
czel1lpm narkol1lanow. figurowa lo ok 150 
pacjcl1tow W poradni odv. ykoweJ 73nJc.. 
'Strowało c.... do tej por} 45 osub uza....Inio.. 
nYl.h. Pu .lglos7.elllu się tutaj ('hnl kic.. 
rowaru są 11a badania na obecno >'1_ 'A Irusa 
HIV. Tcsr.y te potwierdzają, niest('ty. że 
zna('zna ('zf"iC narkomanow to noc!c t'le 
\o\irusa w)wolującego chorobf AIUb. 
Niezalt!znic wS7akz.::. od tŁ"go. (Z:) v. vruk 
jcst p07yty\\'ny. C.ly tCl:. uj,,-mn}, .,suby 
uzal",;nionc kterowane sól do róznycn. 
s7pitali na ndtrUl.ie (t7W. detoksykaŁjf). 
klurc tl wa Un dwoch tygodm Jesh Pił- 
cjcnt W)'lr7yru3 "d£'loks", czyh J"Leli 
" czaslc I('czenia me opusci szpitala. lest 
klerowanv następme do wybraOł'gl) osm. 
dka h
l 1.1118 narkomanii, cykl lec.zel1la 
trwa WOW{7.3S ok. dv.och lat Spusrnc1. 
osrodkow typu monarowsklego. ZOZ.. 
-o,,"skl,,-h OJ'az katolickll.'h_ (horz)" wybie- 
rają naJ( h..,tniej plal.ov. ki pOdległł' ZOZ- 
om Po pn,PjśclU przez (.al)" (',"kI. ok. 99 
proc, pacJentow m07na liwazac 7a dsnby 
\\ylc1.7one 
Prak1}kaJcdnak71 Ił' l u leJI [)ard/'lej 
",komplikowana. niŻ opisana v. '\-zeJ ..pro- 
l'I lura" leŁzenia_ KaJd
' z ('łapOv. kura I 
\\ 14Z(" SIc,; "I "leloma probl('mCimi, natury 
nic t;ylko mal
naJn£'J. ale przede wszyst- 
kim J>'! (hologu:"7n( :) sprav.la, ze 
maluJ" -, ob, klure dl) kOIl___oI W} trzyrnu. 
H prn fI'nia, 
Kłop(łt '1 \!nają Się JW' w momt>oci(!. 
Rdy trLI ba ... eruw.&.e pacjenta nd odtru- 
( w wIJ!l"y..ucVt\\-ie bid kml 


,- . 


. 


,  


'¥ 


.
		

/strona-9_0001.djvu

			MA KAŻDY Sy:n.dro
 


zarfen szpital nie pr'-YJIllUjt;' narkomiłlłOW 
na .detoks.. Do nicdawna mozna było 
h('7) c na odd71ał SLpltala PS} chJalr)"('7n
 
go w BuJowlcach. ale szansa ta obecnie JU.z 
mE' Istmeje' Z k\Jlł'ł naJbh.zs7Y SZplld. 
pn:nmUJący narkomanow \ol." R}bnlku. 
dysponuje tylko trzema lozkaml dla la.(' 
gu okręgu sląsklCgO 
Zaraz po odtruCIu. chorLY po\.\.mm kił' 
ro\\.ar pit:'rwszf" kroki d,) nsrodka od".) 
kowC'go. głownie ze w7.gh;'du na komet. f 
nu
c psychologicznego umezalcznu>nia 
SI,. od Ilh dotychczasowego srodowlska. 
SpOI ił częst.' pacJcn[Ow - z przyczyn naJ- 
CZCSC'ICJ sub1ektywn,)'ch mc trafia jed- 
nak bczposredmo do osrodka. zmnieJsza- 
Jąc tym samym 7naC7me S73nsę ",}'Ieczc- 
ma Jak 7apewniaJą terapeucI 7 poradm 
od\\'\'koweJ. prakt}(,znlł' nit" ma osob, 
którf'poodtruciu same "ychodzązna- 
rkomaniL 
Rolą poradni Jest na tJ..m etapie lecZ(.'lUa 
dełprowadzenie do tego. b).' chory trafił 
Jcdnak do odpowlcdmq:-o usrodka DU7e 
7naczcnic ma jU:l samo na\\;iązanie konta- 
ktu 7 pacjentem. wzmacmame jego md}" 
wldualnych motywacJi sklamaj-łcych do 
kont} nuowama leczenia. TerapeucI, by 
dotno:e/." do pcujenta z racjonalną mot}wa- 
Cj;a. muszą brać pod U\I, at::\' cały !)plot 
sk'lmphkowanych okoheznosu. kton
 
spo\\odm'" ały uzałcznicnll
 I
 chorCJ:"o od 
narkotykow, Jego charaktt'f, wiek. 
ta7 
brania. układy rodzmne, srndowlsk() 
N Ic
ęsl'ił-'j plerwsz} kontakt z nark( 
t} karni paLjł'mj ml(!li w \\;Ieku ok 151at. 
a WICC w okresu? dOjrzc",ama.lJuntu prze- 
CIW ludzmie, kryzysu zauf.ama dodotych 
czasowych autorytetow I 'i7.ukama opar- 
cia dla siebie na zc", nat r7 NIc znauv 
tO,7' me ma takich osobo ktor... zaU)naj4 
brai w "'leku pU7n1C 7ym Pr7,) vnv. 
na!ogolnieJ okreslone. to przcde- "'
 l 
klm nlepr7ystosowamc społ('czne. nicu- 
mlej
tnosc radzema sobae w trudnych sy- 
tuaCJach. podatnosc na !\Ickorzystnf' 
wpł) wy 
C.l
sto 7aLzyna Się >,mewmme . od pa- 
lt ma tra"" kl. uwazaneJ za srodek nles.lko- 
dllwy, wqchania kleJow, zaiy" ama rod 
kow uspokajających prz. - dlu7"7\. -....a- 
I w 7wlęk87lJn)ch da\\.ka W ppun"r 
momencie srodki te prz. \1\ lar 
\l7.ale..niem su;gają do .,tward)..h nd.rklr 
tvko,"",. kompotu C'z)'h pnlsku'l hrrOlnv 
pnda"ancjdo I le Ztym\l\l.. 1
7kn- 
IŁ.. ......
romnE' r,;,..}ko .. .h. l ru\II.......3 n 
AID
. Zaczyna pra\ll.d dra. at I (' 
t'\ lk dla o
uby, ktora od nark"h hu'\,\ 
u7.ah- zmła ale tez dla JPI rodzin)' '-lo' 
t,.. I) bo",1 l d II.
CI Z t7 m li 

pOłŁ'C711e
O stają się narkomanami. ni€-- 
!\II lnr1ol)kal' \II. Il'..mhHI 1......( I 
lk m nUł-malnYLh domo", 
.la7wycZaj rod71cc narl(,7a. 'aM pn.odko,,'i
 
\UfTZ}-h przynajmnll'J 7.(' Mt'jąl' o
l("n .I.biof"" plun. M" ",iem,. 7.(' ",iołj;f'nna 
POŻO«8 powodUJe tylko ogromne łj;traly ekologlczn(' i 
()!ojpodanz'l' 


A j\."dnak gmą co roku biliony 
ywy( h 
organIZmów Z)'czllwych czlowieko\l" I 
A jednak umlcrają (.ale łęgi ptakow srod- 
pola. gmazdUJął-ych na 7łcnu. A jednak 
z....lerzyna OpU5ZC7a w popłochu S\\ l! 'iILd 
liska I ucieka przed osmem 
W).palanie traw jest praw me zabronio- 
ne Jak dotąd me znam przypadku, aby 
kogokolwiek skazano 7a y, zniecanie tego 
ognia zagłady Więc łąki płoną. A jesli 
",'iatr ludziom me sprzyja. ploną i ludzkie 
siedziby 


Z fil' fi pl,) II. JLI.I' u J..Iod
ta\t.\ UglII
l} 
"".lI', 
1"
iI. Hi.....,lIa 1"0 I1djlllnll'j .rednd 
tr...",l. 
a glllłM"i1..1 IJllld ,U.l "'(>"IIII,ldłd, jes! 
{"ze kIlkd 
ud.f.m Ci "IIJIl'} fil runi" nd drug\ 
ktorą mUZł" .akurat pl LI-'jl-'Ld..a, ..u("bll
 
wypelmony ludznll l. lŁ"stdUI.tł"j. rdr 
mówka zit",laddmlarn Rr:
\\- \' U')\\I\.'t.:'1 
miu POZO mlllutdt.h IIddj
LdLd 
\,).. b.łJo 
wy Zawodu","'ł.."j Strd.lY Pł.,zarrlrj 
lloI...a\") 
bkwlduJą szybko I sprawnil. Zl'oołu ..gnlil 
Drzewo stOI Betono\l"a plOlllUd InuL.' jt.. 
jeszcze uratowac przed 5l.'I\'llt."1II Cilc ktd 
uratUJc ZlEMIĘ. podpal
n4 pł-Zer dLIt;>ł-I 
lstarcow w Imię nO\\;t:"go Z}'lld" 
Czek3jąc na przYjazd sUaLY pozarm'J 
(stąd zdjącie z akcJI) <'lId7..l
łem kJ,lka Sit 
mochodów. klóre l:\\;almały przez plollą 
cym drzewem. Pasazel.owle płaslczyll t.) 
łka nos}' o szyby zywo dyskutUjąl.. Jeden 
z tych samochoduw, zoila skoda KRI 2JJ3 
zatrzymał się nawet w pobllzu a klero\\-ca 
zawolał wesoło: - POJrzyj "0. Cu',ua Jak 
,ięfaJnl-e!aJczlI'Glcma. pOjrzała 'I tOWł:I 
rzystwo odjechało w swoJą stron,- \\-) pa 
laC' własne łąki' 


płacą C7asem rodzice 7atanav..i3Jąc Się. 
skąd nadeszla po...oga. klara strawiła Jm 
dach nad głową. 
Sklld ta poio
a nadchodzi! Oto d",a 
prz}'klady: 
. Sobota, JO lutego. przy ul. Llpnick;j 
W Bielsku Bialcj plome v. }soka grapa. 
Pod grapą stOI C710wiek z widłami. rozgar- 
niając dymiące pogor7clisko. Na v.ldok 
aparatu fotograficznego ostrzega. _ Pa 
niE". od... S1f pan' A ktos mny, widocznie 
sąsiad. dorzuca. Rozb1C mtJ. LO! - mając 
na myśli samochod, 7i1.packov. any na po. 
boczu_ Siadam 7. duszą na ramiemu za 
kierowmct' patrząc. C.lY lUt' lecą za mną 
kamieme 
. Nazajutrz, przeJedżając przez LfkJ wi- 
dzę kolo drogi SpOplcldłą łąkę. Staruszek. 
przechodzący obok, mJonnUJc mnic, ze 
podpalono ją wcz
sn)'rn rankiem a silny. 
poludmowy Wiatr przerzucIlogień na 
przydro.llłc. stuletnie drlc\\a_ Jedno 


Przygnębiające je:st przedwlo:sme na 
w}palonej ziemi. Wszędzie ł-zarno - - bru 
natne łąki. Wszędzie odor spalenizny. jak 
że mny od zapachu wiosny WSZędZIt= 

smalone -!!r
«:"w.!ll krzew}'. ktore budzą 
się własnie do życia Obraz ten nie prze- 
mawia jednak do wmowajców Syndrom 
ognia ogarnia starców I. dZiecI, które za 
cenę pudełka zapałek fundują 'sobie filmo- 
we widow
sko Wysoką cenę tej zabawy 


Y' 


,- 


T..kst i foto: 
TADEUSZ PATA N 


" , i 
.1 " 
...... i 1 
, .. \ 
'
 I \ l 
l 
.. 

 'f 

. .t 
- 
f 

 'l' .\. . 
..- 
. 
,... , #-- 
.. 
 I . r 
-" 
 
,
 
- .1' .;; 1'- 
; 
 
 .... 
."" 
"- \
 .;.. ... 
. 
" ,
:- -
 ....' 
--:. . 

 -
 , 
"ł' '- 
. . 


OŚRODKEK BADAŃ 
I KONTROLI ŚRODOWISKA 
W Bielsku-Bialej 
ul. Komorowieka 235 


OGLASZA PRZETARG 
NIEOGRANICZONY 


na sprzedaż następujących środ- 
ków transportu: 


. sam. dost. Nysa towar. 522 nr rej. BBB 160H, rok 
prod 1980 stopień zużycia 60

. cena wywoławcza 
-10800000.- zl 
. sam. dost. Nysa towar 522 nr rej. BBA IIJ6K, rok 
prod. 1979 stopień zuż}"cia G5"/fI. cena wywoławcza 
- 9 450.000.-:- zl 
. nadwozie FSO 1500 nr 02425998, rok prod. 1988. 
stopień zużycia 70o
. cena wywoławcza 
- 5.000.000,- zl 
. sllnlk FSO 1500 nr 463280, stop.en zULyc.a 70°,., 
c(!na w}woławcza - 2.300 000.- zł 
. nadwozIe Fiata 126p nr 08379510,rok prod. 1983, 
stopień zuż}'Cla 65(1,,,. ccna \,l'}'woławcza 
1470.000,- zl. 
Przetarg odbędzie SIę w 7 dniu od daty u-kalama SIę 
ogłoszenia w prasie (licząc dzień ogłoszenia jako pier- 
wszy)ogodz 10 w Bielsku-B.alej ul Komorowicka235. 
Wadium v.. wysoko.,d 10% cen}' wywołav..c7ej na1ezy 
wpłacić w kasie OBiKS n2jpoźnlt'J w przcddzieri 
przetargu W ra7lC mcdojscla do skutku I prLctarg. II 
przetarg odbędziE' SIC w 7 dni po I pnf'tar"",u W w 
pOjazdy mozna ogłądac w garazach Osrodka przy ul 
ł\omorowlckiej 235 ka7df"go dnia orl, rln R. od 1-1 rln 15 
oproc7 o;;;ohót l nlJ"d7ld 


hh 53e. 


CZY SB PLANOWAŁA 
ZAMACH NA KSIĘDZA 
MILICJAr-:CI 
ZĄUAJĄ PR,\WDY! 


\\ na"lą7.amu do publikat"ji 
" t
'-
odnlkll __"prost". dZlcn. 
mku ,.Ganla \\" bonza" oraz 
.,Kroni('(' B(,lftkidzkif'j" 
\\ KK NS77 Funk('jonariuszy 
Mdi(.jl Ob
 watf'lskif'j wOjewo- 
d7twa bif'l..klE'
o 7wra('a sił do 
Sł..narkif'j Komi..jl PrawOrząd- 
nO..{'I, Mini
tra Spra\\ iedliwo. 
śd or87 "ini
tra Spraw Wf'- 
\\'n('tl7n'\('1I 7, wniollroki('m o po. 
","olanIt" nrutralnPJ komisji Gis 
zbadama ,1.3
adnosl'l zarzu- 
tów, stawian}'rh pracowni- 
kom SlużbJo. Bł'zpiel'7.eń!itwa 
przez h runkl'jonar(uua u&'o 
reSOI tu Kazimif'na Sulkf 
M.ud} I ul."h 7\1\Ulzkowy (unl-!. 
cjonallUSzy Mall('JI Obywatej 
skit'" UW3J'3. z{> t}'lko zespół mI' 
.. 


KOI\IUNIKAT 
PROKURATURY 
WOJEWOUZKIEJ 


16 lul('lI:0 hr '" Wydziale- Po 
"'fpo,..-ania l\arnlP
o Prokura- 
tury WOj('wódzkieJ W Bie-ł.,... 
ku-Białej po rozpoznaniu za. 
wiadoml('nia ad\o\okata. paDa 
1A'!o.zka Piutrowskiego. wszezf- 
lo !!tlf'dztwo w sprawie po- 
mo('niC't"'a runkcJonariułj;zy . 
"'es\\" "'. Bi('l...ku-Blalcj i . 
RLIS\\" '" Suchej B('
kld:r.kl('J 
do zaboj'itwa kS1łdza AdolC
 
Choj na('kif'
o. tj o pr:U'st('p. 
!Iol\o\o:r. art. IR par 2 kod('l..!l.u 
karne
o. " n'- iązku z ar. 141t 
par I kod.'.....u karnrj[o 


cd. 


... 


zalezn} od .... 
koY.. all polil 
IIĆ' pra....d(' Obl" 
wroclc re tl 
łccznego zauf.u II"'n k() 
misJI. po\....olaJU.' \\ I' III l c'l pu- 
wimw 70stal pudan du pu 1I1. z 
ncj wladoluOS(1 r..I....ĆiI'l.711I£' od 
tego.C7}' b
d-ł une? k InP l.Z
 
nickofZlstnr diet I( MS\\- 
KOfzystają<' z oka7
 J nm.1JE 
my.z('no"'o....ybr-.łll-ł"' ml('jSCr 
grup> Inl('jó'lt}v. TIt_J ....ullu:..jaZa 
IO"}"C'I('lska NSZ7 FM() w Su 
ch('j Bt'!'ikld7.k
('J ZYorocJła slf rb-. 
wruf':l do MSW l wlHosklem O 
obl('kIY'" nf' ""'Yjasl1I('mr spra 
wy 


"rW1 
u Id 
I prl.) 


. 


W Imlf'nlU WKh. NSZZ 
FUlłkcll)nan
zy 
MiliCJI Oby\,\'alclsklr.j 
wOJf"wOdZlwa blł"lskJł"go 
Przf'\" odmczą('y 
kpI. Zblgmt"w POPEK 
. 
ŚIf'dl.(WC1 1.0 ()bt'Jnll(, .....\..j85- 
meni{" row OI('Z I okohczqości 
r.niszC7cma w WUS\\ ...... Biels- 
ku Blilłcj planu prZCdSł\..... ZJ
(' 
w stosunku d() 
oby wyzcJ v.-y 
mienionego kSI\,lb,8 Pow)'Z!%f' 
po:!tępowamt' ketfIle \I, 
ZczftO" 
oparciu o 1TI(ormacjf' pUł.'kazy 
waniP od pt>.....nt"g.. l.laSU do pub 
IJcU"le; wladclIT\o '1 pru't' byłl!i'o 
pracowmka Hl'SW ..... SuC'hf'j 
Bf'skldlklPJ K..nmlł'ua Sulkę' 
Z dOI}('hcz8!'1 irbran}'ch przez 
prokUralur\ m..u{,rlalow m(' wy 
nlka jt"clnałl ..t.\ '" pUf'uloŚ<"1 
mlał
 ł-.vC' pod. Jmowanf' jak
 
konkr"lnr OJ'IClł.alua Zmłel.laj. 
.-ł' d,- lłtvba
 11"Ud TVCI.. kSledz. 
A f.h"Jna...I.....1